KHO antoi ratkaisunsa - Uusi ympäristölupa tukee Helsinki-Vantaan kehittämistä

EFHK_Talvi_1Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut lainvoimaisen päätöksen lentoaseman ympäristölupa-asiassa. Uusi ympäristölupa tukee Finavian laajaa kehitysohjelmaa Helsinki-Vantaalla.

Ympäristölupa kattaa lentokentän kehittämistoimet sekä antaa määräyksiä lentoasematoimintojen ja lentoliikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

 Finavia on jo ennakoivasti ottanut huomioon lupamääräykset muun muassa rakentamalla uusia lentokoneiden jääestoalueita. Niiden avulla voidaan tehostaa valumavesien hallintaa.

bio_mikko_viinikainen_1"KHO:n päätös antaa pohjan Helsinki-Vantaan kehitysohjelmalle. Ympäristönäkökohdat ohjaavat terminaalin, asematason ja rullausteiden laajennussuunnittelua ja toteutusta", sanoo Finavian kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen.

 Melua koskevat määräykset edellyttävät, että nykyisiä melunhallintatoimia jatketaan; kiitoteiden käyttöperiaatteita ja -rajoituksia noudatetaan, melua mitataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti viranomaisille. Melunhallinsuunnitelma on laadittava kolmen vuoden välein.

 KHO:n päätöksen mukaisesti yöajan toimintarajoituksista päättää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.


Vesiensuojeluun mittavia investointeja

glykoliFinavia on kolmen viimeisen vuoden aikana investoinut valumavesien hallintaan noin 40 miljoonaa euroa. Investoinnit tähtäävät vesiensuojeluun ja lupamääräysten noudattamiseen.

Lupamääräysten mukaisesti lentokoneiden jäänestotoiminnassa käytetystä propyleeniglykolista on käsittelyä varten kerättävä talteen 80 prosenttia. Vuoden 2015 aikana laaditaan lentoasema-alueen hulevesien keräämistä ja käsittelyä koskeva suunnitelma sekä purku-uomien kunnostustarveselvitys.

 Finavia on jo vuonna 2014 tehnyt vastaavan Kylmäojan länsihaaran kunnostustarvetta koskevan selvityksen aluehallintovirastolle.


Lupaprosessi käynnistyi vuonna 2007

 EFHK_terminaaliLentoaseman ympäristölupapäätöksen antoi Etelä-Suomen aluehallintovirasto elokuussa 2011. Hakemus oli saatettu vireille vuoden 2007 lopussa. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi pääosin päätöksestä tehdyt valitukset syyskuussa 2012.

Korkein hallinto-oikeus antoi lopullisen lainvoimaisen päätöksen tammikuussa 2015 hylkäämällä lähes kaikki Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisusta tehdyt valitukset.

 "Olemme huojentuneita, että seitsemän vuotta kestänyt lupaprosessi on nyt saatu päätökseen ja voimme kehittää lentoasemaa päätöksen mukaisesti", Viinikainen sanoo.

 Lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus on jätettävä aluehallintovirastolle vuoden 2018 lopussa.

KHO:n päätös KHO:2015:12