Perustuslakivaliokunta: Lex Malmi ei ole perustuslain vastainen - lakiehdotus kaipaa lisävalmistelua

Malmin-lentoasema-ilmastaPerustuslakivaliokunta antoi 14. lokakuuta lausuntonsa Lex Malmista liikenne- ja viestintävaliokunnalle.  Lex Malmi kansalaisaloitteen sisältämässä lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Helsinki-Malmin lentopaikasta. Sen keskeinen sisältö on Helsinki-Malmi nimellä tunnetun lentopaikan toiminnan ja kulttuuriympäristöarvojen turvaaminen lailla.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta pyysi perustuslakivaliokunnalta lausuntoa Lex Malmi ‑kansalaisaloitteen perustuslainmukaisuudesta. Lain tarkoituksena on säilyttää Helsinki-Malmin lentopaikka ilmailukäytössä, kehittää sen oheistoimintaa ja säilyttää alueen kulttuuriympäristöarvot. Lailla säädettäisiin myös lentopaikan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien omistussuhteista.

Malmin-lentoasema-ilmasta_2

Lausunto oli pyydetty nimenomaisesti kuntien itsemääräämisoikeuden ja omaisuudensuojan näkökulmasta.

Kansalaisaloite ei perustuvaliokunnan lausunnon mukaan ole perustuslain vastainen mutta sisältää kuitenkin ongelmia kunnallisen itsehallinnon ja vallan jaon kannalta.

Kansalaisaloitteen sisältämä lakiehdotus perustuslakivaliokunanna mukaan täytä eduskunnan säätämälle laille asetettavia lainsäädäntöteknisiä ja sisällöllisiä vaatimuksia. Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiehdotus tulisi valmistella kokonaisuudessaan uudelleen.

Lex Malmi ei vielä täytä kaikkia lainsäädäntöteknisiä ja sisällöllisiä vaatimuksia. Lain säätäminen edellyttääkin jatkovalmistelua, joka voi koskea esimerkiksi lakiehdotuksen lakiteknistä viimeistelyä tai vaikutusten arviointia. Perustuslakivaliokunta ehdottaa jatkovalmistelua valtioneuvoston tehtäväksi.

Perustuslakivaliokunta esittää lausunnossaan, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan esittämät valtiosääntöoikeudelliset huomiot otetaan asianmukaisesti huomioon.

Timo_Hyvonen_Malmi_2016”Asia on tärkeä kansalaisille ja koko Suomelle. Valiokunnan havaitsemat tarkennustarpeet ovat hyvä tuki ja tuiki tärkeitä nyt, kun asia etenee eduskuntaan. Lausunto on odotustemme mukainen, sillä Malmin lentoasema ei ole vain yhden kunnan asia. Sen merkitys on ylikunnallinen, kansallinen ja kansainvälinen", kommentoi Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Helsinki-Malmi on Suomen vilkkain yleisilmailukenttä. Lentotoiminta on pääasiassa lentotyötä ja lentokoulutusta, joiden lisäksi Malmi  on myös tärkeä keskus harrasteilmailulle. Nykyisin lentokenttää operoi Malmin lentokenttäyhdistys ry.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 41 2017 vp KAA 1/2017 vp

Lue myös: