Finnair arvioi 2014 liiketuloksen jäävän selvästi tappiolliseksi

Finnair_tailsFinnair julkisti perjantaina osavuosikatsauksensa vuoden toiselta neljännekseltä. Liikevaihto laski 7,2 % ja oli 565,7 miljoonaa euroa (609,7). Toiminnallinen liiketulos oli -19,6 miljoonaa euroa (7,5). Finnair päivittää tulosnäkymiään ja arvioi, että yhtiön liikevaihto vuonna 2014 jää selvästi edellisvuodesta ja toiminnallinen liiketulos on selvästi tappiollinen.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 69,2 miljoonaa euroa (101,2) ja investointien -92,2 miljoonaa euroa (-46,5). Investointien nettorahavirta sisältää kaudella toteutuneet lentokoneiden myynnit ja takaisinvuokraukset sekä ensimmäisten Airbus A350 XWB -lentokoneiden ennakkomaksuja.

Yksikkökustannus tarjottua tuolikilometriä kohti ilman polttoainetta, (CASK excl. fuel) laski 2,4 prosenttia vertailukaudesta. Yksikkötuotto tarjotulta tuolikilometriltä, (RASK) laski 5,8 %.

"Vuoden 2014 toinen neljännes oli vaikea. Finnairin liikevaihto laski 7,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta 565,7 miljoonaan euroon. Liikevaihdon heikkenemiseen vaikuttivat matkustajaliikenteen yksikkötuottojen voimakas lasku, lentotoimintapalveluiden rakennemuutoksesta johtunut ulkoisen liikevaihdon poistuminen sekä Aurinkomatkojen heikko kehitys", toteaa toimitusjohtaja Pekka Vauramo yhtiön tiedotteessa.

Finnair_Pekka_Vauramo_1"Yksikkötuottoja laskivat Suomen epävarmojen talousnäkymien vaikutus kotimaiseen kysyntään sekä kiristynyt kansainvälinen kilpailu etenkin kaukoliikenteessä. Euron vahvistuminen suhteessa muihin tärkeimpiin tuottovaluuttoihimme on edelleen heikentänyt matkustajaliikenteen yksikkötuottoja. Haastava toimintaympäristö on näkynyt myös alan muiden toimijoiden tuottokehityksessä"

"Matkustajakäyttöasteemme paranivat huhti–kesäkuussa vertailukaudesta, ja samanaikaisesti etenimme kustannussäästöohjelmassamme. Olen tyytyväinen, että säästötavoitteemme ja sen markkinalähtöiset perusteet ovat saaneet ymmärrystä myös henkilöstömme keskuudessa ja että pystyimme sopimaan joidenkin henkilöstöryhmien kanssa tarvittavista säästöistä", Vauramo kiitteli.

"Nämä edistysaskeleet eivät kuitenkaan riittäneet kompensoimaan tuottojen laskua, ja toiminnallinen tuloksemme putosi reilusti tappiolliseksi -19,6 miljoonaan euroon meille perinteisesti vahvalla jaksolla"

"Tavoittelemiemme säästöjen saavuttaminen ja kustannustasomme saaminen markkinatasolle kaikissa kuluerissä on tässä taloudellisessa tilanteessa ehdottoman välttämätöntä. Finnair onkin vahvasti sitoutunut kilpailukykyisen kustannustason ja -rakenteen saavuttamiseen", vakuuttaa toimitusjohtaja Vauramo.

Liikevaihto laski koko ensimmäisellä vuosipuolikkaalla

Vuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihto laski 7,8 prosenttia vuoden 2013 vastaavasta jaksosta ja oli 1 109,0 miljoonaa euroa (1 202,9). Kapasiteetti laski 1,2 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat yksikkötuottojen voimakas lasku, lentotoimintapalveluiden rakennemuutoksesta johtunut ulkoisen liikevaihdon poistuminen, Aurinkomatkojen heikko kehitys, konsernin ulkopuolisten matkanjärjestäjien ostojen vähentyminen sekä rahdin heikko kehitys.

Toiminnalliset kulut ilman polttoainetta laskivat 4,1 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 844,6 miljoonaa euroa (880,6). Polttoainekulut, mukaan lukien suojaukset ja päästökaupasta aiheutuvat kulut, laskivat 4,0 prosenttia vertailukaudesta 327,1 miljoonaan euroon (341,0) valuuttakurssimuutoksen, kapasiteetin laskun ja polttoaineen markkinahinnan laskun vuoksi.

 Euromääräiset toiminnalliset kulut laskivat 1 171,8 miljoonaan euroon (1 221,6). Yhtiön toiminnallinen liiketulos, eli liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, käyttöomaisuuden myyntivoitto ja, johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutosta, oli -53,9 miljoonaa euroa (-10,0).


Henkilöstö väheni mutta pysyi tyytyväisenä

ay_asu2Henkilöstökulut laskivat vertailujakson jälkeen toteutettujen henkilöstövähennysten vuoksi 12,8 prosenttia 176,3 miljoonaan euroon (202,1).

Finnairin henkilöstömäärä laski vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla merkittävästi vertailukauteen nähden yhtiön rakennemuutoksen vuoksi. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 425 (5 981) henkilöä eli 9,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Lentoliikenne-segmentissä työskenteli vuoden ensimmäisellä puoliskolla keskimäärin 4 450 (4 942) henkilöä. Matkapalveluissa työskenteli keskimäärin 690 (778) henkilöä ja muissa toiminnoissa 285 (261) henkilöä. Henkilöstömäärä 30.6.2014 oli 5 209 (5 999).

  Henkilöstön yleistä työhyvinvointia kuvaava työhyvinvointi-indeksi (4,0/5,0)) pysyi samalla tasolla kuinedellisvuonna. (Skaala: 1=hyvin heikko – 5=erinomainen). Tutkimuksen osa-alueita ovat Lähiesimieheni, Työyhteisöni, Minun näkökantani ja Terveyteni ja turvallisuuteni.

Oma pääoma laskussa - lentäjien eläkkeet toivat tappiota

Finnair konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 1 944,5 miljoonaa euroa (2162,7 miljoonaa euroa 30.6.2013). Oma pääoma oli yhteensä 608,4 miljoonaa euroa (709,9) eli 4,75 euroa osakkeelta (5,55). Oma pääoma laski vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla tappiollisen katsauskauden tuloksen ja laajan tuloksen vuoksi.

Finnair_shorthaul_2Omaan pääomaan sisältyy käyvän arvon rahasto, jonka arvoon vaikuttavat suojauslaskennan piirissä olevat öljy- ja valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutokset sekä IAS 19:n mukaiset, lentäjien etuuspohjaisiin eläkkeisiin liittyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot. Kesäkuun 2014 lopussa erän suuruus oli laskennallisten verojen jälkeen -28,0 miljoonaa euroa (-24,9).

Yhtiön maksuvalmius säilyi vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla vahvana. Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 486,1 miljoonaa euroa (425,0). Taseen rahavarojen lisäksi yhtiöllä on työeläkeyhtiöltään noin 430 miljoonan euron rahastoitujen eläkevarojen takaisinlainausmahdollisuus, jonka käyttäminen edellyttää pankkitakausta. Finnairilla on reservirahoitukseksi tarkoitettu, kokonaan käyttämätön 180 miljoonan euron syndikoitu luottolimiitti, joka erääntyy heinäkuun 2016 lopussa.


A350-koneet aikataulussa - Finnair varautuu myös konetoimitusten myöhästymiseen

Finnair_A350_model_1Finnair arvioi saavansa ensimmäiset A350 XWB -laajarunkokoneet laivastoonsa vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla. Ensimmäisen koneen on määrä liittyä laivastoon syyskuussa 2015.

Yhtiö on vuonna 2005 tilannut Airbusilta yksitoista A350 XWB -konetta, joista osa korvaa kaukoliikenteessä nyt käytössä olevia koneita. Tilaukseen liittyy kahdeksan lisäkoneen toimitusoptio.

Finnair tutkii vaihtoehtoisia ratkaisuja minimoidakseen vaikutukset, joita toimitusten mahdollisella viivästymisellä olisi. Yhtiö hankki alkuperäisen toimitusaikataulun venyessä laivastoonsa muita Airbusin laajarunkokoneita. A350-kone sai uusia parannuksia suunnittelupöydällä ja Finnair oli uuden A350 XWB:n ensimmäinen tilaaja.

Airbusin mukaan A350-kone on ja pysyy nykyisessä toimitusaikataulussa. Myös Päivyt Tallqvist Finnairin viestinnästä kertoo, ettei aikataulussa ole tapahtunut muutoksia vaan kyse on normaalista varautumisesta yllättäviin tilanteisiin.

Finnairilla on mahdollisuus sopeuttaa joustavasti laivastonsa kokoa kysyntätilanteen ja näkymien mukaisesti eripituisten vuokrasopimusten avulla.

Vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon lopussa Finnairin operoiman laivaston keski-ikä oli 9,7 vuotta ja muiden yhtiöiden operoiman Finnair-laivaston keski-ikä 5,7 vuotta. Finnair operoi itse 45 lentokonetta, joista 15 on laajarunkokoneita ja 30 kapearunkokoneita. Finnairin operoimien koneiden lisäksi sen taseessa on 25 muuta yhtiön omistamaa lentokonetta. Näitä koneita operoivat muut lentoyhtiöt, joista merkittävin on Flybe Finland.

 

Ympäristön ja sisäisen toiminnan riskit

Finnairilla on käytössä kokonaisvaltainen riskienhallinnanprosessi sen varmistamiseksi, että riskit tunnistetaan ja niitä vähennetään mahdollisuuksien mukaan, vaikka monet niistä jäävätkin yhtiön täyden kontrollin ulkopuolelle.

Tunnistetuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä katsotaan mahdollisesti olevan merkittävää vaikutusta Finnairin liiketoimintaan, taloudelliseen tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin seuraavan 12 kuukauden aikana.

Yhtenä riskinä nähdään säästöneuvottelut ja mahdolliset ulkoistukset. Niihin liittyy riskejä, jotka voivat realisoituessaan vaikuttaa yhtiön säästötavoitteiden toteutumiseen, toiminnan keskeytyksettömään jatkumiseen ja yhtiön maineeseen.

Finnair on tehnyt viime viikkoina yksityiskohtaisempaa kartoitusta konfliktialueiden ilmatilan käytöstä ja täsmentänyt suunnitelmiaan mahdollisten liikennöintiin vaikuttavien häiriötilanteiden ja ilmatilankäyttörajoitusten varalta.

 

Asiakastyyväisyys tavoitetasolla

 Skybistro_1Finnairin asiakastyytyväisyyden kokonaisarvio oli lähellä edellisvuosien tasoa ja sille asetetulla tavoitetasolla. Asiakkaiden painotettu yleisarvosana lentokokemukselle oli 8,1/10.

Finnair on uudistamassa kaukoliikennelaivastonsa matkustajaistuimia, jonka jälkeen lähes kaikissa laajarunkokoneissa on ns. lieflat-istuimet, jotka saa makuuasentoon. Yhtiö esitteli myös joulukuuhun 2014 mennessä käyttöönotettavan Economy Comfort -luokan ja aikoo uudistaa tarjoiluaan niin lähi- kuin kaukoliikenteessä.


Uusi tulosnäkymä

Finnairin tulosnäkymä 15. elokuuta 2014:

Kotimaan, Euroopan ja Aasian epävarmoina jatkuvat talousnäkymät heikentävät kuluttajakysyntää päämarkkina-alueillamme. Lentoliikenteen odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2014. Finnair ei kuitenkaan pääse hyötymään tästä kasvusta, ellei se etene kustannussäästöohjelmassaan ja saavuta tavoittelemaansa kustannusrakennetta.

Finnair arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2014 jää selvästi edellisvuodesta. Polttoainekustannusten odotetaan pysyvän korkeina. Henkilöstökustannuksiin liittyvien säästöneuvottelujen viivästymisen ja epäsuotuisasta kilpailutilanteesta johtuvan yksikkötuottojen voimakkaan laskun vuoksi Finnair arvioi, että sen vuoden 2014 toiminnallinen liiketulos jää selvästi tappiolliseksi.  


Edellinen 2. kesäkuuta 2014 annettu tulosnäkymä:

Kotimaan, Euroopan ja Aasian epävarmoina jatkuvat talousnäkymät heikentävät kuluttajakysyntää päämarkkina-alueillamme. Lentoliikenteen odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2014. Finnair ei kuitenkaan pääse hyötymään tästä kasvusta, ellei se etene kustannussäästöohjelmassaan ja saavuta tavoittelemaansa kustannusrakennetta.

Finnair arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2014 jää selvästi edellisvuodesta. Polttoainekustannusten odotetaan pysyvän korkeina. Koska meneillään olevien yhteistoiminta- ja säästöneuvottelujen lopputulos vaikuttaa Finnairin vuoden 2014 taloudelliseen kehitykseen merkittävästi, Finnair harkitsee uudelleen koko vuotta koskevan tulosennusteen antamista säästöneuvotteluiden päätyttyä.