KKV valittaa markkinaoikeuden Finnair-päätöksestä - kyse viivetapausten EU-vakiokorvauksesta

Airbus_tails_HELMarkkinaoikeus ei ollut kuluttaja-asiamiehen kannalla Finnairia koskevassa asiassa. Kuluttaja-asiamies vei Finnair Oyj:n syksyllä 2017 markkinaoikeuteen lentomatkustajan oikeuksien rikkomisesta. KKV haki Finnairille sakon uhalla useita kieltoja liittyjen lentojen viivästymisiin ja niistä maksettaviin korvauksiin.

Riita-asiassa oli kyse EU-asetuksen mukaisten lentojen viivästysten ja peruutusten vakiokorvausten maksamiseen liittyvistä menettelyistä asiakassuhteessa ja sopimusehtokäytännöistä, joilla Finnair kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan estää kuluttajia pääsemästä lakisääteisiin oikeuksiinsa.

EU_pax_rights_logoKuluttaja-asiamies vaati, että markkinaoikeus kieltää Finnairia sakon uhalla lennon peruutusta koskevissa tilanteissa menettelemästä siten, että yhtiö kieltäytyy maksamasta kuluttajille EU-asetuksen perusteella määräytyvää vakiokorvausta vetoamalla lentokoneen valmistus- tai suunnitteluvirheeseen asetuksessa tarkoitettuina poikkeuksellisina olosuhteina, vaikka yhtiöllä ei ole peruutusta edeltänyttä lentokoneen valmistajan tai viranomaisen ilmoitusta piilevästä suunnittelu- tai valmistusvirheestä.

Kuluttaja-asiamies vaati lisäksi, että markkinaoikeus kieltää Finnairia sakon uhalla lennon peruutusta koskevissa tilanteissa menettelemästä asiakassuhteessa siten, että yhtiö antaa kuluttajalle harhaanjohtavaa tietoa siitä, millaisilla perusteilla yhtiön ei tarvitse maksaa asetuksen mukaista vakiokorvausta, kun lennon peruutus on yhtiön mukaan voinut johtua lentokoneen suunnittelu- tai valmistusvirheestä.

Finnair puolestaan vaati hakemuksen jättämistä tutkimatta tai hylkäämistä. Markkinaoikeus antoi ratkaisunsa asiasta 4.1.2019.

Markkinaoikeuden 4.1.2019 antaman ratkaisun mukaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei ilmene oikeusohjetta, jonka mukaan asetuksen tarkoittama poikkeuksellinen olosuhde olisi teknisten vikojen osalta mahdollista osoittaa etukäteen vain jollain ennalta määrätyllä tavalla. Tällä perusteella markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimukset.

Harhaanjohtavuutta koskevan vaatimuksen osalta markkinaoikeus totesi, että kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimuksessa ei oltu yksilöity asiaa riittävän tarkasti. Ei riittänyt, että kyseiset seikat oli tuotu esiin hakemuksen kirjallisissa perusteluissa ja suullisesti asian istunnossa.

Kuluttaja-asiamies katsoo edelleen, että Finnair on antanut kuluttajille harhaanjohtavia tietoja.

"Tämä ratkaisu on kuluttajien kannalta suuri pettymys. Kuluttaja-asiamies näkee edelleen, että Finnair on estänyt kuluttajia pääsemästä oikeuksiinsa jättämällä lainmukaiset vakiokorvaukset maksamatta tilanteissa, joissa ne tulisi maksaa,”  toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

PaxRights_mobile_1"Finnair on toiminut harhaanjohtavasti evätessään kuluttajilta pakottavan EU-sääntelyn mukaan heille kuuluvan vakiokorvauksen, tarjoamalla sen alittavaa korvausta lahjakortin muodossa ja jättämällä samalla antamatta tietoa kuluttajien todellisista oikeuksista. Tulemme kuluttajakollektiivin suojelemiseksi ja oikeuksien peräämiseksi valittamaan markkinaoikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen", jatkaa Väänänen.

Kuluttaja-asiamiehen markkinaoikeushakemuksen ydin oli se, että Finnair on kieltäytynyt vakiokorvauksen maksamisesta sellaisin perustein, jotka eivät EU-asetuksen tai oikeuskäytännön mukaan kelpaa kieltäytymisen perusteiksi.

Kuluttajalle on tarjottu taloudellista etuutta yhtiön omana tarjouksena, esimerkiksi lahjakorttina, vaikka kuluttajalla olisi ollut oikeus asetuksen mukaiseen täysimääräiseen vakiokorvaukseen. Kuluttajalle on KKV:n mukaan annettu harhaanjohtavaa tietoa siitä, millä perusteilla Finnair voi kieltäytyä vakiokorvauksen maksamisesta.

Kuluttaja-asiamiehen markkinaoikeushakemus perustui 13 tapaukseen ja 11 eri Finnairin lentoon syyskuusta 2015 tammikuuhun 2017. KKV kertoo, että tapaukset kuvaavat Finnairin menettelyjä asiakassuhteessa lennon viivästystä ja peruutusta koskevissa tilanteissa.

Hakemuksen todisteena olevissa tapauksissa oli riidatonta se, että lento on viivästynyt tai peruutettu, lento on kuulunut asetuksen soveltamisalaan, Finnair on soveltanut asetusta ja se, että Finnair on evännyt vakiokorvauksen tai lykännyt matkustajan oikeuden vakiokorvaukseen sillä perusteella, että sen mukaan tapauksessa on ollut käsillä asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdan mukaiset poikkeukselliset olosuhteet.

KKV huomauttaa, että markkinaoikeusasiassa ei kuitenkaan ole kyse yksittäisten riitatapausten ratkaisusta, vaan koko kuluttajakollektiivin suojaamisesta Finnairin lainvastaiselta menettelyltä. Yksittäisiä riitatapauksiakin on runsaasti Finnairia kohtaan esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan käsiteltävänä. Myös kuluttajaneuvonta on viime vuosina ohjeistanut satoja kuluttajia Finnairia koskevissa korvauskysymyksissä.

Ennen asian saattamista markkinaoikeuden ratkaistavaksi kuluttaja-asiamies ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kävivät Finnairin kanssa pitkälliset neuvottelut asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi.

Muutosta markkinaoikeuden antamaan ratkaisuun MAO:1/19 saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan. Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 5.3.2019.