Puolustusvoimat: Harjoitukset sekä sidosryhmä- ja edustustilaisuudet erotettava selkeästi

Puolustusvoimissa on suoritettu oma-aloitteinen laillisuusvalvonta liittyen Ilmavoimien Lapinmaja-säätiön Lemmenjoen majalla järjestettyyn kolmeen harjoitukseen. Tarkastuksessa todetaan, että tapahtumat rinnastuvat sidosryhmätapaamisiin, eikä aikaisempi toimintatapa voi jatkua. Monen päätöksessä mainitun asian osalta Ilmavoimissa on jo ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin.

Ilmavoimissa on ollut vakiintunut käytäntö pitää tarkastelun alla olevia sidosryhmätilaisuuksia vapaaehtoisina harjoituksina, joita voidaan verrata esimerkiksi seminaareihin. Tilaisuuksien järjestelyissä on sekoitettu kertausharjoitus, vapaaehtoinen harjoitus ja sidosryhmätilaisuus sekä näitä koskevat normit tavalla, jota ei voitu pitää asianmukaisena.

Puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia ei saa toimeenpanna esimerkiksi sidosryhmätoiminnan tai virkistystapahtumien järjestämiseksi.

Päätöksessä on lisäksi todettu, kuinka alkoholin hankkiminen, hallussapito, tarjoaminen, vastaanottaminen lahjoituksina ja nauttiminen Puolustusvoimien harjoituksissa on pääsääntöisesti kielletty. Päätöksessä on myös tarkasteltu erilaisia harjoituksiin tehtyjä hankintoja.

Päätöksessä on tuotu esiin se, ettei ole esitetty riittäviä perusteita sille, että harjoituksiin on tehty nyt tarkastelun kohteena olleet hankinnat. 

Laillisuusvalvonnassa on lisäksi tarkasteltu Lemmenjokea harjoituspaikkana. Esitetyt perustelut sille, miksi juuri Lemmenjoki on valittu harjoituspaikaksi eivät Pääesikunnan käsityksen mukaan ole olleet riittäviä. Ilmavoimissa olisi tullut tehdä harkintaa ja selvitystä muistakin vaihtoehdoista.

Ilmavoimien esikunta on aloittanut ohjeistuksen tarkastelun ja tarkentamisen sekä sen, että myös tarkastellaan toiminnan valvonnan kehitystarpeita. Pääesikunnan mukaan erityistä huomiota valvonnassa tulee kiinnittää siihen, että asevelvollisuuslain mukaiset harjoitukset, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain mukaiset harjoitukset ja sidosryhmä- ja edustustilaisuudet selkeästi erotetaan ja niitä koskevia normeja noudatetaan.

Lue myös: