Finnairin hallitus hyväksyi yhtiön johtohenkilöiden kannustinjärjestelmän

Finnair_tails_1Finnairin hallitus on hyväksynyt osana nykyistä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää vuosia 2015–2017 koskevan suoritusperusteisen osakeohjelman Finnair-konsernin avainhenkilöille. Ohjelma on osa Finnairin hallituksen vuonna 2013 hyväksymää pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää, joka koostuu vuosittain alkavista rullaavista ohjelmista.

Osakeohjelman tarkoitus on kannustaa johtoa työskentelemään pitkän aikavälin omistaja-arvon kasvattamiseksi ja sitouttaa johtoa yhtiöön. Ohjelman osallistujilla on mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet täyttyvät.

Vuosia 2015–2017 koskevan osakeohjelman suoritusperusteina ovat sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) sekä osakkeen kokonaistuoton kehitys. Ohjelmaan oikeutettuja osallistujia on yhtiössä noin 60 henkilöä.

Palkkio maksimissaan 60% vuosittaisesta peruspalkasta

Jos ohjelmalle asetetut tavoitteet vuosina 2015–2017 saavutetaan, on luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo noin 1,6 miljoonaa euroa eli noin 630 000 kpl Finnairin osaketta perustuen tämänhetkiseen osakekurssiin (brutto ennen ennakonpidätyksen suorittamista). Jos enimmäispalkkioon oikeuttava suoritustaso saavutetaan, on luovutettavien osakkeiden arvo noin 3,2 miljoonaa euroa eli noin 1 270 000 osaketta (brutto ennen ennakonpidätyksen suorittamista).

Osakkeet luovutetaan kolmessa erässä johtoryhmän jäsenille ja kahdessa erässä muille osallistujille ansaintajaksoa seuraavien kolmen tai kahden vuoden aikana, eli 2018–2020.

Yksittäiselle osallistujalle tämän osakeohjelman perusteella yksittäisenä vuonna luovutettujen osakkeiden arvo ei saa ylittää 60 %:ia henkilön vuosittaisesta peruspalkasta.

Vuosien 2015–2017 osakeohjelman kolmen vuoden ansaintajaksoa seuraa rajoitusaika, jonka aikana osallistuja ei voi myydä tai siirtää kannustinpalkkiona saamiaan osakkeita. Rajoitusaika on kolme vuotta Finnairin johtoryhmän jäsenillä ja yksi vuosi muilla osallistujilla. Lisäksi johtoryhmän jäsenten on kerrytettävä ja sen saavuttamisen jälkeen ylläpidettävä yhtiössä kiinteän vuosipalkkansa määrää vastaavaa osakeomistusta niin kauan kuin osakeohjelmaan kuuluva on johtoryhmän jäsen.

Kannustinjärjestelmään sisältyvien rullaavien osakeperusteisten ohjelmien yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita ja ohjelmilla ei siten ole laimentavaa vaikutusta. Niin vuonna 2013 hyväksytty kannustinjärjestelmä kuin myös uusi, vuosia 2015–2017 koskeva osakeohjelma on talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanoton mukainen. Finnairin neuvonantajana osakeohjelman suunnittelussa toimi PCA Corporate Finance.