Finnairin yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista - hallituspalkkioita korotettiin

IMG-20210219-WA0009Finnairin yhtiökokous valitsi uuden hallituksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Uutena jäsenenä hallitukseen nousi Nesteen Hannele Jakosuo-Jansson ja hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jouko Karvinen. Hallituspalkkiot nousivat yhtiökokouksessa päivitetyn ehdotuksen mukaisesti ns. markkinatasolle.

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2021 yhtiön pääkonttorilla Vantaalla. Käytössä oli covid-19-pandemian vuoksi poikkeusjärjestelyt. Kokouksessa oli edustettuna 204 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 930 553 519 osaketta ja ääntä. Poikkeavan yhtiökokousjärjestelyn mahdollisti Suomen eduskunnan covid-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi 15.9.2020 hyväksymä väliaikaislaki (677/2020).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Tiina Alahuhta-Kasko, Colm Barrington, Montie Brewer, Jukka Erlund, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg ja Maija Strandberg valittiin hallitukseen uudelleen, ja Hannele Jakosuo-Jansson valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsi Jouko Karvisen uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen palkkiot korotettiin

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 18. helmikuuta tehdyn päivitetyn ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot korotetaan. Alunperin ehdotus sisälsi palkkioiden pysymisen edelleen aiemmalla alennetulla tasolla.

Nyt hallituksen palkkiot nostettiin päivitetyn ehdotuksen mukaisesti Suomen valtion vuoden 2020 yhtiökokousta eli edellistä yhtiökokousta varten nimitystoimikunnalle antaman ehdotuksen tasolle. Tuolloisella ehdotuksella oli määrä nostaa palkkiot markkinatasolle.

Hallituksen puheenjohtajan uusi palkkio on 63 000 euroa, varapuheenjohtajan 32 700 euroa, tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajilla 32 700 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio nousi 30 300 euroon.

Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettava kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista kokouspalkkiota maksetaan 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 50 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2020 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 50 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin osakkeita annetaan. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

Hallitus sai yhtiökokoukselta myös valtuutuksen päättää lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallitus voi päättää yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Vastuuvapaus myönnetty

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja kannattaa muutettua toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Lue myös: