Matkustajille paremmat oikeudet Euroopassa - niiden piirissä on vuosittain noin 13 miljardia matkustajaa

EUkomissio_liput_1EU-komissio on hyväksynyt useita ehdotuksia, joiden tarkoituksena on parantaa matkustuskokemusta vahvistamalla matkustajien oikeuksia. EU:n matkustajien oikeudet tarjoavat lento-, juna-, laiva- ja linja-automatkustajille jo nyt koko maailmassa tunnustusta saaneen suojan. Erityistä huomiota on kiinnitetty vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien tarpeisiin.

Uudet säännöt perustuvat muun muassa viime aikoina saatuihin kokemuksiin covid-19-kriisistä ja vuonna 2019 tapahtuneesta Thomas Cook -matkakonsernin konkurssista. Molemmilla oli suuri vaikutus sekä matkailijoihin että matkailumarkkinoihin.

Ehdotuksilla erityisesti selkeytetään korvaussääntöjä silloin, kun lennot tai multimodaaliset matkat on varattu välittäjän kautta, jotta matkustajat saavat paremman suojan peruutusten varalta. Lisäksi ehdotuksilla varmistetaan, että matkustajat saavat välitöntä tukea ja parempaa reaaliaikaista tietoa esimerkiksi myöhästymisistä ja peruuntumisista.

PaxRights_mobile_1Näin sujuvoitetaan varsinkin sellaisia matkoja, joissa käytetään useita eri matkapalveluja tai liikennemuotoja. Erityistä huomiota kiinnitetään vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien tarpeisiin, jotta voidaan helpottaa siirtymistä liikennemuodosta toiseen ja parantaa tarvittaessa annettavaa apua.

"Matkustajien oikeudet ovat EU:ssa jo nyt maailman vahvimmat, mutta voimme parantaa niitä entisestään hyödyntämällä kokemuksiamme yli vuosikymmenen ajalta. Näiden ehdotusten tavoitteena on paitsi parantaa nykyisten sääntöjen täytäntöönpanoa ja sen valvontaa, myös korjata kolme keskeistä puutetta", sanoi liikenneasioista vastaava komission jäsen Adina Vălean.

"Ensinnäkin haluamme varmistaa, että välittäjien kautta lippunsa varaavat matkustajat saavat yhtä vahvan suojan ja tuen kuin muut. Toiseksi haluamme ulottaa suojan myös niihin matkustajiin, jotka käyttävät yhdellä matkalla useita liikennemuotoja. Kolmanneksi haluamme parantaa vammaisille matkustajille annettavaa erityisapua ja varmistaa, että heidän oikeuttaan ihmisarvoiseen matkustamiseen kunnioitetaan", jatkoi Vălean.

EU:n matkustajien oikeuksien tarjoaman suojan piirissä on vuosittain noin 13 miljardia matkustajaa, jotka matkustavat EU:ssa lentokoneella, junalla, linja-autolla tai lautalla. Lisäksi vielä useammat käyttävät paikallisliikennettä. Luvun odotetaan nousevan 15 miljardiin vuoteen 2030 mennessä ja lähes 20 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.


1. Vahvemmat matkustajien oikeudet

avustettavat_tuolit_1Matkustajilla on tilanteen mukaan esimerkiksi oikeus uudelleenreititykseen, hyvitykseen, korvauksiin ja/tai apuun, jos matka keskeytyy. Nyt voimassa olevissa säännöissä on kuitenkin edelleen joitakin aukkoja, ja sääntöjen täytäntöönpanon ja sen valvonnan puutteet estävät matkustajia hyödyntämästä kaikkia oikeuksiaan.

Ehdotuksella matkustajien oikeuksia koskevien asetusten tarkistamisesta puututaan näihin ongelmiin. Sillä lujitetaan täytäntöönpanomekanismeja ja otetaan käyttöön muun muassa hyvityksiä koskevia sääntöjä niitä lentomatkustajia varten, jotka ovat varanneet lentonsa välittäjän kautta.

Ehdotuksessa matkustajien oikeuksista useita liikennemuotoja yhdistävien matkojen yhteydessä esitetään myös ensimmäistä kertaa uusia sääntöjä sellaisten matkustajien suojelemiseksi, jotka käyttävät samalla matkalla useita eri liikennemuotoja, kuten linja-autoja, junia ja lentokoneita.

Säännöillä parannetaan matkustajien oikeuksia saada ennen matkaa ja sen aikana tietoa esimerkiksi eri liikennepalvelujen välisistä vähimmäisvaihtoajoista. Lisäksi matkustajilla on oikeus saada apua liikenteenharjoittajalta, jos he myöhästyvät jatkoyhteydestään, kun multimodaalinen matka on ostettu saman kuljetussopimuksen nojalla.

Erityistä huomiota kiinnitetään vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien tarpeisiin. Kun liikuntarajoitteiset matkustajat vaihtavat liikennemuodosta toiseen matkansa aikana, he saavat yhteyspaikoissa apua liikenteenharjoittajilta ja terminaalinpitäjiltä, kun matka kuuluu samaan kuljetussopimukseen tai kun he matkustavat multimodaalisten matkustajaliikennekeskusten kautta.


2. Pakettimatkustajien suoja

Taivas_1Vuoden 2015 matkapakettidirektiivin tarkistuksella varmistetaan, että pakettimatkustajien suoja on tulevaisuudessa parempi erityisesti kriisitilanteissa. Tarkistuksessa on hyödynnetty covid-19-pandemiasta saatuja kokemuksia. Ehdotetuilla muutoksilla vahvistetaan ja selkeytetään matkustajien oikeuksia sekä selvennetään pakettimatkojen järjestäjien velvollisuuksia ja vastuita.

Uudet säännöt koskevat muun muassa seuraavia seikkoja:

  • Maksujen palautus tapahtuu ketjussa, joka muodostuu palveluntarjoajista, pakettimatkojen järjestäjistä ja matkustajista. Matkustajilla on edelleen oikeus saada rahansa takaisin 14 päivän kuluessa. Tämä helpottuu, sillä pakettimatkojen järjestäjillä – joista suurin osa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä – on tulevaisuudessa oikeus saada palveluntarjoajilta rahat takaisin seitsemän päivän kuluessa. Kun pakettimatkojen järjestäjät saavat rahat takaisin viikossa, ne voivat palauttaa rahat asiakkailleen kahden viikon kuluessa.

  • Matkustajilta perittävä ennakkomaksu matkapaketista voi olla enintään 25 prosenttia matkapaketin hinnasta, paitsi jos matkanjärjestäjille aiheutuu kustannuksia, joiden vuoksi suurempi ennakkomaksu on perusteltu. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun niiden on maksettava lentoyhtiölle koko lipun hinta ennakkoon. Matkanjärjestäjät voivat pyytää kokonaismaksua aikaisintaan 28 päivää ennen pakettimatkan alkua.

  • Kun matkustajalle tarjotaan matkakuponkia, hänelle annetaan ennen sen hyväksymistä selkeät tiedot kupongin ominaisuuksista sekä siitä, että hänellä on vaihtoehtona myös oikeus vaatia maksun palautusta. Matkakupongista palautetaan rahat automaattisesti, jos sitä ei käytetä sen voimassaolon aikana. Lisäksi matkakupongit ja palautusoikeus kuuluvat maksukyvyttömyyssuojan piiriin.

  • Selkeämmät tiedot: matkustajat saavat selkeän tiedon siitä, onko heille tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä matkapaketti, kuka on vastuussa ongelmien ilmetessä ja mitkä ovat heidän oikeutensa pakettimatkustajina.

avustettavat_autotJos lentoyhtiö edellyttää, että vammainen tai liikuntarajoitteinen matkustaja matkustaa jonkun seurassa lentoturvallisuusvaatimusten täyttämiseksi (esim. turvavyön kiinnittäminen), lentoyhtiön on kuljetettava saattaja maksutta ja mahdollisuuksien mukaan järjestettävä hänelle istumapaikka avustettavan matkustajan vierestä. Tämä oikeus on jo olemassa juna-, laiva- ja linja-autoliikenteessä.


3. Paremmat multimodaaliset matkatietopalvelut ja uusi yhteinen eurooppalainen liikkuvuuden data-avaruus

Multimodaalisuus eli eri liikennemuotojen yhdistelmä voi vähentää liikenteen kokonaispäästöjä, sillä matkustajat voivat valita tehokkaimman ja kestävimmän liikennemuodon.

EU:n laajuisia multimodaalisia matkatietopalveluja (MMTIS) koskevan delegoidun asetuksen tarkistuksen myötä matkustajien on helpompi löytää matkatietopalvelujen kautta reaaliaikaista tietoa eri liikennemuodoista ja saada matkan aikana reaaliaikaisia päivityksiä esimerkiksi myöhästymisistä ja peruuntumisista.

Lisäksi saataville tulee uudenlaisia tietoja esimerkiksi siitä, voiko junaan tuoda pyörän, sekä esteettömyydestä muun muassa vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien kannalta.

Eurooppalaisen datastrategian mukaisesti on hyväksytty myös yhteistä eurooppalaista liikkuvuuden data-avaruutta koskeva aloite, jota tuetaan Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta. Aloitteella helpotetaan nykyisistä ja tulevista liikennettä ja liikkuvuutta koskevista tietolähteistä peräisin olevan datan saatavuutta, yhdistämistä ja jakamista.

Data-avaruudessa voidaan käyttää ja jakaa reaaliaikaista dataa, minkä ansiosta matkustajat saavat ajantasaista tietoa liikennetilanteesta ja -olosuhteista ja voivat suunnitella matkansa paremmin. Lisäksi julkiset ja yksityiset toimijat voivat sen avulla kehittää innovatiivisia liikennepalveluja ja suunnitella tietoon perustuvaa liikennepolitiikkaa.