Ryanairin kanne Finnairin ja SAS:n valtiontukia vastaan ei menestynyt EU:n tuomioistuimessa

AY-pyrstöt_310321(Päivittynyt klo 21.30) EU:n yleinen tuomioistuin on todennut Suomen valtion Finnairille myöntämän takauksen sekä Ruotsin ja Tanskan SAS:lle toteuttamat tukitoimet valtionapusääntöjen mukaisiksi. Halpalentoyhtiö Ryanair oli nostanut kanteen EU-komissiota vastaan Finnairin ja SAS:n saamista tukitoimista.

EU:n yleinen tuomioistuin totesi päätöksessään 14. huhtikuuta 2021, että  Suomen covid-19-pandemian yhteydessä lentoyhtiö Finnairin hyväksiantama takaus, jonka tarkoituksena on auttaa Finnairia saamaan eläkerahastolta 600 miljoonan euron suuruinen laina, jolla on tarkoitus kattaa sen tarvitsema käyttöpääoma, on unionin oikeuden mukainen.

Tuomioistuimen mukaan takaus oli tarpeellinen Suomen taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi, kun otetaan huomioon Finnairin merkitys Suomen taloudelle.

Fin_tail_1Suomi ilmoitti 13.5.2020 Euroopan komissiolle suomalaisen lentoyhtiö Finnairin hyväksi valtiontakauksena toteutettavasta tukitoimenpiteestä, jonka tarkoituksena on auttaa Finnairia saamaan eläkerahastolta 600 miljoonan euron suuruinen laina, jolla on tarkoitus kattaa sen tarvitsema käyttöpääoma.

Takaus, jo
nka määrä kattaa 90 prosenttia lainasta, on voimassa enintään kolme vuotta, ja sen perusteella voitiin hakea maksua vain, jos eläkerahasto ei saa suoritusta Finnairilta.

Komissio viittasi tilapäisistä puitteista valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassaantamaansa tiedonantoon ja katsoi Finnairille myönnetyn takuun olevan valtiontukea, joka soveltuu sisämarkkinoille SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla. Tämän määräyksen mukaan tukea jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen voidaan tietyin edellytyksin pitää sisämarkkinoille soveltuvana.

Lentoyhtiö Ryanair nosti kanteen, jossa se vaati komission päätöksen kumoamista ja jonka unionin yleisen tuomioistuimen laajennettu kymmenes jaosto on nyt hylännyt. Unionin yleinen tuomioistuin tutki tässä yhteydessä ensimmäistä kertaa sellaisen yksittäisen valtiontuen lainmukaisuutta, joka on toteutettu covid-19-pandemian seurauksiin vastaamiseksi, SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan kannalta.


Finnairin mahdollisella konkurssilla olisi vakavia seurauksia Suomen taloudelle

Väitteistä, joiden mukaan tuki, joka hyödyttää vain yhtä yksittäistä yritystä, ei sovellu jäsenvaltiontaloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa yhtäältä, että kyseistä määräystä sovelletaan sekä tukijärjestelmiin että yksittäisiin tukiin.

Yksittäinen tuki voidaan todeta sisämarkkinoille soveltuvaksi, jos se on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen asianomaisen jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi.

korona_laajarungot_1Unionin yleinen tuomioistuin täsmensi tämän jälkeen, että Finnairin mahdollisella konkurssilla olisi ollut vakavia seurauksia Suomen taloudelle, joten valtiontakaus, jolla pyritään säilyttämään Finnairin toiminta ja välttämään se, että Finnairin mahdollinen konkurssi häiritsisi Suomen taloutta entisestään, soveltuu omalta osaltaan Suomen taloudessa olevan covid-19-pandemiasta aiheutuneen vakavan häiriön poistamiseen.

Finnair on tärkein lentoliikenteen harjoittaja Suomessa, ja yhtiö kuljetti vuonna 2019 lähes 15 miljoonaa matkustajaa eli 67 prosenttia kaikista niistä matkustajista, jotka on kuljetettu Suomeen, Suomesta tai Suomessa.

Lisäksi Finnair on tärkein lentorahtiliikenteen harjoittaja Suomessa, se vastaa useiden Suomen alueella sijaitsevien yritysten tarpeisiin sekä tuotteiden viennin että niiden tuonnin osaltaja sillä on laaja Aasian verkosto.

Finnairilla on noin 6800 työntekijää, ja sen tavarantoimittajiltaan vuonna 2019 tekemien hankintojen arvo oli 1,9 miljardia euroa, josta pääosa on peräisin suomalaisilta yrityksiltä.

Finnair harjoittaa merkittävää tutkimustoimintaa Suomessa ja on 16:nneksi tärkein yhtiö Suomessa, kun otetaan huomioon sen tuottama osuus Suomen BKT:stä.

Väitteistä, joiden mukaan komissio ei ole vertaillut keskenään tuen myönteisiä ja sen kielteisiä vaikutuksia, unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että toisin kuin SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa määrätään, SEUT 107artiklan 3 kohdan b alakohdassa ei edellytetä tällaista tarkastelua. Tällaisen vertailun suorittamista ei edellytetä myöskään tilapäisistä puitteista annetun tiedonannon perusteella


Syrjintäkiellon periaatetta ei loukattu

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin tutki väitettä siitä, että syrjintäkiellon periaatetta olisi loukattu.

Unionin yleinen tuomioistuin huomauttaa tässä yhteydessä aluksi, että yksittäinen tuki johtaa luonteensa vuoksi erilaiseen kohteluun tai jopa syrjintään, joka liittyy kuitenkin siihen, että mainittu toimenpide on yksittäinen.

FinnairA350tailSen väittäminen, että tällainen tuki on syrjintäkiellon periaatteen vastainen, merkitsisi kuitenkin pääosin kaikkien yksittäisten tukien sisämarkkinoille soveltuvuuden kyseenalaistamista järjestelmällisesti, vaikka unionin oikeudessa sallitaan se, että jäsenvaltiot myöntävät tällaisia tukia, kunhan kaikki SEUT 107 artiklassa määrätyt edellytykset täyttyvät.

Lisäksi vaikka oletettaisiin, että Finnairille myönnetyllä takauksella käyttöön otettu erilainen kohtelu voitaisiin rinnastaa syrjintään, on tarkastettava, onko se perusteltavissa hyväksyttävällä tavoitteella ja onko se tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Unioin yleisen tuomioistuimen mukaan kyseinen tavoite voidaan saavuttaa Finnairin hyväksi annetun takauksen myöntämistä koskevilla yksityiskohdilla, koska sekä se, että Suomen taloudelle on aiheutunut vakavaa häiriötä covid-19-pandemian vuoksi, että se, että kyseisellä pandemialla on ollut merkittäviä kielteisiä vaikutuksia lentoliikenteen Suomen markkinoihin, on näytetty oikeudellisesti riittävällä tavalla toteen.

Tukitoimenpide on lisäksi tarpeellinen, koska Finnair oli vaarassa ajautua konkurssiin sen toiminnan supistuttua äkillisesti pandemian vuoksi ja koska se ei ollut kyennyt kattamaan kaikkia likviditeettitarpeitaan luottomarkkinoilla.

Kun otetaan vielä huomioon Finnairin merkitys Suomen taloudelle, valtiontakauksen myöntäminen yksinomaan Finnairille ei ylittänyt niitä rajoja, jotka johtuivat siitä, mikä oliasianmukaista jatarpeellista Suomen tavoittelemien päämäärien toteuttamiseksi.


Palvelujen tarjoamisen tai sijoittamisen vapautta ei loukattu

Finnair_A350_TOKolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin toteaa palvelujen tarjoamisen vapauden ja sijoittautumisvapauden loukkaamista koskevista väitteistä, että Ryanair ei ole osoittanut, miten se, että valtiontuki annetaan yksinomaan Finnairille, voi saada sen luopumaan käyttämästä sijoittautumisvapauttaan Suomessa tai tarjoamasta palveluja Suomesta käsin tai Suomen suuntaan.

Unionin yleinen tuomioistuin täsmentää, että Ryanair ei ole yksilöinyt niitä tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja, joiden vuoksi kyseessä olevalla yksittäisellä tuella olisi rajoittavia vaikutuksia, jotka ylittävät ne vaikutukset, jotka johtavat SEUT 107 artiklan 1 kohdan mukaiseen kieltoon mutta jotka ovat kuitenkin SEUT 107 artiklan 3 kohdan balakohdan vaatimusten mukaisesti tarpeellisia ja oikeasuhteisia covid-19-pandemiasta Suomen taloudelle aiheutuneen vakavan häiriön poistamiseksi.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkää lopuksi perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämistä koskevat kanneperusteet perusteettomina ja toteaa, että SEUT 108 artiklan 2 kohtaan perustuvien menettelyllisten oikeuksien rikkomista koskevan kanneperusteen perusteltavuutta ei ole tarpeen tutkia.


Ryanairilta vastaavat kanteet Ruotsin ja Tanskan tukitoimista SAS:lle

SAS_A350_flightVastaavasti EU-tuomioistuin totesi myös Ruotsin ja Tanskan SAS:n hyväksi toteuttamat tukitoimenpiteet unionin oikeuden mukaisiksi. SAS:lle korvattiin menetyksiä peruuttamisesta tai lentoaikataulujen muutoksista covid-19-pandemian yhteydessä käyttöön otettujen matkustamisrajoitusten seurauksena SAS:lle aiheutunut vahinko.

Tanska ja Ruotsi ilmoittivat huhtikuussa 2020 komissiolle kahdesta erillisestä SAS AB:n hyväksi toteutettavasta tukitoimenpiteestä, joissa molemmissa on kyse enintään 1,5 miljardin Ruotsin kruunun suuruisesta takauksesta uusiutuvalle luottojärjestelylle.

Kyseisellä toimenpiteellä oli tarkoitus korvata osittain vahinko, joka SAS:lle on aiheutunut sen lentojen peruuttamisesta tai lentoaikataulujen muutoksista covid-19-pandemian yhteydessä käyttöön otettujen matkustamisrajoitusten seurauksena.

Ryanair nosti kanteet, joissa vaadittiin näiden päätösten kumoamista ja jotka unionin yleisen tuomioistuimen laajennettu kymmenes jaosto on nyt hylännyt.


Ryanair aikoo valittaa päätöksestä

Ryanair aikoo valittaa EU:n yleisen tuomioistuimen tekemästä päätöksestä EU-tuomioistuimeen.

Ryanair_737sRyanair toteaa, että yksi EU:n suurimmista saavutuksista on lentoliikenteen todellinen sisämarkkina ja että Suomen, Tanskan ja Ruotsin valtiontuet ovat EU-lakien vastaisia.

Kanteen nostaneen Ryanairin mukaan menettely vie lentomarkkinat 30 vuoden takaiseen aikaan, kun kyseiset valtiot saavat tukea kansallisia yhtiöitä pitämämään jalansijaansa tehokkaampiin kilpailijoihinsa nähden pelkän kansallisuuden perusteella.

Ryanair toteaa lausunnossaan myös, että jos Eurooppa nousee kriisistä toimivilla sisämarkkinoilla tulee lentoyhtiöiden saada kilpailla tasaisella pelikentällä. Kilpailun häiriöt johtavat sen mukaan tehottomuuteen ja tuovat harmia kuluttajille tulevina vuosikymmeninä.

EU-komissio on hyväksynyt koronaviruspandemian aikana valtionapuja lentoyhtöille kaikkiaan yli 30 miljardia euroa.

Päivitys kello 21.30: Lisätty tieto Ryanairin valitussuunnitelmista.