Suomen ilmailun turvallisuusohjelmaan tehtiin laaja päivitys - riskipajat osana prosessia

trafi_logoLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi on julkaissut päivitetyn version Suomen ilmailun turvallisuusohjelmasta. Siihen tehtiin laaja päivitys jolla on tarkoitus vastata uusiin velvoitteisiin sekä globaalin ja Euroopan tason kehitystavoitteisiin. Tärkein päämäärä on edlleen turvallisuus.

Suomen ilmailun turvallisuusohjelman (Finnish Aviation Safety Programme FASP) ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2012. FASP koostuu neljästä osa-alueesta, joita ovat turvallisuuspolitiikka, turvallisuusriskien hallinta, turvallisuuden varmistaminen ja turvallisuuden edistäminen. Se täyttää ICAO Annex 19 velvoitteet.

Turvallisuusohjelmassa kuvataan kansallisella tasolla ilmailun turvallisuudenhallinnan järjestelmä pitäen sisällään Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikan ja ylätason kuvauksen säädöstaustasta, prosesseista ja turvallisuustyöstä.

Suomen ilmailun turvallisuusohjelman yläpuolelle ovat vastaavat Euroopan ilmailun turvallisuusohjelman (EASP, European Aviation Safety Plan) ja kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n GASP (Global Aviation Safety Plan) turvallisuussuunnitelma.

FASP-prosessi on luotu varmistamaan, että turvallisuus otetaan tasapainoisesti huomioon päätöksenteossa ja saadaan jalkautettua arkipäivän tekemiseen ja linjauksiin. Turvallisuusjohtaminen on suunnitelmallista, ennakoivaa ja tarvittaessa nopeasti reagoivaa, tarkoituksenmukaista ja tehokasta ja dokumentoitua.

Prosessi otettiin käyttöön syksyllä 2016. Tavoitteena on edetä vaiheittain siten, että ensimmäinen kaikki osa-alueet kattava valtiotasoinen Suomen ilmailun Riski- sekä Riskienhallinnan kuva on valmis vuoden 2017 loppuun mennessä.

Suomen ilmailun uhkien tunnistaminen ja turvallisuusriskien arviointi toteutetaan FASP-prosessiin kuuluvissa Riskipajoissa, joissa muodostetaan osa-alueittain Suomen ilmailun Riskikuva.

Riskipaneelissa vahvistetaan Riskikuva, määritetään Suomen ilmailun hyväksyttävä turvallisuustaso (Acceptable level of safety, AloS) ja hyväksyttävän turvallisuuden suorituskyvyn taso (Acceptable level of safety performance, AloSP)  sekä priorisoidut toimenpiteet eli Suomen ilmailun Riskienhallinnan kuva. 

 Riskipajaryhmät koostuvat Trafin asiantuntijoista, ja ne on muodostettu erikseen 13:sta ilmailun osa-alueelle pohjautuen EASAn riskiportfoliojaotteluun. Mukana on myös kyberturvallisuus.


Trafi valvoo turvallisuuden kulmakiviä

Turvallisuudenhallinnan ja hyvän turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen, riski
- ja suorituskykyperusteinen toiminnanohjaus sekä toimijoiden vastuunkanto toimintansa turvallisuudesta ovat Suomen ilmailuturvallisuuden kulmakiviä.

Trafi sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään kansallista turvallisuusohjelmaa, sekä varmistamaan ilmailun viranomaistehtäviin tarvittavat resurssit ja asiantuntemuksen tehtävien edellyttämällä tasolla. Tätä tuetaan jatkuvan koulutuksen ja kansainvälisen yhteistyön avulla.

Valvonnan keinoja ovat auditointi, tarkastukset ja kyselyt, kuten tietopyynnöt, kyselytutkimustyyppiset kartoitukset ja analyysit. Lisäksi valvontaan sisältyvät valvottavan ja valvojan väliset tapaamiset eli niin sanotut turvallisuuskeskustelut, joissa varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat tietoisia vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuudenhallinnan kannalta merkittävistä asioista.

Valvonta tehdään suunnitellusti, tulokset dokumentoidaan ja raportoidaan sekä havaintoihin liittyvien korjaavien toimenpiteiden noudattamista seurataan

Trafi tekee valvontayhteistyötä Suomen viranomaisten, muiden valtioiden ilmailuviranomaisten ja kansainvälisten organisaatioiden, ilmailun osalta erityisesti EASA:n kanssa.

Trafin suorituskyky- ja riskiperusteista toiminnanohjausta varten on ilmailun osa-alueille sovitettu omat turvallisuussuorituskyvyn tasot ja osa-alueet. Viranomaisen suorittamaa valvontaa ohjataan sen mukaan, mille tasolle organisaation suorituskyky on arvioitu.

Suorituskyvyn tasot on laadittu huomioiden kyseisen toiminnan keskimääräinen suorituskyky sekä eri organisaatioiden toiminnan luonne, laajuus ja erityispiirteet.

"Just Culture" suuressa osassa

Hyvä raportointikulttuuri sekä just culture – periaatteiden noudattaminen ovat olennaisia osa-alueita toimijoiden turvallisuuskulttuurissa. Just culturen luominen on tärkeää, jotta turvallisuusasioista saadaan tieto hyvissä ajoin ja asiaan pystytään tarvittaessa puuttumaan. 

Trafi vastaa poikkeamatietojen luottamuksellisuudesta ja asianmukaisesta käsittelystä ja käytöstä poikkeama-asetuksen määrittelemällä tavalla sekä tallentaa vastaanotetut ilmoitukset ilman tunnistetietoja yhteiseurooppalaiseen ECCAIRS-poikkeamatietokantaan.

ECCAIRS-tietokannan kautta Suomi vaihtaa turvallisuustietoa muiden tietokantaan tietoa tallentavien valtioiden kanssa Just culture periaatteiden mukaisesti.

Just culture tarkoittaa toimintatapaa, jolla organisaatioihin pyritään luomaan toimintakulttuuri, jossa työntekijät voivat raportoida havaitsemistaan turvallisuusasioista vapaasti ilman pelkoa rangaistuksesta tai syyllistämisestä,määriteltyjen sääntöjen puitteissa.

Trafi: Suomen ilmailun turvallisuusohjelma FASP (PDF)

Lue myös: