U-space -ilmatilavaraukset mahdollisiksi Suomessakin - uusi ilmailulaki voimaan 20.2.2023

Traficom_ilmailulaki_Uspace_1Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti 16. helmikuuta 2023 muutoksia ilmailun sääntelyyn kohdistuviin lakeihin. Muutosten tavoitteena on ilmailun turvallisuus sekä miehitetyn ja miehittämättömän ilmailun harjoittamisen mahdollistaminen rinnakkain. Muutos mahdollistaa odotetut U-space -ilmatilavaraukset Suomessa, joista voi jo jättää hakemuksia.

Ilmailulakia on muutettu viime vuosina useampaankin kertaan, sillä toimintaympäristö on muuttunut ja tähän on pyritty vastaamaan tehdyillä kokonaisuudistuksilla sekä pienemmillä muutoksilla.

Drone_ilmassa_1Nyt hyväksytty ja pian voimaan tuleva muutos johtuu EU:n U-space -sääntelystä, jonka osalta tarvittiin tarkentavaa kansallista sääntelyä. Lisäksi ilmailulakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin ja aluevalvontalakiin tulee merkitykseltään vähäisempiä muutoksia.

Uusin muutos hyväksyttiin eduskunnassa 27. tammikuuta 2023. Eduskunta vahvisti lausuntojen perusteella sotilasilmailuviranomaisen roolia. 16. helmikuuta 2023 tasavallan presidentti vahvisti hyväksytyt muutokset ilmailulakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin sekä aluevalvontalakiin. Lait tulevat voimaan 20. helmikuuta 2023.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom esitteli ilmailualan sääntelyn lähitulevaisuuden muutoksia ilmailulaki mukaanlukien Ilmailun säädösinfossa 2. helmikuuta 2023.

Uusi U-space -ilmatilatyyppi

USPACE_SesarMiehittämättömän ilmailun ilmatilaa on säännelty toistaiseksi melko vähän. Dronejen kasvava määrä on johtanut kattavamman sääntelyn tarpeeseen. Lakimuutos mahdollistaa uuden U-space -ilmatilan käyttämisen. Sen käsittelystä on annettu aiemmin EU-sääntelyä, jonka osalta soveltaminen käynnistyi 26. tammikuuta 2023. Nyt U-space saa siis myös kansallista sääntelyä.

Lakimuutoksella pannaan täytäntöön Euroopan komission U-space -asetukset, kuten 22. huhtikuuta 2021 annettu asetus U-spacen sääntelykehyksestä. U-space tarkoittaa ilmatilaa, jossa miehittämättömät ilma-alukset eli dronet voisivat toimia turvallisesti yhdessä muiden ilma-alusten kanssa ja käyttää ilmatilassa tarjottavia palveluita.

USPACE_blueprintJatkossa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi perustaa U-space - ilmatilan, jossa miehittämättömillä ilma-aluksilla eli droneilla lennettäisiin entistä hallitummin eri palvelujen tukemana. U-spacen osalta ilmatilavaraushakemuksia on otettu vastaan jo tammikuun lopulta, mutta niiden käsittely alkaa vasta kun laki on voimassa.

U-space -ilmatilavaraus on ns. rajoittava vyöhyke sekä droneille että miehitetylle ilmailulle. Drone-toimijat ostavat U-space -palvelua alueilla toimimiseksi. Ilmailun rajoittaminen on aina hastaavaa. Suomeen ei kuitenkaan ole luvassa koko maan laajuista ja maasta taivaaseen yltävää U-space -ilmatilaa vaan odotettavissa on kokeiluluontoisesti pienempiä U-space -alueita ympäri maata.

 Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi määräyksellä perustaa U-space -ilmatilan enintään kolmeksi vuodeksi. Traficomin mukaan ilmatilavarauksia tultaisiin hyvin usein jatkamaan. Tarkastelua tehdään kolmen vuoden välein, jotta voidaan varmistaa ettei luoda liian pysyviä ratkaisuja nopeasti muuttuvassa uudessa toimintaympäristössä. U-spacen perustamiskustannukset ja vaatimukset ovat Traficomin mukaan kokonaan eri tasolla, kuin tilapäisissä ilmatilavarausalueissa.

 U-space -infrastruktuuri tukee ilma-alusta, jolloin laitteen havainnointikyky voi olla pienempi. Miehittämätön ilmailu U-space -alueella on ohjattua. Tämä ohjaus tulee infrastruktuurin kautta, jotta pienetkin laitteet voivat toimia alueella, sillä isojen anturimäärien tai akkukapasiteetin lisääminen niihin on mahdotonta.

  U-space -ilmatilassa toimii yksi tai useampi U-space -palveluntarjoaja (USSP, U-space service provider), joka tarjoaa miehittämättömälle ilmailulle palveluja, kuten lennätyslupia ja paikkatietoja muusta liikenteestä.

ATC_HEL_tyopiste_1Lisäksi valtioneuvoston päätöksellä voidaan nimetä U-spacen yhteinen tietopalvelun tarjoaja, joka tarjoaa tietopalveluja yksinoikeudella yhdessä tai useammassa U-space -ilmatilassa lentäville. Traficom voi hoitaa  sitä itse tai kilpailuttaa palvelun. Käynnistyvän toiminnan ratkaisua ei haluttu rajata liikaa ja ovet ovatkin avoinna erilaisille ratkaisumalleille.

 Ilmatilassa toimisi myös yhteisen tietopalvelun tarjoaja, joka tarjoaa tietopalveluja yksinoikeudella yhdessä tai useammassa U-space -ilmatilassa lentäville. EU-asetuksessa esimerkiksi U-space -ilmatilan perustamiseen ja yhteisen tietopalvelun tarjoajan nimeämiseen liittyvät menettelyt jätettiin jäsenvaltioiden päätettäviksi.

Vaihtoehtoisesti tietotarjonta voitaisiin muodostaa olemassa olevien palveluntarjoajien tiedoista, jolloin tietojen tarjoamisesta vastaisi Traficom tai sen valtuuttama palveluntarjoaja. Liikenne- ja viestintävirasto määrää, mitä tietoja eri palveluiden tarjoajien on asetettava U-spacen käyttäjien saataville.


Lentoesteprosessi muuttuu käyttäjäystävällisemmäksi

Lakiuudistuksessa muutettiin samalla lentoesteitä koskevaa lupaprosessia, jotka jäivät edellisessä lakimuutoksessa pöydälle.

Lentoesteellä tarkoitetaan rakennelmaa tai laitetta, joka voi häiritä tai aiheuttaa vaaraa lentoturvallisuudelle. Vuosittain Suomessa on 600-1000 lentoestelupakäsittelyä ja määrä vaikuttaa Traficomin mukaan olevan kasvussa. Lentoesteiden osalta ilmailulain määrittelyt ovat olleet niukat, työnjakoa ei ollut kirjattuna lakiin eikä hinnoittelukaan ollut läpinäkyvää.

Traficom_lentoesteet_2023Suomessa Fintraffic Lennonvarmistus Oy on tuottanut paikkatietoja ja ylläpitänyt lentoesterekisteriä vaikka laki ei siihen ole velvoittanut. Lentoesteiden osalta tarvittiin lennonvarmistuspalveluntarjoajan antama lausunto, jonka jälkeen lentoestelupakäsittely eteni viranomaiselle. Tämän jälkeen on saatettu vaatia lisäselvityksiä esimerkiksi liittyen Rajavartiolaitoksen tai Ilmavoimien toimintaan. Etukäteen pyydetyn lausunnon ja sitä seuranneiden mahdollisten lisäselvitysten osalta tilanne ei ole ollut ihanteellinen.

Nyt toimintaympäristö on muuttunut ja jatkossa lentoestelupa haetaan Traficomilta. Asiakas ei siis enää jatkossa hae lentoestelupahakemukseen ilmaliikennepalvelun tarjoajan maksullista lausuntoa Fintrafficilta. Traficom pyytää tarvittavat lausunnot osapuolilta, joille lentoesteellä on merkitystä.

Ilmailulakiin lisättiin säännös lentoesterekisterin pitämisestä ja mahdollisuudesta ulkoistaa rekisterinpito. Lentoesterekisteriä ylläpitää tällä hetkellä edelleen Fintraffic Lennonvarmistus Oy.

Lentoestelupaprosessia koskeva sääntely tulee voimaan 1.10.2023.

 
Lakimuutokset mahdollistavat aluevalvontatehtävät U-space -ilmatilaan

HN-448_090222Muutokset aluvalvontalakiin mahdollistavat valtion ilma-aluksen ja merialueella tapahtuvan aluevalvontatehtävän turvaamisen sekä voimankäytön. Toimijoiden tulee tarvittaessa varmistaa valtion ilma-aluksille esteetön ilmatilankäyttö vihamielisen toiminnan torjumiseksi myös U-space -ilmatilan osalta.

Ilmailulakimuutoksen myötä lentopaikan käyttö voidaan kieltää aiempaa laajemmin. Aikaisemmin asiasta on säädetty vain turvallisuusperusteisesti.

Traficom voi kieltää lentopaikan käytön tai rajoittaa sitä aluevalvonnan, rajaturvallisuuden, maanpuolustuksen, poliisitoiminnan, pelastustehtävien tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Vastaavia rajoituksia voidaan käyttää myös ilmatilan käytössä.

Traficom_ilmailulaki_Uspace_2Lisäksi lentopaikan pitäjä voi sotilasviranomaisen esityksestä kieltää lentopaikan käytön tai rajoittaa sitä aluevalvonnan tai maanpuolustuksen ylläpitämiseksi. Sotilasviranomainen voi asettaa fyysisen esteen lentopaikalle, jonka käyttö on aluevalvonnan tai maanpuolustuksen ylläpitämiseksi kielletty tai sen käyttöä on näistä syistä rajoitettu.

Traficom_Liikennepalvelulaki_2023_1Muita muutoksia ovat toisiotutkavastaimien S-moodikoodeja koskevat rekisterimuutokset. Jatkossa lentopaikan ajoneuvojen ja ilma-alusrekisterin ulkopuolelle jäävien UAS-ilma-alusten transpoderien S-moodikoodeja ylläpitää Traficom. Rekisterin tarkoituksena on varmistaa koodien tarkoituksenmukainen jakaminen siten, että lennonvarmistuksen tutkajärjestelmälle ei aiheudu häiriöitä.

Liikennepalvelulain osalta tehtiin muutoksia lentotyöpykälään koskien ilmoitusvelvollisuutta harjoitettavasta lentotoiminnasta matkustajakuljetusten osalta. Jatkossa ilmoitusvelvollisuus koskee matkustajien kuljettamista maksua vastaan tai kustannukset kattavaa korvausta vastaan.

Lue myös: