Brexit toi 1.1.2021 muutoksia lentoliikenteeseen, lentomatkustajan oikeuksiin ja matkustusasiakirjoihin

Taivas_1Vuoden vaihtuminen toi suuria muutoksia EU-alueesta eronneen Ison-Britannian siirtymävaiheen päättymisen seurauksena. Brexitin tuomat muutokset koskettavat lentoliikenteen harjoittajia, mutta myös tavallisia lentomatkustajia mm. matkustusasiakirjojen, maahantulosäännösten ja tullimääräysten muodossa.

Ison-Britannian EU-eron siirtymävaihe päättyi ja vapaa liikkuvuus loppui 31.12.2020. Iso-Britannia erosi EU:sta jo 1.2.2020. EU ja Britannia saivat neuvottelut kauppa- ja yhteistyösopimuksesta päätökseen 24.12.2020.

EU-maat päättivät 29.12.2020, että jouluksi valmistunutta kolmea sopimusta voidaan soveltaa väliaikaisesti 1.1.2021 alkaen. Päätös tehtiin neuvoston kirjallisessa menettelyssä 29.12.2020. Näin vältetään sopimukseton tila EU:n ja Britannian välillä, kun Britannian EU-eron siirtymäkausi päättyi 31.12.2020.

Väliaikaisen soveltamisen on määrä jatkua enintään 28.2.2021 saakka. Tarkoituksena on, että siihen mennessä Euroopan parlamentti ehtii antaa sopimuksille hyväksyntänsä. Tämän jälkeen neuvosto eli jäsenmaat tekevät vielä erillisen päätöksen sopimusten hyväksymisestä ja ne tulevat lopullisesti voimaan. 

Sopimusta sovelletaan 1.1.2021 lähtien. Nyt tapahtuneen ns. Brexitin seurauksena muutokset koskettavat myös ilmailu- ja matkailualaa.

Lentoliikenne muuttuu rajoitetummaksi - tasapuoliset toimintaedellytykset taataan

EGLL_twr1.1.2021 lähtien Iso-Britannia ei enää kuulu EU:n ECAA-ilmailumarkkinoille (European Common Aviation Area), johon kuuluu EU-maiden lisäksi myös Norja ja Islanti. Lisäksi Ison-Britannian lentoyhtiöitä lasketa enää EU-alueen lentoyhtiöiksi eikä niille siis enää kuulu samoja liikennöintioikeuksia EU-alueen ilmatilassa.

Varmistaakseen EU:n ja Ison-Britannian lentoliikenneyhteydet matkustajille, tavaroille ja postille kattaa sopimus uusia ehtoja markkinoillepääsystä sekä järjestelyistä lentoturvallisuuden, ilmailun turvallisuusasioiden sekä lennonvarmistuksen osalta.

Ison-Britannian lentoyhtiöt voivat lentää EU-alueen poikki ilman välilaskua tai tehdä teknisen pysähdyksen EU-alueelle sekä kuljettaa matkustajia ja rahtia millä tahansa reitillä Isosta-Britanniasta EU-alueelle ilmailun 3. ja 4. vapauden turvin.

Ison-Britannian lentoyhtiö ei kuitenkaan voi enää lentää matkustajia tai rahtia kahden EU-alueen kohteen välillä eikä lentää Ison-Britannian ja kahden EU-alueen kohteen välillä ns. kolmioreittiä kuten Lontoo-Helsinki-Tallinna. Samaten ei ole enää mahdollista kuljettaa matkustajia Isosta-Britanniasta EU-alueen kautta kolmanteen maahan. Ilmailun 5. vapauden mukainen reitti Lontoo-Helsinki-Bangkok ei siten enää olisi mahdollinen.

BA_tailSopimus ei myöskään mahdollista EU-jäsenvaltion ja Ison-Britannian kahdenvälisiä sopimuksia ilmailun 5. vapauden osalta rahtioperaatioihin.

Ison-Britannian lentoyhtiöiden tulee täyttää tietyt ehdot kuuluakseen sopimuksen piiriin. Vaatimuksia ovat Ison-Britannian kilpailuviranomaisten lupa sekä päätoimipaikan sijainti Isossa-Britanniassa, jonka lisäksi pääomistajan ja määräysvallan tulee olla Isosta-Britanniasta.

Ison-Britannian lentoyhtiöt, joiden omistus on Euroopan talousalueella tai Sveitsissä tai niitä koskeva määräysvalta on näillä alueilla voivat jatkaa toimintaansa siirtymäkauden ajan.

EU-alueen lentoliikenteen harjoittajien on noudatettava samanlaisia ehtoja toimiluvissa ja päätoimipaikassa, ja niiden on edelleen noudatettava EU:n / ETA:n / Sveitsin enemmistöomistusta ja määräysvaltaa koskevia vaatimuksia.

EU:n ja Ison-Britannian välisen sopimuksen on määrä taata molempien osapuolien lentoyhtiöille samanlainen jalansija ja tasapuoliset toimintaedellytykset eli ns. "level playing field" myös sosiaalisen sekä ympäristövastuun osalta.

Sopimukseen sisältyy myös erityissäännöksiä koskien maahuolintaa ja lähtö- ja saapumisaikoja eli ns. slotteja. Näin pyritään takaamaan syrjimättömyys ja tehokas pääsy markkinoille. Lisäksi sopimuksessa on säännöksiä matkustajien oikeuksien suojaamisesta.

Kumpikaan osapuoli ei voi sopimuksen mukaan kieltää lentokoneille toimitetun polttoaineen verotusta syrjivällä tavalla, koska se olisi vastoin tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamista ja ilmastoneutraaliuden tavoitteiden saavuttamista.

Ilmailualan lupakirjavaatimukset - Iso-Britannia ulos EASA:sta

EASA_logo_1Iso-Britannia ei enää 1.1.2021 lähtien sovella EU:n lentoturvallisuuden sääntelykehystä eikä enää kuulu Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA:an. Erosopimus määrittää järjestelyt lentoturvallisuustoimista mukaanlukien operaattoreiden valvonnan.

Sopimuksella varmistettiin myös, että EU:n sääntöjen mukaisesti ennen 1. tammikuuta 2021 myönnetyt tyyppihyväksyntätodistukset pysyvät voimassa.

 Monet Ison-Britannian lupakirjojen haltijat kuten lentäjät, mekaanikot, tarkastajat ja kouluttajat, jotka haluvat jatkaa toimintaansa EU-alueella voivat hakea lupakirjaa EU-jäsenvaltiosta ennen siirtymäajan päättymistä.

Lisäksi Isossa-Britanniassa toimivat organisaatiot, jotka ovat maan kilpailuviranomaisen alaisuudessa ovat voineet hakea EASA:lta kolmannen maan organisaatiolupaa jatkaakseen toimintaa EU-alueella.

EU:n jäsenvaltioille on jätetty tuhansia hakemuksia  esimerkiksi lentolupakirjojen siirtämisestä, jotta Ison-Britannian toimijat voisivat jatkaa EU-alueella lentokonehuollon ja lentokoulutuksen parissa ns. kolmannen maan operaattorina EASA:n valvonnassa ja EU-sääntöjen mukaisesti.

 

Matkustaminen Suomesta Isoon-Britanniaan

LHR_terminaali_BAEU-kansalaiset eivät tarvitse viisumia lyhytkestoiseen tai vapaa-ajan matkustamiseen Iso-Britanniaan. Suomalaiselta matkailijalla vaaditaan jatkossa matkustusasiakirjaksi passi tämän saapuessa Isoon-Britanniaan. Passin on oltava voimassa koko matkan ajan. EU-henkilökorttia voi käyttää maahantuloon kuitenkin edelleen 1. lokakuuta 2021 saakka.

EU-kansalaiset voivat saapua ja lähteä maasta kuten ennenkin ja esimerkiksi käyttää automaattista rajatarkastusta biometrisella passilla matkustettaessa.

TPassi_2017_1ämän jälkeen EU-henkilökortti kelpaa enää tietyin muutamin poikkeuksin. Sellaisia ovat mm. oleskelulupaa pre-settled tai  EU Settlement Scheme -järjestelmän kautta hakeneet. He voivat käyttää EU-henkilökorttia ainakin 31.12.2025 saakka.

EU-kansalaiset ovat vuoden 2020 lopulla tehneet merkittävän määrän lyhyitä matkoja Isoon-Britanniaan saadakseen oikeuden ns. pre-settled statukseen ennen EU-eron siirtymäkauden päättymistä. Tällaisen vierailun toteuttanut EU-kansalaisen voi myöhemmin muuttaa helposti Isoon-Britanniaan, työskennellä siellä sekä saada oikeuden ilmaiseen terveydenhuoltoon.

Lemmikkieläin pääsee EU-alueelta Isoon-Britanniaan EU-lemmikkipassilla. Saapuvassa lentoliikenteessä lemmikkien kaupallisessa tai ei-kaupallisessa tuonnissa tuontipaikkana on sallittu vain Helsinki-Vantaan lentoasema. Lemmikkiä ei siten voisi ottaa mukaan matkalle Isosta-Britanniasta esimerkiksi Suomen Lappiin kulkematta Helsinki-Vantaan kautta.


Matkustaminen Isosta-Britanniasta Suomeen

Raja_nose_dep_automaatitIson-Britannian kansalaiset voivat saapua Schengen-alueelle ilman viisumia Brexitin jälkeenkin, ja voivat viipyä alueella ilman viisumia yhteensä 90 päivän ajan 180 päivän jakson aikana.

Vuonna 2022 EU:n odotetaan ottavan käyttöön ETIAS-järjestelmän (European Travel Information and Authorisation System), joka on vastaava ennakkotietoilmoitus kuin Yhdysvaltoihin vaadittava ESTA-hyväksyntä.

EU-alueella saapuvan Ison-Britannian kansalaisen passin tulee olla voimassa vähintään kuusi kuukautta. Lisäksi kyseessä ei saa olla 10 vuodeksi myönnetty passi, jota EU-alueella ei tunnusteta.

Ison-Britannian kansalaisten tulee esimerkiksi Suomeen saapuessaan käyttää kolmansien maiden kansalaisille tarkoitettuja väyliä rajanylityspaikoilla. Näitä ovat sellaiset väylät joissa on maininta ”kaikki passit” tai ”viisumia ei vaadita”. Poikkeuksena ovat henkilöt, jotka ovat EU-kansalaisen perheenjäseniä vapaan liikkuvuuden direktiivin perusteella.

Ison-Britannian kansalaisten passit leimataan maahantulon sekä maastalähdön yhteydessä.

Rajatarkastusautomaatit_liputSuomeen saapuvat Ison-Britannian kansalaiset eivät voi enää 1.1.2021 alkaen käyttää Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastusautomaatteja.

 Tulevaisuudessa on mahdollista, että automatisoitua rajatarkastusta Helsinki-Vantaan lentoasemalla tarjottaisiin Ison-Britannian kansalaisille kuten nykyisin on käytäntönä eräille muille viisumivapaiden maiden kansalaisille.

Suomeen saapuvan Ison-Britannian kansalaisen tulee lisäksi varautua ns. kolmannen maan kansalaisen maahantulon tarkastuksiin, joissa selvitetään maahantulon edellytykset.

Lemmikkieläin ei pääse Isosta-Britanniasta Suomeen enää EU-lemmikkipassilla vaan sen sijaa tarvitaan EU-mallinen terveystodistus. Pohjois-Irlannista kuitenkin pääsee EU:hun EU-lemmikkipassilla. EU-lemmikkipassiin on jossain vaiheessa tulossa erillinen Pohjois-Irlannin maatarra.


Tullimääräykset muuttuvat

tulli_kuvituskuva_10191.1.2021 alkaen Britanniasta Suomeen matkustavien on noudatettava samoja rajoituksia ja määräyksiä kuin muiden EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuvien matkustajien. Tämä koskee myös verottomien tuomisten arvorajoja.

Jos matkustaja palaa kotiin eli Suomeen lentäen verottomuuden ja tullittomuuden arvoraja matkustajatuomisille on 430 euroa.

68801946_1130031247180008_1075575049185918976_oMatkustajatuomisten verottomuuden ja tullittomuuden arvorajat eivät kuitenkaan koske alkoholia, alkoholijuomia, savukkeita, pikkusikareita, sikareita, piippu- ja savuketupakkaa ja moottorikulkuneuvojen polttoainetta.

Näiden tuotteiden verotonta tuontia EU:n ulkopuolelta on rajoitettu niin, että niiden tuonnille on määrätty aikarajoja ja määrällisiä rajoituksia. 

Edellisten lisäksi tiettyjen tavaroiden tuonti on kiellettyä tai rajoitettua. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi elintarvikkeet.

Lentomatkustajan oikeudet muuttuvat

1.1.2021 lähtien lentomatkustajan oikeuksiin tulee muutoksia, kun Iso-Britannia on jatkossa ns. kolmas maa.

PaxRights_mobile_1Käytännössä EU:n lentomatkustajan oikeudet ovat voimassa lennoilta Isosta-Britanniasta Eurooppaan, kun lennon lentää EU-alueen lentoyhtiö tai kun lento suuntautuu Euroopasta Isoon-Britanniaan oli kyseessä EU-alueen lentoyhtiö tai Ison-Britannian lentoyhtiö.

EU:n ja Ison-Britannian välisen sopimuksen pitäisi varmistaa tehokkaat toimenpiteet matkustajien, vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien tiedonsaannin, korvausten ja valitusten käsittelyyn.