MU: Mäntsälä Aeron lentopaikan ympäristölupa kaatui Vaasan hallinto-oikeudessa

Mäntsälä Aero kesä 2019Etelä-Suomen aluehallintoviraston joulukuussa 2020 myöntämä ympäristölupa koskien Mäntsälä Aeron lentopaikkaa kaatui Vaasan hallinto-oikeudessa, kertoo Mäntsälän Uutiset. Lentokenttähankkeessa oli määrä rakentaa lentopaikka pienlentokoneita ja helikoptereita varten.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi joulukuussa 2020  Aero Invest Oy:lle ympäristöluvan pienlentokoneiden ja helikoptereiden lentopaikalle. Ympäristöasioiden osalta Mäntsälä Aeron nimellä kulkenut hanke oli käynnistetty elokuussa 2017.

Aluehallintovirasto ei ympäristölupaa myöntäessään kuitenkaan myöntänyt lentopaikalle toiminnan aloittamislupaa. Sen myötä lentopaikan rakentamista ja lentopaikkatoimintaa ei saanut aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Määräaikaan eli 15.1.2021 mennessä Vaasan hallinto-oikeuteen tehtiin kaikkiaan yhdeksän valitusta Mäntsälä Aeroa koskevasta ympäristölupapäätöksestä. Mäntsälän Uutisten mukaan valittajia olivat Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys sekä yksityishenkilöitä.

Valittajat esittivät huolensa useista eri asioista, mutta oikeus huomioi ainoastaan melun ja totesi päätöksessään lentopaikan aiheuttavan lähiasukkaille kohtuutonta meluhaittaa.

Ympäristölupaan liitettyjen melumallinnusten perusteella melun ohjearvot eivät olisi ylittyneet edes enimmäislentomäärillä asumiseen käytettävillä alueilla. Oikeuden perusteluissa todetaan kuitenkin, että toistuvasti samalle alueelle kohdistuva melu on kohtuutonta rasitusta.

Mantsala_AERO_asemakaavaVaasan hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 2. helmikuuta 2023 asti.

Mäntsälä Aeron lentopaikan hankealue sijaitsee Mäntsälän kunnassa valtatie 25:n pohjoispuolella Keravanjärven ja Hirvihaaran kylän välissä. Hankealue sijoittuu 6 km länteen valtatie 4:stä ja Mäntsälän taajamasta. Alue sijaitsee Mäntsälän Mustametsän  Natura–alueen koillispuolella.

Vuonna 2019 Mäntsälä Aeron lentopaikan kooksi kerrottiin noin 15 hehtaaria. Alueelle on ollut määrä rakentaa 800 metrin mittainen kiitotie 07/25. Esillä on ollut myös jopa 400 metriä pidempi kiitotiehanke. Koko kenttäalueen rakentamisen arvioitiin kestävän 6-7 vuotta.

Mantsala_AERO_ilmasta_laajaYmpäristövaikutusten arviointiselostuksessa eri vaihtoehtojen mukaan Mäntsälä Aeron lentopaikalla olisi voinut olla 5000-60000 lento-operaatioita vuodessa. Mäntsälän Uutisten mukaan ympäristölupahakemuksessa lentokoneiden lento-operaatioita olisi ollut enintään 12 000 vuodessa ja enintään 300 päivässä. Helikoptereiden lento-operaatioita olisi puolestaan ollut enintään 2 100 vuodessa ja enintään 30 päivässä.

Moottoritien varteen suunnitellun lentopaikan oli määrä toimia myös ulkoilmafestivaalien, keikkojen ja konserttien järjestämispaikkana.

Mäntsälän Uutiset: Mäntsälän lentokenttähanke kaatui -Melu olisi kohtuuton lähiasukkaille, Vaasan hallinto-oikeus katsoi

Lue myös: