VTV: Teollinen yhteistyö tuo HX-hävittäjähankinnalle 10 % lisähintaa - välttämätöntä huoltovarmuudelle

HX_hanke_logoValtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi teollisen yhteistyön nykykäytäntöjä, toimivuutta ja edellytyksiä käynnissä olevassa HX-hävittäjähankkeessa, jonka tavoitteena on korvata vuodesta 2025 alkaen poistuvan Hornet-kaluston suorituskyky. Julkistetun selvityksen mukaan teollinen yhteistyö tuo lisäkustannuksia mutta se on välttämätöntä puolustuksen huoltovarmuuden takaamiseksi. VTV antoi selvityksessä myös viisi kehittämisehdotusta.
 
VTV:n selviyksen mukaan teollista yhteistyötä ei kuitenkaan voida enää edellyttää taloudellisilla perusteilla. Teollista yhteistyötä voidaan perustella säädösten mukaan ja suomalaisen veronmaksajan näkökulmasta vain maanpuolustukseen liittyvillä syillä. Myös teollisen yhteistyön markkinavaikutuksiin on syytä kiinnittää huomiota.

 Vaikka teollinen yhteistyö lisää hankintahintaa, se on investointi uskottavaan puolustukseen, kertoo VTV tiedotteessaan.

Puolustusministeriö on osallistunut VTV:n selvityksen valmisteluun ja pitää raporttia hyödyllisenä ja tarpeellisena avauksena teollisen yhteistyön perusteiden arviointiin. VTV toteaa, että puolustusministeriön vastuulla olevan HX-hankkeen teollisen yhteistyön valmistelu on selvityksen perusteella laadukasta ja teollisen yhteistyön tarve on uskottavasti ja argumentoitu ja johdonmukaisesti esitetty.

HN_kaarrossaPuolustusministeriön näkökulmasta tärkeä on myös toteamus siitä, että vaikka teollinen yhteistyö lisää hankintahintaa, se on investointi uskottavaan puolustukseen.

Suomen tulevan hävittäjähankinnan arvo on noin 7-10 miljardia euroa.

"Asiantuntija-arvioiden mukaan teollinen yhteistyö – aiemmin vastakauppa – lisää hankintakustannuksia noin 10 prosentilla. Teollinen yhteistyö ei tule kaupan päälle, vaan toimittaja laskee sille oman hinnan”, projektiasiantuntija Susanna-Sofia Keskinarkaus taustoittaa.

 Suomi sääti vuonna 2012 lain julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista EU:n puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin edellyttämällä tavalla.

”Lainsäädännön muutos ja sen vaikutukset on huomioitu HX-hankkeen valmistelussa, mutta kompensaatiotoiminnan prosesseja ei ole vielä käytännössä päivitetty”, Keskinarkaus kertoo.

Selvityksen mukaan valtiontaloudellisesta näkökulmasta kustannusvaikutus on perusteltavissa, mikäli rahoille saadaan täysimääräinen vastine. Tämä vastine voi olla puolustuksen suorituskyvyn turvaaminen.

 
Teollisen yhteistyön markkinavaikutukset tulisi tunnistaa

Teollisen yhteistyön mahdollisia negatiivisia vaikutuksia markkinoihin ei ole huomioitu. Euroopan komissio on kuitenkin katsonut teollisen yhteistyön vääristävän vapaita markkinoita, sillä se suojelee ostajamaan omaa teollisuutta.

”Markkinavääristymien riski pitäisi tunnistaa, sillä taloudellisessa mielessä teollinen yhteistyö on veronmaksajien tuki puolustusteollisuudelle”, sanoo Keskinarkaus.

Yhteistyölle asetettujen vaateiden tulisi kohdistua kuitenkin puolustuksen suorituskyvyn turvaamiseen eikä tiettyyn prosenttiosuuteen kauppasummasta.

Tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alaisuudessa toimivan kompensaatiotoimikunnan työn sisällöstä ja tuloksista ei raportoida. VTV suosittaa tietojen keräämistä epäsuoran teollisen yhteistyön kohdistumisesta, jotta toiminnan tuloksia voitaisiin seurata nykyistä systemaattisemmin, tuloksista viestiä aktiivisemmin ja kaikesta teollisesta yhteistyöstä muodostaa kokonaiskuva.

TEM:ä kehotetaan myös tarkastelemaan toimikunnan toimintaa kriittisesti prosessin läpinäkyvyyden, tehokkuuden ja tietopohjan kannalta. Teollisen yhteistyön avulla tuetaan hankitun suorituskyvyn operointia. Teollinen yhteistyö ei saa olla hankinnan itsetarkoitus.


VTV antaa selvityksessään viisi kehittämisehdotusta

VTV_HX_selvitysSelvityksen perusteella VTV viisi kehittämisehdotusta ja suositusta huomioitaviksi HX-hävittäjähankkeen jatko-valmistelussa.
 
VTV:n mukaan HX-hankkeen valmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,että mahdollinen teollisen yhteistyön vaade perustuu nimenomaan puolustuksen tarpeisiin. Täten teollista yhteistyötä tulisi vaatia vain puolustuksen suorituskyvyn edellyttämässä laajuudessa. Tämä rajaus vaikuttaa myös teollisesta yhteistyöstä maksettavaan lisähintaan.
 
Teollinen yhteistyö nähdään yhtenä keinona tukea optimaalisen suorituskyvyn hankintaa Puolustusvoimille. EU:n nykyisessä sääntely-ympäristössä mahdollisimman laaja teollinen yhteistyö ei saa kuitenkaan olla hankinnan itsetarkoitus.
 
Lisäksi teollisen yhteistyön käytännön prosesseja tulisi tarkistaa niin, että järjestelmän tehokkuus turvattaisiin voimassa olevassa sääntely-ympäristössä.
 
Kompensaatiotoiminnan tuloksia tulisi seurata systemaattisemmin ja niistä tulisi viestiä aktiivisemmin. Epäsuorankin teollisen yhteistyön sisällöstä tulisi tulevaisuudessa saada ajantasainen kokonaiskuva.
 
Toimijoiden tasavertaisen kohtelun vuoksi teollisen yhteistyön mahdolliset neutraalit tai negatiivisetkin markkinavaikutukset olisi huomioitava päätöksenteossa.

VTV:n selvitys: Teollinen yhteistyö HX-hävittäjähankkeessa (PDF)

päivitys 09.05: Lisätty Puolustusministeriön kannanotto.

Lue myös: