Ilmailun alijäämäisiin viranomaismaksuihin korotuksia

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin maksuja koskevan asetuksen, joka tuo korotuksia ilmailun viranomaismaksuihin. Taustalla on maksujen alijäämäisyys verrattuna tieliikenteen maksuihin.

Maksuja peritään eri liikennemuotojen tutkinnoista, luvista ja valvonnasta sekä liikennevälineiden rekisteröinnistä. Liikennemuotojen kustannusvastaavuudessa on ollut epäsuhtaa siitä lähtien, kun Trafi perustettiin vuonna 2010, jolloin eri virastojen käytännöt yhdistettiin.

Nyt tehtävällä muutoksella korotetaan ilmailun, meriliikenteen ja rautatieliikenteen alijäämäisiä suoritemaksuja sekä vahvistetaan uusien suoritteiden maksut. Ministeriö seuraa maksujen kehitystä, ja tarvittaessa voi muuttaa määräyksiään myös kesken vuotta. Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2015.

Paula_RisikkoLiikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pitää tärkeänä, että Liikenteen turvallisuusviraston Trafin eri liikennemuodoilta perimät maksut ovat keskenään tasavertaisessa asemassa.

"Trafin tieliikenteeltä perimät maksut ovat viiden vuoden aikana olleet ylijäämäisiä. Ylijäämää on kertynyt 38 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus katkaisee tämän trendin. Muiden liikennemuotojen maksut ovat alijäämäisiä", Risikko toteaa.

"Kysymys on periaatteesta. Nyt tieliikennettä on kohdeltu eri tavoin kuin muita liikennemuotoja. Epäsuhtaan on syytä puuttua, ja korjausliike on nyt käynnissä. Jatkossa kustannusvastaavuus on saavutettavissa, kun ilmailun, merenkulun ja rautatieliikenteen maksuja korotetaan asteittain. Suureen kertakorotukseen ei ole syytä mennä", Risikko toteaa.

Vuonna 2015 ilmailun suoritemaksujen kustannusvastaavuus on 87 prosenttia, merenkulun 77 prosenttia ja rautatieliikenteen 71 prosenttia.

Trafin vuosibudjetista yli 60 prosenttia koostuu maksullisen toiminnan tuloista. Kokonaisuutena Trafin toiminta on alijäämäistä.