Tasapuoliseen kilpailuun tähtäävä EU:n ilmailuasetus eduskunnan käsittelyyn

Lineup_jono_1Euroopan komissio on antanut ehdotuksen asetukseksi, jonka tarkoituksena on turvata tasapuolinen kilpailu lentoliikenteessä. Asetusehdotus on osa EU:n joulukuussa 2015 julkistetun ilmailustrategian täytäntöönpanoa.

Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa avoimet ja kilpaillut lentoliikennemarkkinat ja luoda keinot, joilla EU voi tarvittaessa puuttua epäreiluihin käytäntöihin.  Matkustajien näkökulmasta epäreilut käytännöt voivat johtaa valinnanmahdollisuuksien ja saavutettavuuden vähenemiseen sekä korkeampiin lipunhintoihin.

Komission arvion mukaan joidenkin kolmansien maiden lentoyhtiöt saattavat saada epäreilua kilpailuetua niiden harjoittamien syrjivien käytäntöjen ja valtiontukien vuoksi. Epäreilut käytännöt voivat johtaa pitkällä aikavälillä yhtiöiden määrän vähenemiseen ja saattavat johtaa määräävän markkina-aseman tai monopolien muodostumiseen

Asetusehdotus sisältää yleiset säännöt menettelyistä, joita sovelletaan, jos havaitaan mahdollinen kansainvälisten velvoitteiden rikkominen, syrjivä käytäntö tai aiheutettu vahinko.

Valtioneuvosto korostaa saavutettavuuden sekä avoimen ja markkinoita avaavan lentoliikennepolitiikan tärkeyttä.

Valtioneuvosto tukee asetusehdotuksen tavoitetta taata tasapuolinen kilpailu lentoliikenteen harjoittajien välillä, mutta katsoo, että mahdollisissa epäreilun kilpailun tilanteessa haettaisiin ensisijaisesti kansainvälisiä ratkaisuja.

Suomi pyrkii ehdotuksen jatkokäsittelyssä vaikuttamaan siihen, että ehdotuksen toimenpiteiden vaikutukset olisivat EU-yhtiöiden kannalta tasapuoliset.

Valtioneuvosto toimitti EU:n ilmailuasetusta koskevan kirjelmän (U 37/2017 vp) eduskunnalle 5. heinäkuuta 2017.

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta

Lue myös: