Apulaisoikeuskanslerilta moitteita Trafille ja kuluttajavirastolle

BlacklabeledLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Kuluttajavirasto saivat moitteet menettelystään lentoyhtiöden ylivaraustilanteiden valvonnasta. Oikeuskanslerinvirasto on antanut ratkaisun kahdesta kantelusta, joissa viranomaisten katsotaan laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa. Niiden olisi tullut puuttua tilanteeseen, kun lentoyhtiöt  eivät maksaneet matkustajille EU-normien mukaisia korvauksia lentojen viivästymistapauksissa.

Apulaisoikeuskansleri jakoi moitteita Trafille ja Kuluttajavirastolle valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä EU -asetuksen 261/2004 noudattamisessa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että EU-asetuksen 261/2004 eli ns. ylivarausasetuksen 6 artikla velvoittaa sanamuotonsa mukaan lentoliikenteen harjoittajan viivästymistapauksessa tarjoamaan matkustajalle 8 ja 9 artiklassa säädettyä apua, mutta ei maksamaan 7 artiklan mukaista korvausta.

EU tuomioistuimen 19.11.2009 antaman Sturgeon-päätöksen mukaan viivästyneiden lentojen matkustajat voivat päätöksestä ilmenevin edellytyksin vedota asetuksen 7 artiklan mukaiseen korvausta koskevaan oikeuteen, kun heille aiheutuu viivästyneen lennon johdosta vähintään kolmen tunnin pituinen ajan menetys.

Valvontaviranomaisten eli Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen ja Liikenteen turvallisuusviraston olisi tullut oman toimivaltansa rajoissa valvoa, että lentoyhtiöt ryhtyivät noudattamaan päätöstä, joka merkitsi merkittävää lentomatkustajien oikeusturvaa koskevaa muutosta asetuksen tulkinnassa. 

Kantelujen johdosta hankituissa selvityksissä ei kuitenkaan ollut edes väitetty, että Trafi ja Kuluttajavirasto olisivat keskustelleet viivästymisasiasta Finnairin kanssa, vaikka ne neuvottelivat yhtiön kanssa muista asioista keväällä 2010. Viranomaisten menettelyä oli siksi pidettävä moitittavana.

Moite ei koskenut valvontaviranomaisten pidättymistä valvontatoimenpiteistä joulukuussa 2010 unionin tuomioistuimeen saapuneiden kahden ennakkoratkaisupyynnön ollessa vireillä. Niissä oli kysymys asetuksen 261/2004 5-7 artiklan tulkinnasta siten kuin yhteisöjen tuomioistuin oli tehnyt Sturgeon-päätöksessään.

Apulaisoikeuskansleri on saattanut Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen ja Liikenteen turvallisuusviraston tietoon niiden menettelyä koskevat moitteensa kanteluissa OKV/1252/1/2010  ja OKV/1383/1/2012.