Finnairille henkilöstön osakesäästöohjelma ja johdon kannustinohjelma

harrisailas_ilmarinenFinnairin hallitus aikoo esitellä henkilöstön osakesäästöohjelman ja on hyväksynyt johdon uuden pitkän tähtäimen kannustinohjelman. ”Kannustinjärjestelmillä on tärkeä rooli henkilöstön kannustamisessa työskentelemään yhtiön ja sen osakkeenomistajien pitkän tähtäimen edun hyväksi,” sanoo Finnairin hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas.

”Finnairin työntekijöille suunniteltu henkilöstön osakesäästöohjelma täydentää nykyisiä kannustinjärjestelmiämme ja sen tarkoitus on tukea henkilöstön sitoutumista ja osallistumista Finnairin omistaja-arvon kehitykseen. Johdon pitkän tähtäimen kannustinohjelma on puolestaan täysin linjassa talouspoliittisen ministerivaliokunnan palkitsemista koskevan linjauksen kanssa, ja se korvaa viime vuoden lopussa päättyneen ohjelman.”

Henkilöstön osakesäästöohjelma

Finnairin hallitus suunnittelee osakesäästöohjelman käyttöönottoa Finnairin Suomessa toimivalle henkilöstölle. Tarkoitus on näin lisätä ja tukea työntekijöiden pitkän aikavälin kiinnostusta Finnairin menestykseen ja omistaja-arvon kehittymiseen.

Finnairin työntekijöillä olisi suunnitelmien mukaan mahdollisuus sijoittaa osa palkastaan Finnairin osakkeisiin. Kun ennalta määritelty omistusaika on täyttynyt, yhtiö myöntäisi osallistujille lisää osakkeita.

Finnairin hallitus arvioi päättävänsä osakesäästöohjelmasta ja sen yksityiskohdista kevään 2013 aikana.

Finnairilla on myös henkilöstörahasto voittojen jakamiseksi työntekijöille. Vuodelta 2012 tähän henkilöstörahastoon esitetään siirrettäväksi 4,8 miljoonaa euroa.

Johdon suoritusperusteinen osakeohjelma

Finnairin hallitus on hyväksynyt uuden suoritusperusteisen osakeohjelman Finnair-konsernin avainhenkilöille. Ohjelma korvaa aiemman ohjelman, joka päättyi vuoden 2012 lopussa.

Johtajien kokonaispalkkaus muodostuu peruspalkasta, yksilön ja yhtiön suorituksen perusteella muuttuvasta vuosittaisesta kannustinosasta sekä suoriteperusteisesta osakeohjelmasta. Osakeohjelman tarkoitus on kannustaa johtoa työskentelemään pitkän aikavälin omistaja-arvon kasvattamiseksi ja sitouttaa johtoa yhtiöön.

Osakeohjelma koostuu vuosittain alkavista rullaavista ohjelmista, joissa osallistujilla on mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet täyttyvät. Jokaisen uuden ohjelman käynnistyminen edellyttää erillistä hyväksyntää Finnairin hallitukselta.

Jokainen ohjelma pitää sisällään kolmen vuoden ansaintajakson, jota seuraa rajoitusaika, jonka aikana osallistuja ei voi myydä tai siirtää kannustinpalkkiona saamiaan osakkeita. Rajoitusaika on kolme vuotta Finnairin johtoryhmän jäsenillä ja yksi vuosi muilla osallistujilla.

Lisäksi toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten on kerrytettävä ja sen saavuttamisen jälkeen ylläpidettävä yhtiössä kiinteän vuosipalkkansa määrää vastaavaa osakeomistusta niin kauan kuin osakeohjelmaan kuuluva on johtoryhmän jäsen. Ensimmäisen, vuodet 2013 - 2015 kattavan ohjelman suoritusperusteet ovat konsernin suhteellinen liikevoittoprosentin kasvu, toteutunut liikevoittoprosentti ja kustannussäästöt konsernin Euroopan liikenteessä.

Mahdollinen kannustinpalkkio myönnetään Finnairin osakkeina. Osakkeet myönnetään kolmessa erässä ansaintajaksoa seuraavien kolmen vuoden aikana. Vuosina 2014 ja 2015 osakkeita ei siis tule myönnettäväksi, mikä on osin huomioitu vuosien 2016 ja 2017 ansaintapotentiaalissa.

Jos ensimmäiselle ohjelmalle asetut tavoitteet vuosina 2013 – 2015 saavutetaan, osakkeita maksettaisiin kokonaisuudessaan arviolta noin 800 000 kappaletta (brutto ennen ennakonpidätyksen suorittamista). Jos tavoitteen enimmäismäärä saavutetaan, osakkeita maksettaisiin kokonaisuudessaan arviolta 1 200 000 kappaletta (brutto ennen ennakonpidätyksen suorittamista). Ensimmäiseen ohjelmaan oikeutettuja osallistujia on yhtiössä noin 55.

Yksittäiselle osallistujalle tämän osakeohjelman perusteella myönnettyjen osakkeiden arvo ei minään vuonna saa ylittää 60 %:ia työntekijän vuosittaisesta peruspalkasta.

Osakeohjelman tarkemmat yksityiskohdat julkistetaan kevään 2013 aikana Finnairin internet-sivuilla.

Yllä esitettyjen osakeperusteisten ohjelmien yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita ja ohjelmilla ei siten ole laimentavaa vaikutusta. Finnairin neuvonantajina osakeohjelman suunnittelussa toimivat Mercer ja PCA Corporate Finance.