Ainutlaatuisen VL Myrsky -hävittäjän entisöinti etenee Patrian tukemana

Myrsky_jigi_1Nuoret teknisen alan oppilaitoksista ja työpajoista ovat aktiivisesti mukana VL Myrsky -hävittäjälentokoneen entisöintiprojektissa. Ensimmäisiin työn tuloksiin voi tutustua Suomen Ilmailumuseon näyttelyssä. Projektista on määrä kuoriutua museokelpoinen kone arviolta syksyksi 2019.

Historiallisen kotimaisen hävittäjälentokoneen VL Myrskyn entisöinti etenee suunnitelmallisesti. Entisöinnissä hyödynnetään koneen vanhoja osia ja puuttuvien osien tilalle rakennetaan uusia.

Tähän mennessä teräksinen runkokehikko on hiekkapuhallettu ja pohjamaalattu. Koneen puisen siiven rakentaminen on käynnissä.

Myrskyn osia on nähtävillä Vantaalla Suomen Ilmailumuseon Hylyistä Helmiksi -näyttelyssä, joka on avoinna 22. maaliskuuta saakka. Projektista vastaavat Ilmailumuseoyhdistys ry, Keski-Suomen Ilmailumuseo ja Suomen Ilmailumuseo.

VL_Myrsky_II_runkokehikko_1Valtion Lentokonetehtaan (VL) seuraaja Patria on projektin päätukija. Taloudellisen tuen ohella yhtiö on mukana projektissa myös tuotannollisesti esimerkiksi osien teettämisessä.

Tärkeässä roolissa projektissa ovat työpajojen ja ammattiopistojen nuoret. Ammattiopisto Varian opiskelijat Vantaalla ovat valmistaneet siiven rakentamiseen tarvittavia osia.

Jyväskylän ammattiopistossa nuoret ovat luetteloineet ja järjestäneet koneen piirustuksia. Vantaan kaupungin nuorten työpajoihin kuuluva Viestintä- ja vuorovaikutuspaja on valmistellut kolmiosaisen Myrsky-aiheisen animaatioelokuvan tekoa.

”Patrian kanssa tehty tukisopimus tuo vahvemmin nuorisopajat ja nuorten syrjäytymisen estämisen mukaan projektiin.  Vuonna 2014 yhteistyö nuorten kanssa päästiin aloittamaan ja vuosi 2015 tuo nuoret entistä tiiviimmin mukaan", sanoo projektijohtaja Janne Salonen Ilmailumuseoyhdistyksestä.

"Suurin ponnistus heillä vuosina 2015-2017 on siipien eri osien valmistamisessa sekä rungon verhoilun puu- ja metalliosien ja kokonaisuuksien valmistamisessa. Myös viestinnässä nuorilla on merkittävä osuus alkavana vuonna. Yhteistyön odotetaan olevan molemmille osapuolille innostavaa”, jatkaa Salonen.


Suomalaista ilmailuhistoriaa

VL Myrs­ky kuuluu his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vimpiin suo­ma­lai­siin sotilasilma-aluksiin ainoana sar­ja­tuo­tan­toon päässeenä kotimaassa suunniteltuna hävittäjänä. Niitä val­mis­tet­tiin 51 kap­pa­let­ta, mutta yh­tään yk­si­löä ei ole säi­ly­nyt ko­ko­nai­se­na.

myrsky_3Vuonna 2014 Patria lähti mukaan Il­mai­lu­museo­yh­dis­tys ry:n, Kes­ki-Suo­men Il­mai­lu­museon ja Suo­men Il­mai­lu­museon hankkeeseen Myrskyn entisöimiseksi.

Patrian edel­tä­jä Val­tion Len­to­ko­ne­teh­das on ai­ka­naan vas­tan­nut ko­neen suun­nit­te­lus­ta, ke­hi­tys­työs­tä ja tuo­tan­nos­ta. Myrs­kyn en­ti­söin­nin ar­vioi­daan kes­tä­vän kuusi vuot­ta, ja näyt­te­ly­kun­nos­sa Myrs­ky on syk­syl­lä 2019.

"Pat­ria ha­lu­aa mah­dol­lis­taa tämän his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vän ko­neen en­ti­söin­nin ja olla mu­ka­na pro­jek­tis­sa pää­yh­teis­työ­kump­pa­ni­na tu­ke­mas­sa sitä ta­lou­del­li­ses­ti ja ma­te­ri­aa­li­han­kin­to­jen osal­ta sekä val­mis­ta­mal­la tai val­mis­tut­ta­mal­la itse osia pro­jek­tin käyt­töön", to­te­aa yri­tys­suun­nit­te­lu- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Jukka Hol­ke­ri Pat­rias­ta.

"Li­säk­si meil­le on tär­ke­ää se, että pro­jek­tis­sa hyö­dyn­ne­tään nuor­ten työ­pa­jo­ja ja sitä kaut­ta tue­taan nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mis­tä, mikä on ollut jo vuo­sia Pat­rian tu­ki­koh­tee­na", päättää Holkeri.

VL_Myrsky_II_1Toisen maailmansodan kynnyksellä lentokaluston ostaminen ulkomailta Suomeen oli kallista ja lähes mahdotonta maailmanpoliittisen tilanteen takia, Siksi kotimaista hävittäjälentokonetuotantoa käynnistettiin.

Myrskyn suunnittelu aloitettiin keväällä 1939. Kotimainen lentokoneteollisuus kehittyi valtavasti toisen maailmansodan aikana ja silloisen Valtion Lentokonetehtaan (VL) toiminta loi pohjan nykyiselle Patrian ilmailuosaamiselle.

Myrskyn prototyyppi lensi ensimmäisen kerran 23.12.1941. Sota‐aika ja sen korvikemateriaalit asettivat omat haasteensa projektille, mutta Myrsky ehti kuitenkin laivuekäyttöön jatkosodan viimeisinä viikkoina sekä myös Lapin sotaan. Viimeisen kerran koneella lennettiin 10.2.1948.

Projektin edistymistä voi seurata internetissä osoitteessa www.vlmyrsky.fi

Lue myös: