ELY-keskus: Rakennusperintölakia ei tarvitse huomioida Malmin lentoaseman suojelussa

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) antoi 26. kesäkuuta 2019 täydentävän päätöksen Malmin lentoaseman aiempaan suojelupäätökseen. Sen mukaan Malmin lentoaseman kokonaisvaltainen suojelu on mahdollista asemakaavoituksella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla eikä tarvetta rakennusperintölaille ole.

Ympäristöministeriö kumosi 5.4.2019 Uudenmaan ELY-keskuksen 7.6.2018 tekemän Malmin lentoasemaa koskevan rakennussuojelupäätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Ympäristöministeriön mukaan päätöksestä ei käynyt laissa edellytetyllä tavalla ilmi, miten ELY-keskus on soveltanut rakennusperintölain soveltamisalaa koskevia säännöksiä ja mihin seikkoihin se on ratkaisunsa perustanut.

ELY-keskus katsoo, että Malmin lentoaseman kokonaisvaltainen suojelu on mahdollista asemakaavoituksella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla.

M80_terminaali_ja_koneetAsemakaavoituksen avulla on turvattu lentokentän arvokkaat rakennukset sekä lennonjohtotornin, sääaseman ja lennonvalmisteluhuoneen tilojen säilyttäminen nykyisessä asussaan nähtävyyskäytössä.

Alueen terminaalirakennuksen muuttuneiden sisätilojen, ja hangaarin tilojen säilyminen ei ELY-keskuksen päätöksen mukaan muodosta niin tärkeää yleistä etua, että ne tulisi suojella rakennusperintölailla.


Alueelle laadituissa maakunta- ja yleiskaavoissa alue on osoitettu muuhun kuin lentotoimintaan

Valtakunnallisesti merkittävän Malmin lentoaseman rakennetun kulttuuriympäristön arvot on turvattu asemakaavoitusta ohjaavassa lainvoimaisessa Helsingin uudessa yleiskaavassa. Yleiskaavassa on lisäksi sovitettu yhteen eri intressejä ympäristöministeriön, Museoviraston ja Suomen kuntaliiton 23.12.2009 laatiman muistion mukaisesti.

Muistiossa käsitellään valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen huomioimista kaavoituksessa ja lupamenettelyssä. Muistion mukaan niiden oikeudellinen asema perustuu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden oikeusvaikutuksiin, joista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Tavoitteena on valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen säilymisen turvaaminen sekä mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten laajuus sekä sisältö ratkaistaan kaavoituksen kautta.

Vireillä olevat lentokenttää koskevat asemakaavat (Nallenrinteen asemakaavan muutos ja Lentoasemakortteleiden asemakaavan muutos) säilyttävät avoimia näkymiä ja muistumia kiitoteistä. Asemakaavaratkaisut turvaavat tältä osin lentoaseman kulttuuriympäristön valtakunnalliset arvot siten kuin yleiskaavassa määrätään ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät.


Rakennusperintölaki ei mahdollista käyttötarkoituksen suojelemista

Malmi_traffic_1ELY-keskus katsoo, että valtakunnallisesti merkittävän Malmin lentoaseman kulttuuriympäristön arvot voidaan turvata rakennusperintölain pääsäännön mukaisesti asemakaava-alueella asemakaavoituksen keinoin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamalla tavalla. Malmin lentoaseman suojelu on mahdollista, riittävää ja tarkoituksenmukaista asemakaavoituksen keinoin.