Finnairin yhtiökokous vahvisti osingonmaksun

A330net_FINNAIRFinnairin yhtiökokous vahvisti tilikauden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,10 euroa osakkeelta. Myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallitukseksi vahvistettiin.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Finnairin hallitukseen kuuluvat nyt Maija-Liisa Friman, Klaus W. Heinemann, Jussi Itävuori, Merja Karhapää, Harri Kerminen, Gunvor Kronman ja Antti Kuosmanen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Klaus W. Heinemannin.

Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: 61 200 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 32 400 euroa varapuheenjohtajalle sekä 30 000 euroa muille hallituksen jäsenille. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen Suomessa asuville jäsenille kokouspalkkiona 600 euroa ja ulkomailla asuville jäsenille 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,10 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2013 ja osingot maksetaan 10.4.2013. Osinkoa ei makseta täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville osakkeille.

 Hallituksen valtuutettiin osakehankintaan

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.


Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista luovutuksia koskevista ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan.

Omien osakkeiden luovuttaminen voi painavasta taloudellisesta syystä tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, mukaan lukien yhtiön osakekannustinohjelman 2010–2012 palkkioiden maksamiseksi keväällä 2013.