EU-komissio hyväksyy Suomen valtion Finavialle myöntämän 350 miljoonan euron tuen

Finavia_taloEuroopan komissio on hyväksynyt EU:n valtiontukisääntöjen nojalla kolme Suomen toimenpidettä, joiden kokonaisbudjetti on 350 miljoonaa euroa ja joilla tuetaan lentoasemayhtiö Finaviaa koronaviruskriisissä.

”Finavia on monien muiden ilmailualalla toimivien yritysten tavoin kärsinyt voimakkaasti pandemiasta ja sille on syntynyt merkittäviä tappioita matkustusrajoitusten vuoksi, joita Suomi ja muut maat joutuivat asettamaan viruksen leviämisen rajoittamiseksi”, sanoi kilpailupolitiikasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager.

”Tämä 350 miljoonan euron tukipaketti antaa Suomelle mahdollisuuden tukea lentoasemayhtiötä eri tavoin: pääomanlisäyksellä, pääomalainalla ja toimenpiteellä, jolla korvataan osittain yhtiölle pandemiasta suoraan aiheutuneet vahingot. Jatkamme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, että kansalliset tukitoimenpiteet voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti EU:n sääntöjen mukaisesti", jatkoi vestager

Finavia on Suomen suurin lentoasemayhtiö. Se ylläpitää 21:tä lentoasemaa, Helsinki-Vantaan lentoasema mukaan luettuna.

Vuonna 2020 Finavialle aiheutui merkittäviä tappioita matkailun merkittävän vähenemisen ja Suomen ja muiden maiden koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi asettamien matkustusrajoitusten vuoksi. Nämä tekijät heikentävät edelleen Finavian taloudellista tilannetta ja vaarantavat yhtiön pääoma- ja likviditeettiaseman.

Suomi ilmoitti komissiolle kolmesta toimenpiteestä Finavian hyväksi: i) 249 miljoonan euron pääomanlisäyksestä ja ii) 33 miljoonan euron pääomalainasta, jotka molemmat myönnetään tilapäisten valtiontukipuitteiden nojalla, sekä iii) 68 miljoonan euron toimenpiteestä, jolla korvataan yhtiölle koronaviruspandemian vuoksi suoraan aiheutunut vahinko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla.

 
Tilapäisten puitteiden nojalla myönnettävät Suomen tukitoimenpiteet

Komissio arvioi Finavialle myönnettävää pääomanlisäystä ja pääomalainaa tilapäisten Helsinki_Airport_terminalvaltiontukipuitteiden nojalla Suomen ilmoituksen mukaisesti.

Pääomanlisäyksen osalta komissio totesi, että Suomen ilmoittama pääomitustoimi on SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja tilapäisissä valtiontukipuitteissa vahvistettujen edellytysten mukainen. Näin on erityisesti seuraavien edellytysten osalta:

  • Edellytykset, jotka koskevat toimenpiteen tarpeellisuutta, asianmukaisuutta ja laajuutta: toimenpide ei ylitä vähimmäismäärää, joka on tarpeen Finavian elinkelpoisuuden varmistamiseksi, ja sillä ainoastaan palautetaan yhtiön pääomatilanne koronaviruspandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen. Vähimmäismäärää ei ylitetä silloinkaan, kun otetaan huomioon vahingonkorvaus ja pääomalaina, jotka yhtiölle myönnetään.
  • Edellytykset, jotka koskevat valtion mukaantuloa, korvausta ja kannustimia irtautua yhtiön pääomasta: pääomitustuki estää Finavian maksukyvyttömyyden, jolla olisi vakavia seurauksia Suomen työllisyydelle, lentoyhteyksille ja ulkomaankaupalle. Suomi saa kohtuullisen korvauksen sijoituksesta. On olemassa asianmukaiset mekanismit, joilla Finaviaa kannustetaan lunastamaan pääomituksen kautta saatu valtion pääomaosuus.
  • Edellytykset, jotka koskevat hallintoa ja yritysostokieltoa: siihen asti, kunnes vähintään 75 prosenttia pääomituksesta on lunastettu, i) Finavian johdolle maksettaviin palkkioihin sovelletaan tiukkaa rajoitusta ja bonusten maksaminen on kielletty, ja ii) yhtiö ei saa hankkia yli 10 prosentin osuutta kilpailijoista tai muista saman toimialan toimijoista.
  • Avoimuus ja raportointi: Finavian on julkaistava tiedot saadun tuen käytöstä, myös siitä, miten saadun tuen käytöllä tuetaan sen toimintaa vihreään ja digitaaliseen muutokseen liittyvien EU:n ja kansallisten velvoitteiden mukaisesti.

Pääomalainan osalta komissio totesi myös, että toimenpide on tilapäisissä valtiontukipuitteissa vahvistettujen edellytysten mukainen. Erityisesti i) laina-aika on enintään kuusi vuotta; ii) se myönnetään ennen 31. päivää joulukuuta 2021; ja iii) korkotaso takaa vähimmäiskorvauksen tilapäisten valtiontukipuitteiden edellytysten mukaisesti.

Komissio päätteli, että pääomalaina ja pääomanlisäys ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia jäsenmaan taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja tilapäisissä puitteissa vahvistettujen yleisten periaatteiden mukaisesti.

Tällä perusteella komissio hyväksyi toimenpiteet EU:n valtiontukisääntöjen nojalla.

 
Vahingon korvaamista koskeva toimenpide

Vahingon korvaamista koskeva toimenpide toteutetaan 68 miljoonan euron pääomanlisäyksenä, jolla korvataan Finavialle vahinko, joka sille on aiheutunut suoraan 16. maaliskuuta ja 30. kesäkuuta 2020 välisenä aikana koronaviruspandemian sekä niiden toimenpiteiden vuoksi, joita Suomen ja muiden maiden oli toteutettava viruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Tukitoimenpiteeseen sisältyy lisäksi takaisinperintäjärjestely. Sen mukaan mahdollinen julkinen tuki, joka ylittää tuensaajalle aiheutuneen todellisen vahingon, on maksettava takaisin Suomen valtiolle. Näin ollen ei ole riskiä siitä, että valtiontuki ylittäisi aiheutuneen vahingon määrän.

Komissio arvioi toimenpidettä SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla. Kyseisen alakohdan nojalla komissio voi hyväksyä jäsenmaiden valtiontukitoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on korvata tietyille yrityksille tai aloille vahingot, jotka johtuvat suoraan poikkeuksellisista tapahtumista. Komissio katsoo, että koronaviruspandemiaa voidaan pitää poikkeuksellisena tapahtumana, koska se on epätavallinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, jolla on merkittävä taloudellinen vaikutus. Sen vuoksi jäsenmaiden poikkeukselliset toimet pandemiaan liittyvien vahinkojen korvaamiseksi ovat perusteltuja.

Komissio totesi, että Suomen myöntämällä tuella korvataan vahinkoja, jotka liittyvät suoraan koronaviruspandemiaan. Se katsoi myös, että toimenpide on oikeasuhteinen, koska korvaus ei ylitä sitä, mikä on tarpeen vahingon korvaamiseksi.

Tämän perusteella komissio päätteli, että vahingon korvaamista koskeva Suomen toimenpide on EU:n valtiontukisääntöjen mukainen.

Lue myös: