EU linjasi - Lentolipun lopullinen hinta on ilmoitettava jo varauksen ensivaiheessa

eu_logoEU-tuomioistuimen tammikuussa antaman ennakkoratkaisun mukaan sähköisen lentojen varausjärjestelmän yhteydessä lentolipun lopullinen hinta on ilmoitettava aina, kun lentoliikennepalvelujen hinnat mainitaan. Hinnoittelun on oltava avointa myös silloin, kun hinta mainitaan ensimmäisen kerran.

EU-tuomioistuimen 15. tammikuuta 2015 antama ennakkoratkaisu koski asiaa, jossa vastakkain ovat lentoyhtiö AirBerlin ja saksalainen kuluttajaneuvontayhdistysten keskusjärjestö Bundesverband. Asiassa oli kyse lentohintojen esittämistavasta Air Berlinin sähköisessä varausjärjestelmässä.

Air Berlinin varausjärjestelmä oli vuoden 2008 loppuun asti järjestetty siten, että kun asiakas oli valinnut lentoreitin ja päivämäärän, hänelle esitettiin toisessa vaiheessa taulukko, joka sisälsi valitun päivän mahdolliset lentoyhteydet ja jossa oli mukana lähtö- ja saapumisajat sekä kaksi hintaa kutakin lentoa kohti.

Taulukon alapuolelle sijoitetussa laatikossa ilmoitettiin valittuun lentoliikennepalveluun liittyvät verot ja maksut sekä polttoainelisämaksu, kun taas kaikki nämä tekijät sisältävä ”hinta yhdeltä henkilöltä” oli kehystetty.

Mainitun laatikon perään sijoitettujen kahden tähden avulla ilmaistiin viittaamalla sovellettaviin ehtoihin, että lopulliseen hintaan sisältymätön käsittelymaksu ˮservice chargeˮ saatettiin vielä lisätä siihen. Kun asiakas oli antanut vaaditut henkilötiedot kolmannessa vaiheessa, hän saattoi neljännessä vaiheessa tutustua matkan kokonaishintaan, jossa oli mukana käsittelymaksu.


Unionin tuomioistuimen ratkaisu

Ennakkoratkaisu koskee lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24.9.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 (EUVL L 293, s. 3) 23 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen tulkintaa.

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24.9.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 23 artiklan 1 kohdan toista virkettä on EU-tuomioistuimen mukaan tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen sähköisen varausjärjestelmän yhteydessä lopullinen hinta on ilmoitettava aina, kun lentoliikennepalvelujen hinnat mainitaan, mukaan lukien silloin, kun ne mainitaan ensimmäisen kerran.

Asetuksen N:o 1008/2008 23 artiklan 1 kohdan toista virkettä on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen sähköisen varausjärjestelmän yhteydessä on ilmoitettava paitsi asiakkaan valitseman lentoliikennepalvelun lopullinen hinta myös kaikkien niiden lentoliikennepalvelujen lopullinen hinta, joiden hinta näytetään.

EU-tuomioistuimen päätös asiassa C‑573/13

Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (EY) N:o 1008/2008.

Lue myös:

Artikkeli: Matkustajan oikeudet tunnetaan huonosti - Suomessa vain neljännes on kuullut asiasta