Finnair ei ole noudattanut kuluttajariitalautakunnan suosittamia viivästyskorvauspäätöksiä

A321ER_6Kuluttajariitalautakunta peräänkuuluttaa valtionyhtiöiden vastuuta kuluttajariitalautakunnan päätöksien noudattamisessa. Sen mukaan tällä hetkellä valtioenemmistöisistä yhtiöistä Finnair Oyj on jättänyt noudattamatta useita lentojen viivästyskorvausta koskevia päätöksiä ja ilmoittanut ettei niitä aio jatkossakaan noudattaa, sillä yhtiöllä on oma näkemys reklamaatioajasta.

Ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan antamat pää­tök­set ovat suo­si­tuk­sia, joita elin­kei­non­har­joit­ta­jat nou­dat­ta­vat kui­ten­kin hy­vin. Suurem­mat yri­tyk­set nou­dat­ta­vat lau­ta­kun­nan rat­kai­su­ja lä­hes aina.

"Kuluttajansuojajärjestelmä perustuu lakiin ja valtion viranomaisten toimintaan. Tämän vuoksi on varsin ristiriitaista, jos valtio ollessaan toisessa roolissa, yrityksen omistajana ja liiketoiminnan tukijana, ei varmista, että yritys toimii kuluttajaviranomaisten päätösten mukaisesti", totesi kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg.

Val­tio­enem­mis­töis­ten yri­tys­ten tu­li­sikin kuluttajariitalautakunnan mukaan toi­mia esi­merk­ki­nä ku­lut­ta­jan­suo­ja­vi­ran­omais­ten pää­tös­ten, suo­si­tus­ten ja oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­sa. Päin­vas­tai­nen toi­min­ta na­ker­taa sen mukaan koko ku­lut­ta­jan­suo­ja­jär­jes­tel­män us­kot­ta­vuut­ta.

"Kuluttajansuojajärjestelmän uskottavuuden näkökulmasta olisikin perusteltua, että valtioenemmistöiset yritykset lähtökohtaisesti aina noudattaisivat kuluttajansuojaviranomaisten päätöksiä, ohjeita ja suosituksia", jatkoi Ståhlberg.

Finnair Oyj on myös ilmoittanut kuluttajaviranomaisille, ettei se tule noudattamaan annettuja päätöksiä eikä muitakaan vastaavissa asioissa annettavia lautakunnan täysistuntoratkaisun mukaisia päätöksiä. Niissä on kyse tyypillisestä kuluttajansuojakysymyksestä, kohtuullisen reklamaatioajan pituudesta. Kuluttajariitalautakunta pitää rajana viittä kuukautta ja Finnairin näkemys on kaksi kuukautta. 

Kuluttajariitalautakunnan yhdeksästä oikeusministeriön nimittämästä riippumattomasta ja puolueettomasta asiantuntijasta koostuva täysistunto on arvioinut ja linjannut reklamaatioajan eri tavoin kuin Finnair Oyj:n oma käsitys on. Tiedossa ei myöskään ole, että Finnair Oyj olisi vienyt asian oikeuteen.

"Valtioenemmistöisissä yrityksissä tulisi kuluttajariitalautakunnan osalta tehdä periaatepäätös lautakunnan päätösten noudattamisesta. Jos päätöstä ei poikkeuksellisesti jostain perustellusta syystä katsottaisi voitavan noudattaa, yrityksen olisi vietävä asia tuomioistuimen arvioitavaksi", päätti Ståhlberg.

EU_pax_rights_logoKuluttajariitalautakunta käsittelee vuosittain noin 6 000 riita-asiaa. Näistä noin puoleen annetaan varsinainen asiaratkaisu; tuomioistuimen tuomioon rinnastettava perusteltu suosituspäätös.

Keskimäärin joka toisessa päätöksessä suositetaan maksamaan hyvitystä. Näistä hyvitysratkaisuista yli 70 % on sellaisia, joissa hyvitys myös maksetaan voittaneelle osapuolelle eli suositusta noudatetaan.

Toiminta on näin ollen varsin tehokasta. Esimerkiksi käräjäoikeuksiin viedyistä varsinaisista riita-asioista vain noin 60 % päättyy alioikeuskäsittelyyn ja lainvoimaisen tuomion jälkeen voidaan vielä joutua ulosottomenettelyyn.

Kuluttajariitalautakunnan mukaan kuluttaja-asiamiehen tulisi avustaa kuluttajaa oikeudessa ja vastata hänen mahdollisista oikeudenkäyntikuluistaan, jotta kuluttaja ei jäisi oikeudenkäynnissä yksin ja kantamaan riskiä mahdollisista oikeudenkäyntikuluista.

Kuluttajariitalautakunnan antama täysistuntoratkaisu: Lennon viivästyminen ja lentomatkustajan reklamaatiovelvollisuus sekä kohtuullinen reklamaatioaika

Asiasta uutisoi aiemmin YLE: Finnair uhmaa kuluttajariitalautakunnan suosituksia – matkustajat eivät saa korvauksia, jos niitä haetaan yhtiön mielestä liian myöhään