Finnairin henkilöstön osakeohjelma ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä saavat jatkokauden

delivery_2_3Finnairin hallitus päätti henkilöstön osakeohjelman uudesta säästökaudesta. Vuonna 2013 perustetun ohjelman tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä yhtiön osakkeenomistajiksi ja palkita heitä pitkällä aikavälillä osakkeen mahdollisen arvonnousun kautta, mikä vahvistaa henkilöstön sitoutumista yhtiön omistaja-arvon kehitykseen.

Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Nyt päätetty 12 kuukauden säästökausi alkaa 1. heinäkuuta 2016. Hallitus päättää mahdollisista tulevista säästökausista erikseen.

Ohjelmassa henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta sijoittaa osa palkastaan Finnairin osakkeisiin. Noin kahden vuoden mittaisen omistusjakson jälkeen Finnair antaa ohjelmaan osallistuneille yhden osakkeen kutakin kahta ostettua säästöosaketta kohden. Nämä lisäosakkeet ovat saajalleen verotettavaa tuloa.

Lisätäkseen ohjelman houkuttelevuutta Finnair antaa 20 bonusosaketta kaikille ohjelmaan ensimmäistä kertaa osallistuville edellyttäen, että he ovat ohjelmassa mukana vähintään säästökauden kolmen ensimmäisen kuukauden ajan. Bonusosakkeet luovutetaan lokakuussa 2016. Ohjelmaa tarjotaan noin 4 500:lle Finnairin työntekijälle Suomessa. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 8 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kuukauden bruttopalkasta, kuitenkin enintään 8 000 euroa vuodessa per osallistuja. Säästökauden 2016–2017 säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 7,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 1,6 miljoonaa osaketta laskettuna 9.2.2016 päätöskurssilla, 4,70 euroa per osake.

Osakkeita ostetaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain Finnairin osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Ostetuille osakkeille säästökauden aikana maksetut osingot käytetään automaattisesti osakkeiden ostamiseen seuraavana osakkeiden ostopäivänä. Näillä osakkeilla on samat oikeudet lisäosakkeisiin.

Finnairin neuvonantajana ohjelman suunnittelussa on toiminut Alexander Corporate Finance Oy ja ohjelman hallinnoijana toimii Evli Alexander Management Oy.


Avainhenkilöiden suoritusperusteinen kannustinjärjestelmä

Finnairin hallitus on myös hyväksynyt osana nykyistä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää vuosia 2016–2018 koskevan suoritusperusteisen osakeohjelman Finnair-konsernin avainhenkilöille. Ohjelma on osa Finnairin hallituksen vuonna 2013 hyväksymää pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää, joka koostuu vuosittain alkavista rullaavista ohjelmista. Osakeohjelman tarkoitus on kannustaa johtoa työskentelemään pitkän aikavälin omistaja-arvon kasvattamiseksi ja sitouttaa johtoa yhtiöön.

Ohjelman osallistujilla on mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet täyttyvät. Vuosia 2016–2018 koskevan osakeohjelman suoritusperusteina ovat sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) sekä osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR). Ohjelmaan oikeutettuja osallistujia on yhtiössä noin 60 henkilöä.

Jos ohjelmalle asetetut tavoitteet vuosina 2016–2018 saavutetaan, on luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo noin 1,7 miljoonaa euroa eli noin 360 000 kpl Finnairin osaketta perustuen tämänhetkiseen osakekurssiin (brutto ennen ennakonpidätyksen suorittamista). Jos enimmäispalkkioon oikeuttava suoritustaso saavutetaan, on luovutettavien osakkeiden arvo noin 3,3 miljoonaa euroa eli noin 710000 osaketta (brutto ennen ennakonpidätyksen suorittamista).

Osakkeet luovutetaan johtoryhmän jäsenille kolmessa erässä ja muille osallistujille kahdessa erässä ansaintajaksoa seuraavien kolmen tai kahden vuoden aikana eli vuosina 2019–2021. Yksittäiselle osallistujalle tämän osakeohjelman perusteella yksittäisenä vuonna luovutettujen osakkeiden arvo ei saa ylittää 60 %:ia henkilön vuosittaisesta peruspalkasta.

Vuosien 2016–2018 osakeohjelman kolmen vuoden ansaintajaksoa seuraa rajoitusaika, jonka aikana osallistuja ei voi myydä tai siirtää kannustinpalkkiona saamiaan osakkeita. Rajoitusaika on kolme vuotta Finnairin johtoryhmän jäsenillä ja yksi vuosi muilla osallistujilla. Lisäksi johtoryhmän jäsenten on kerrytettävä ja sen saavuttamisen jälkeen ylläpidettävä yhtiössä kiinteän vuosipalkkansa määrää vastaavaa osakeomistusta niin kauan kuin osakeohjelmaan kuuluva on johtoryhmän jäsen.

Kannustinjärjestelmään sisältyvien rullaavien osakeperusteisten ohjelmien yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita ja ohjelmilla ei siten ole laimentavaa vaikutusta. Niin vuonna 2013 hyväksytty kannustinjärjestelmä kuin myös uusi, vuosia 2016–2018 koskeva osakeohjelma on talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanoton mukainen. Finnairin neuvonantajana osakeohjelman suunnittelussa toimi PCA Corporate Finance.