Ilmailulain esitysluonnos lausuntokierrokselle - aiheena U-space ja miehittämätön ilmailu

USPACE_blueprintLiikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi ilmailulain sekä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta. Esitysluonnoksessa ehdotetaan miehittämättömän ilmailun niin sanottua U-space-ilmatilaa koskevaa täydentävää kansallista lainsäädäntöä.

Ilmailulaki sisältäisi jatkossa säännöksen siitä, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi määräyksellä perustaa U-space-ilmatilan enintään kolmeksi vuodeksi.

Jatkossa valtioneuvoston päätöksellä voitaisiin nimetä U-spacen yhteinen tietopalvelun tarjoaja, joka tarjoaa yhteisiä tietopalveluja yksinoikeudella yhdessä tai useammassa U-space-ilmatilassa.

Vaihtoehtoisesti tietotarjonta voitaisiin muodostaa olemassa olevien palveluntarjoajien tiedoista. Niiden tarjoamisesta vastaisi Liikenne- ja viestintävirasto tai sen valtuuttama palveluntarjoaja. Liikenne- ja viestintävirasto antaisi määräyksiä siitä, mitä tietoja eri palveluiden tarjoajien on asetettava U-spacen käyttäjien saataville.

Esityksen taustalla ovat komission antamat U-spaceen liittyvät täytäntöönpanoasetukset, kuten 22. huhtikuuta 2021 annettu asetus U-spacen sääntelykehyksestä. Asetuksessa esimerkiksi U-space-ilmatilan perustamiseen ja yhteisen tietopalvelun tarjoajan nimeämiseen liittyvät menettelyt jätetään jäsenvaltioiden päätettäväksi.

U-space tarkoittaa ilmatilaa, jossa miehittämättömät ilma-alukset eli dronet voisivat toimia turvallisesti yhdessä muiden ilma-alusten kanssa.

Lentoestelupahakemuksiin ei enää tarvittaisi ilmaliikennepalvelun tarjoajan lausuntoa

Samalla ehdotetaan lentoestelupaprosessiin kansallisia muutoksia, joiden tarve on ilmennyt aiemmin ilmailulakia koskevia muutoksia valmistellessa. Tämän lisäksi esitetään eräitä merkitykseltään vähäisempiä muutoksia ilmailulakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin.

Lentoesteelle on ilmailulain mukaan haettava Liikenne- ja viestintäviraston lentoestelupa. Lentoesteiden osalta ehdotetaan, että luvan lentoesteelle myöntäisi hakemuksesta Liikenne- ja viestintävirasto. Hakemukseen ei enää tulisi liittää asianomaisen ilmaliikennepalvelun tarjoajan antamaa lausuntoa.


Tavoitteena on saattaa lakimuutokset voimaan vuonna 2023

Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2023 alusta. U-space-ilmatiloja koskeva EU-sääntely tulee sovellettavaksi 26.1.2023. Esitysluonnoksen lausuntoaika päättyy 2.9.2022.