Sanna Suvanto-Harsaae on Finnairin hallituksen uusi puheenjohtaja - varapuheenjohtajaksi Montie Brewer

Suvanto-Harsaae_PostiFinnair Oyj:n yhtiökokous eteni osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Suvanto-Harsaae. Helsingissä 23. maaliskuuta 2023 pidetyssä yhtiökokouksessa oli edustettuna 247 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 884 699 113 osaketta ja ääntä. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Montie Brewer. Jatkossa Finnairin yhtiökokous voidaan järjestää ilman fyysistä kokouspaikkaa.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Uudelleen hallitukseen valittiin Tiina Alahuhta-Kasko, Montie Brewer, Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Henrik Kjellberg ja Simon Large. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Sanna Suvanto-Harsaae ja Minna Pajumaa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Suvanto-Harsaae.

A321ER_10Hallituksen palkkiot pidettiin esityksen mukaan ennallaan vuoden 2021 korotetulla tasolla. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 63 000 euroa, varapuheenjohtajan 32 700 euroa, tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajien 32 700 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana ja jäsenen palkkio on 30 300 euroa.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys muuttui

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän mukaisesti. Aiemmin tämä tehtiin syyskuun ensimmäisen pankkipäivän tilanteen mukaisesti.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan äänivallattomana asiantuntijana. Aiemmin hallituksen puheenjohtaja toimi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen tehdään joitakin teknisiä muutoksia.

 
Hallitus sai useita valtuutuksia

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, jonka nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi lisäksi päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 50 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä


Jatkossa yhtiökokous voidaan järjestää ilman fyysistä kokouspaikkaa

Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestystä mahdollistaen yhtiökokouksen järjestämisen jatkossa etäkokouksena ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysisesti pidettävälle kokoukselle tai hybridikokoukselle. Hallitus voi siis päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.


Järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Montie Brewer

MB_Finnair_SwissFinnair Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä ensimmäisessä kokouksessaan Montie Brewerin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka Erlund ja muiksi jäseniksi Montie Brewer, Henrik Kjellberg, Simon Large ja Sanna Suvanto-Harsaae.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannele Jakosuo-Jansson ja muiksi jäseniksi Tiina Alahuhta-Kasko, Minna Pajumaa ja Sanna Suvanto-Harsaae.

Lue myös: