Työministeri vastasi kansanedustajille Finnairin henkilökunnan työluvista

Lauri_IhalainenTyöministeri Lauri Ihalainen on antanut vastauksensa useiden eri kansanedustajien tekemään kirjalliseen kysymykseen Finnairin ulkomaalaisten työntekijöiden työluvista. Uudenmaan TE-toimiston mukaan Suomen kansallisilla työmarkkinoilla on useita kymmeniä työttömiä työnhakijoita, joiden ensisijainen hakuammatti on lentoemäntä tai stuertti.

Ihalaisen kirjallisen vastauksen mukaan ulkomaalaiselle matkustamohenkilökunnalle on viime vuosina myönnetty työntekijän oleskelulupia Finnair Oyj:n ilma-aluksissa työskentelyä varten hakemusten mukaisesti käytännössä vain Aasian reiteille työvoiman vuokrausyritysten palvelukseen.

Työntekijän oleskeluluvasta säädetään ulkomaalaislaissa (301/2004). Ulkomaalaislakia sovelletaan työntekoon Suomessa. Työn tekemiseksi Suomessa katsotaan myös työnteko Suomen ilma-alusrekisteriin merkityssä ilma-aluksessa.

Ulkomaalaislain 70 §:n mukaan työntekijän oleskelulupa -järjestelmän tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta suunnitelmallisesti, nopeasti ja joustavasti ottaen huomioon työnantajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturva sekä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman mahdollisuus työllistyä.

Sopivan työvoiman saatavuuden selvittämisessä kohdemaan kielen taito on ollut olennainen kriteeri näillä reiteillä. Vuosina 2011-2013 on myönnetty ensimmäisiä työntekijän oleskelulupia yhteensä hieman alle 200 ja jatkolupia yhteensä hieman yli 400.

Tällä hetkellä yhteensä 19 Yhdysvaltain kansalaisten hakemusta on vireillä työntekijän oleskeluluvan saamiseksi lentoemännän ja stuertin tehtävissä Finnair Oyj:n ilma-aluksessa lentoreitillä New York-Helsinki. Hakemukset ovat vastauksen allekirjoituspäivänä 8. lokakuuta yhä käsiteltävänä Uudenmaan TE-toimistossa.


Useita työttömiä työnhakijoita

Uudenmaan TE-toimiston tietojen mukaan Suomen kansallisilla työmarkkinoilla on useita kymmeniä työttömiä työnhakijoita, joiden ensisijainen hakuammatti on lentoemäntä tai stuertti.

TE-toimisto on pyytänyt työnantajayritystä julkaisemaan avoimet työpaikat TE-hallinnon työnvälitysjärjestelmässä ja pyytänyt selvitystä työpaikkoja hakeneista henkilöistä, valinnan tuloksista sekä perusteista, miksi hakijat tulivat tai eivät tulleet valituiksi avoimiin työpaikkoihin.

Työvoiman saatavuuden selvittämisen ohella TE-toimiston tulee ulkomaalaislain mukaan varmistua myös siitä, että tarjotut palkka- ja muut työehdot täyttävät Suomen työlainsäädännön ja tehtävään sovellettavan työehtosopimuksen asettamat vähimmäisedellytykset siltä osin kuin työsuhteeseen tulee - kansainväliset lainvalintasäännökset huomioon ottaen - soveltaa Suomen työlain-säädäntöä.

Lisäksi TE-toimiston tulee varmistua siitä, että työnantajalla on kyky suoriutua työnantajavelvoitteistaan.


USA:sta palkataan vuokratyöyrityksen kautta

Ihalaisen mukaan työntekijän oleskelulupahakemuksista ilmenevien tietojen mukaan työnantajana on Yhdysvaltoihin sijoittautunut suuri työvoiman vuokrausyritys, jolta Finnair vuokraisi kyseisen henkilökunnan.

Kansainvälisessä ilmaliikenteessä työskentelevän henkilökunnan kotipaikka olisi Yhdysvalloissa, eikä henkilökunta oleskelisi Suomessa hotelliyöpymisiä lukuun ottamatta.

Jotta kansainvälisten lainvalintasääntöjen mukaisesti voitaisiin edellyttää suomalaisen työlainsäädännön ja suomalaisen työehtosopimuksen soveltamista, on varmistuttava siitä, että työssä on kyse lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) mukaisista lähetetyistä työntekijöistä tai että työsuhteeseen muutoin, kaikki asiaan vaikuttavat tekijät huomioon ottaen, tulee soveltaa Suomen lainsäädäntöä tai sen eräitä pakottavia säännöksiä.

Ihalaisen mukaan myös tämä kysymys on selvitettävänä, ja ratkaisuun tulee vaikuttamaan myös TE-toimiston työnantajayritykseltä pyytämä lisäselvitys.


Ei edellytyksiä oleskeluluvalle lomautusten aikana

Työntekijän oleskeluluvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä, jos työntekijöitä on lomautettu samoista tai samankaltaisista tehtävistä kuin joihin oleskelulupaa hakeva työntekijä on hakeutumassa, tai jos työnantaja on irtisanonut työntekijöitä tällaisista tehtävistä tuotannollisin tai taloudellisin perusteilla eikä työsuhteiden päättymisestä ei ole kulunut yhdeksää kuukautta.

Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee tarjota työtä työ- ja elinkeinotoimistossa työtä hakeville entisille työntekijöilleen, jos hän tarvitsee työvoimaa yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu oli tehnyt.

Nämä edellytykset eivät kuitenkaan tule sovellettaviksi, jos kyseessä on ulkopuolisen työvoiman, kuten vuokratyövoiman käyttö. TE-toimisto tulee varmistumaan asiasta, ja asiaan vaikuttaa myös TE-toimiston Finnairilta pyytämä lisäselvitys.

Uudenmaan TE-toimisto käsittelee vuosittain noin 3 000 työntekijän oleskelulupahakemusta. Olen varma siitä, että myös nyt kyseessä olevat hakemukset tulevat käsitellyiksi asiantuntevasti sekä lain ja hyvän hallinnon mukaisesti.

 Lue myös: