ELY-keskus: Malmin lentoasemaa ei voi suojella rakennusperintölailla

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Uudenmaan ELY-keskus antoi päätöksensä Malmin lentoaseman ystävät ry:n lokakuussa 2015 tekemästä suojeluesityksestä. Sen mukaan ELY-keskus ei määrää Malmin lentokenttäaluetta suojeltavaksi mutta katsoo , että Malmin lentoaseman kokonaisvaltainen suojelu on mahdollista. Suojelun tulee tulee tapahtua asemakaavoituksen avulla, jonka myötä vastuu on Helsingin kaupungin kaavoittajalla.

Malmin lentoaseman ystävät ry pitää lentoasematoiminnan jatkumista tärkeänä suojeltavana arvona ja on esittänyt ELY-keskukselle lentoasemakokonaisuuden suojelua rakennusperintölain perusteella.

Rakennusperintölaki ei ELY-keskuksen mukaan kuitenkaan mahdollista käyttötarkoituksen suojelemista ja lakia sovelletaan vain silloin, jos suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla.

Malmi_havainnekuva_yleis2015_1ELY-keskuksen mukaan Malmin lentoasema on kiistatta kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä kulttuuriperintökohde sekä maailman mittakaavassa ainutlaatuinen kokonaisuus. ELY-keskuksen mukaan lentoaseman suojeluarvot voidaan tutkia ja turvata maankäyttö- ja rakennuslain säännöksin ja asemakaavoituksella.

 

Kaavoituksen lähtökohtana on, että valtakunnalliset rakennetun kulttuuriympäristön arvot ja tiiviskin kaupunkirakenne pystytään sovittamaan yhteen. ELY-keskuksen käsityksen mukaan tämä yhteensovittaminen on Malmin lentoaseman kohdalla mahdollista. Maakuntakaavan suunnittelumääräys edellyttää, että alueen käyttötarkoitus taajamana sovitetaan yhteen maisema- ja kulttuuriarvojen kanssa ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaalitaan alueen ominaispiirteitä.

 

Uudessa yleiskaavassa alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi ja asemakaavoitus on käynnistynyt. Asemakaavan muutoksella lentoterminaali, lentokonehalli ja autotalli osoitetaan toimistokäyttöön ja suojellaan.


Lentoaseman ystäville päätös oli harmittava, mutta odotettu

 

Malmin-lentoasema-ilmasta_2”Näin vahvassa poliittisessa paineessa päätös vastaa odotettua. Vaikka suojelupäätös jäi vielä tekemättä, teksti on sisällöltään hyvä ja todentaa alueen erityiset arvot”, kommentoi Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

 

Päätöksen käsittely jatkuu seuraavissa instansseissa normaalin valitusprosessin mukaisesti.

 

”Tutkimme lausunnon huolella ja seuraavaksi viemme asian ympäristöministeriön arvioitavaksi. Jatkamme edelleen työtä ilmailukäytön säilyttämiseksi laajalla rintamalla", jatkoi Hyvönen.

 

 

Timo_Hyvonen_Malmi_2016ELY-keskus on päätöksessään perustellut vankasti alueen tärkeyden ja suojelutarpeen. Päätös on ristiriidassa perusteluiden kanssa. Asemakaavalla voidaan taata vahva suojelu. Kaupungin on toteutettava päätöksen ohjeistus pieteetillä, jos ympäristöministeriö ei suojele kenttäaluetta. Kaupungin julkisuudessa tähän mennessä esittämissä suunnitelmissa suojelu ei toteudu ELYn lausunnon vaatimalla tavalla", toteaa Hyvönen ELY-keskusta perusteellisesta arviosta.

Suojeluesityksen mukaan Malmin lentoasema-alue tulee suojella rakennuksineen ja lentokenttäalueineen. Suojeltavaksi ehdotettu alue on mm. listattu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY) ja se on maailman mittakaavassakin harvinaisuus maailmansotaa edeltävän ajan alkuperäisenä lentoasemana.


Lentokentän odotetaan toimivat vielä vuosia

Malmin lentokenttä on edelleen operaatiomäärillä mitattuna Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Lentopaikkaa pyörittää Malmin lentokenttäyhdistys, jolla on voimassa oleva vuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa vuoden 2019 loppuun saakka. Toiminnan arvioidaan kuitenkin jatkuvan vielä pidempäänkin.

 

Malmi_ilmasta_2016ELY-keskus on antanut Malmin lentokentälle vaarantamiskiellon. Se on voimassa, kunnes suojelua koskeva asia on lainmukaisesti ratkaistu, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Ympäristöministeriö voi myös määrätä kentän suojeltavaksi.

 

ELY-keskus pitää suojeluesityksessä ja Museoviraston lausunnossa esitettyjä kohteen valtakunnallisia ja kansainvälisiä arvoja kiistattomina.

 

Helsingin kaupungin mukaan alueen kulttuurihistorialliset arvot turvataan asemakaavoituksessa. ELY-keskuksen mukaan Helsingin kaupungin teettämä ympäristöhistoriaselvitys antaa hyvät lähtökohdat kulttuuriympäristöarvojen vaalimiselle.


Malmin lentokenttäaluetta kohtaan luvassa lisää suojeluesityksiä

 

”Helsingin kaupungin tutkimuksissa on ilmennyt, että lentokentän alueella on liito-oravien lisäksi useita tiukemmin suojeltuja lajeja. Teemme nyt suojeluesitystä näiden pohjalta”, toteaa Hyvönen.

”Kaupungin pitää rauhoittaa tilanne näiden tutkimusten ajaksi ja varmistaa kentän lentotoiminta aluksi 5-10 vuodeksi. Malmi-asia pitää ilmailun sähköistyksessä ja liikkumisen murroksessa harkita huolella. Joka tapauksessa eri esitysten ja valitusten käsittely tulee kestämään vuosia, jopa vuosikymmeniä”, päättää Hyvönen.