Lentokenttien ja tuulivoiman konfliktit pyritään ratkaisemaan

AjosWindPark_WINWINDTuulivoiman tuottajien ja ilmailuviranomaisten välillä käydään keskustelua tuulivoimaloiden rakentamisesta ja sen estämisestä aiheutuvista hyödyistä ja haitoista. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan ei ole estettä sille, että tuulivoimala ja lentokenttä sijaitsevat samalla alueella.

Tuulivoimarakentajat ovat kyselleet viranomaiselta jopa 500 metriä korkeiden voimaloiden määräyksistä. Tuulivoimasektori painottaa yhteiskunnallisia hyötyjä ja haitoista painotetaan hiilidioksidipäästöjen pienenemistä. Ilmailusektorin mukaan tuulivoimalan rakentaminen saattaa jossain tapauksessa uhata lentoaseman toimintaa.

"Tuulivoimaloiden sijoittamisen keskeisenä haasteena näyttäisi olevan se, että tuulivoimalalle suotuisa paikka on suotuisa myös lentoliikenteelle. Ongelma syntyy siitä, että tuulivoimalan rakentaminen lentoaseman läheisyyteen saattaa ratkaisevasti pidentää lentoreittejä", sanoo yksikön päällikkö Silja Ruokola, Liikenteen turvallisuus- ja ympäristö -yksiköstä.

"Tämä puolestaan voi lisätä lentoyhtiön kustannuksia juuri sen verran, että maakunnalle tärkeä säännöllinen reittiliikenne ei ole enää kannattavaa."

Lentoestelupia käsittelevällä Trafilla ei kuitenkaan ole resursseja tarkastella lentoesteen yhteiskunnallisia vaikutuksia, eikä arviointiin ole olemassa käytäntöä Suomessa. Suomen tuulivoimaloiden rakentamista koskeva ohjeistus on Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan hyvällä tasolla eivätkä tuulivoimalat ole jokapäiväiselle liikenteelle turvallisuusriski

"Paras lopputulos saavutetaan kun vertailu tuulivoimalan ja lentoyhteyden tarpeellisuudesta ja hyödyistä tehdään maakunnassa jo kaavoituksen yhteydessä. Tällöin vältytään ylimääräiseltä lupamenettelyltä", jatkaa Ruokola.

Tuulivoimalasta helposti lentoeste

EFHK_talvellaLentoesteistä on säädetty Ilmailulain 165 §. Ilmailulain mukaan tuulivoimalan rakentaminen edellyttää lentoestelupaa, jos se sijaitsee lähellä lentokenttää tai jos sen korkeus ylittää 60 m. Lentoesteluvan myöntää siis Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kuultuaan ilmaliikennepalvelujen tarjoajaa Finaviaa.

Trafin yksikönpäällikkö Jari Nurmen mukaan tuulivoima tuo omanlaisiaan ongelmia lähestymismenetelmiin ja esterajoitusten tarkasteluun, jotka yltävät jopa 150 metrin korkeuteen.

Tuulivoimarakentajat ovat Trafin mukaan saaneet lupia 230 metriä korkeisiin voimaloihin ja kyselyjä on tehty jopa 500 metrisiin rakennelmiin vaikka tekniikka ei semmoisen rakentamiseen vielä taida olla olemassa. Jo 150 metrisen tuulivoimalan kanssa alkaa olla paljon rajoituksia estepintojen kanssa.

Lentoasemien läheiset lentoesterajoituspinnat ovat laajimmillaan lentoaseman koon mukaan Suomessa 15 km kiitotien suuntaisesti ja 6 km sen sivuille. Esterajoituspinnat tulevat ICAO:n määräyskokoelmasta Annex 14.

Lupia myönnetään kovaa vauhtia

Työtä tuulivoimaloiden ja lentokentän yhteistoiminnan parantamiseksi on jo tehty. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa on valmisteilla ohjeistus tuulivoimaloiden valoista ja tilanteista, joissa lentoestelupaa ei tarvitsisi lainkaan hakea.

Esimerkiksi tänä vuonna lokakuuhun mennessä Trafi myönsi 292 lentoestelupaa ja teki vain yhden kielteisen tai sisällöltään muuttuneen päätöksen. Lisäalueita tuulivoimalarakentamiselle vapautui merkittävästi jo joulukuussa 2011, jolloin Finavia otti käyttöön uudistetut lentoestekartat.

Ministeriön näkemys perustuu muun muassa juuri julkaistuun selvitykseen, jossa vertailtiin kansainvälisesti käytössä olevia tuulivoimaloiden ja liikenneväylien etäisyysvaatimuksia ja turvallisuustekijöitä.

Suomessa Liikennevirasto ohjeistaa ja valvoo tuulivoimalan ja liikenneväylän välistä suoja-alueen kokoa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myöntää lentoesteluvat. Trafin lupaharkinta perustuu ilmailulain nojalla ainoastaan tuulivoimalan vaikutusten arviointiin lentoliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta.

Suomessa tuulivoimaloiden etäisyysvaatimukset kansainvälisellä tasolla

Liikenne- ja viestintäministeriö teetti yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, Liikenteen turvallisuusviraston, Liikenneviraston ja Finavian kanssa selvityksen tuulivoimaloiden vaikutuksista liikenneturvallisuuteen kaikissa liikennemuodoissa.

Selvityksen taustalla on Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttaminen. Strategian yhtenä päätavoitteena on tuulienergiatuotannon huomattava lisäys lähivuosina. Tuulivoimaloiden rakentaminen on kuitenkin tehtävä niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta.

Selvityksessä vertailtiin Suomen, Ruotsin, Tanskan, Saksan, Iso-Britannian, Yhdysvaltojen ja Kanadan liikennemuotokohtaisia tuulivoimaloiden suoja-alueiden etäisyysvaatimuksia.

Selvityksen mukaan Suomessa tuulivoimaloiden ja liikenneväylien etäisyysvaatimukset ovat samalla tasolla vertailumaiden kanssa. Selvityksestä ilmenee myös, etteivät tuulivoimalat ole vertailumaissa kasvattaneet onnettomuusriskiä ja, että voimaloiden suojaetäisyydet teihin ja ratoihin ovat jatkuvasti pienentyneet.

Suurimmat haasteet tuulivoimaloiden sijoittamisessa syntyvät, kun voimalan läheisyydessä on lentoasema. Vertailumaista poiketen Suomeen suunnitellaan merkittävästi korkeampia tuulivoimaloita. Lupia on haettu tuulivoimaloille, joiden korkeus on jopa 230 m rakennuspaikan korkeustasosta. Suomen tilanne eroaa vertailumaista myös meriväylien ja laivareittien osalta. Suomen matalilla aluevesillä meriväylien siirtäminen tuulivoimalan takia on huomattavan kallis vaihtoehto, sillä siirto edellyttää usein merenpohjan ruoppausta.