Neljä yhteisöä vaatii julkilausumassa hyödyntämään paremmin Malmin lentokentän mahdollisuudet

Malmi_1972EuNoF, DoCoMoMo Suomi, ICOMOS Finland ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri allekirjoittivat yhteisen julkilausuman, jonka mukaan Malmin lentokentän mahdollisuudet on käytettävä paremmin. Kaikki ovat häviämässä vaikka tarjolla on myös vaihtoehto hyödyntää lentokentän mahdollisuudet täysimääräisesti.

Julkilausumassaan EuNoF, DoCoMoMo Suomi, ICOMOS Finland ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteavat, että kiistely Malmin lentoasemasta on johtanut turhaan vastakkainasetteluun, jossa kaikki osapuolet ovat häviämässä. Näiden neljän yhteisön mukaan on aika löytää uusia vaihtoehtoja ja käyttää lentokentän tarjoamat mahdollisuudet täysmääräisesti.

HF_terminaali Lentotoiminnan jatkuminen ja edullinen asuminen eivät julkilausuman mukaan sulje toisiaan pois. Malmilla voidaan löytää tilaa niin ilmailutoiminnalle kuin täydennysrakentamisellekin. Lentoasemalla on toiminut kymmeniä yrityksiä ja yhdistyksiä.

Malmin lentosaeman alueen maaperän tarjoamat mahdollisuudet tulisi julkilausuman mukaan hyödyntää optimaalisesti. Lentokenttäalueen muuttaminen kokonaan asuinalueeksi edellyttäisi erittäin raskasta massanvaihtoa, paaluttamista ja pohjanvahvistamistöitä, jotka tulevat kalliiksi ja lisäävät kohtuuttomasti rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Rakentamiseen huonosti soveltuva savikko on luonteva jättää edelleen ilmailutoiminnan käyttöön ja osoittaa täydennysrakentaminen alueen paremmin kantaville osille. Näin säästyisi rahaa ja maaperän kosteusolosuhteisiin puututaan mahdollisimman vähän.

 Lentotoiminnan jatkaminen Malmilla tarjoaisi yhteisöjen mukaan tulevaisuuden näkymiä, joita ei pidä haaskata lyhytnäköisin ratkaisuin. Hyvin saavutettavaa kenttää voidaan hyödyntää lentotoiminnan ohessa esim. kulttuuri- ja urheilutapahtumiin. Malmin lentokentän ainutkertainen luonto tarjoaa puolestaan loistavat puitteet virkistystoiminnalle.

Julkilausumassa todetaan, että Malmin lentokenttä on arkkitehtoninen ja liikennehistorian kiistaton monumentti, jonka arvo on ainutlaatuinen ennen kaikkea siksi, että se toimii alkuperäisessä käytössään.

HF_terminaali_3Malmin lentokentän suojeluarvo on valtaisa ja se tunnistetaan maakunnallisissa kuin Helsingin kaupungin omissa arvioissa.  Alue sisältyy Museoviraston laatimaan valtioneuvoston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiluetteloon (RKY). Lisäksi Museovirasto on johdonmukaisesti vaatinut Malmin lentokentän, rakennusten ja kiitoteiden muodostaman kokonaisuuden suojelua avoimine maisematiloineen.

Kansainvälinen DOCOMOMO-järjestö valitsi Malmin lentoaseman suomalaisen modernismin merkkiteosten joukkoon. Sen mukaan Malmin lentokenttä on yksi harvoista maailman toimintakuntoisista 1930-luvun lentokentistä.

Julkilausumassa todetaan myös, että tästä ainutlaatuisesta, niin fyysisiä kuin aineettomia arvoja käsittävästä helmestä ollaan ylpeitä. Kansainväliset asiantuntijajärjestöt Europa Nostra, World Monuments Fund ja ICOMOS ovatkin myös aiemmin ilmaisseet vakavan huolensa Malmin kentän ilmailutoimintaa uhkaavista suunnitelmista.

Malmi_77v_HelsinkiTXT Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri puolestaan korostaa alueen luontoarvojen merkitystä. Lentokentän harvinaisen lajirikas niittyalue ja reunametsät tarjoavat suojaa uhanalaisille eläimille. Vapaaehtoistyönä elvytetty, meritaimenistaan kuulu Longinoja voidaan liittää osaksi lentokentän luontoreittiä. Lentotoiminta ei uhkaa alueen luontoarvoja, asuinrakentaminen sen sijaan voi uhata.

 Malmin kentän aineettomat kulttuurihistorialliset arvot perustuvat paitsi ilmailutoimintaan myös lukuisten kotiseutu- ja luontoharrastajien vapaaehtoistyöhön.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on todennut, että Malmin kentällä on huomattava merkitys yleisilmailulle, ilmailukoulutukselle sekä kansalliselle lentoturvallisuudelle. Ilmailutoiminnan säilyminen Malmilla olisikin taloudellisesti ja toiminnallisesti edullisin ratkaisu, etenkin kun korvaavan kentän löytyminen on osoittautunut mahdottomaksi. Siellä on valmiina kaikki lentämiseen tarvittavat rakenteet ja palvelut.

Yhteisöt toteavat myös, että Malmin kenttä lentotoimintoineen on osa alueen identiteettiä – omaleimaista, luontosuhteiltaan ja historialtaan rikasta aluetta. Alueen rakentaminen täyteen ja ilmailutoiminnan lopettaminen hävittää peruuttamattomasti luontoarvoja ja kulttuurihistoriaa.

Myös lentämisen nähdään jatkuvat vaikka ilmastonmuutos uhkaa. Julkilausumasakin todetaan ettei ihminen lakkaa lentämästä eikä lentämisen kehittäminen pääty. Vähäpäästöisiä ja hiljaisia sähkölentokoneita kehitetään jatkuvasti. Kevyt reittilentoliikenne kustannustehokkaana ja nopeana on tulevaisuuden mahdollisuus koko maalle.

HF_terminaali_2 Suurten lentokenttien rinnalle tarvitaan julkilausuman mukaan Malmin kaltaisia, pienimuotoisia ratkaisuja. Malmin pienlentokenttä voi tarjota turvallisen, ympäristöystävällisen ja ketterän mahdollisuuden niin liike-elämälle kuin lähimatkailulle. Käyttökelpoisten vaihtoehtojen tutkiminen on tahdosta kiinni.

 "Malmin lentotoiminnan alasajo olisi kansallinen virhe ja Helsingin maineelle megaluokan kansainvälinen häpeä. Malmin lentokentän kulttuuriperintöä on vaalittava ja sen tarjoama suuri potentiaali on hyödynnettävä kestävällä tavalla!", päättävät EuNoF, DoCoMoMo Suomi, ICOMOS Finland ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri julkilausumansa.

 
Julkilausuman allekirjoittajina ovat neljä aktiivista yhteisöä

Europa Nostra Finland on kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran paikallisyhdistys ja suomalaisten kulttuuriperintöjärjestöjen ääni EuroopassaEuropa Nostra – The European Voice of Civil Society committed to Cultural Heritage

Docomomo on kansainvälinen modernin arkkitehtuurin tutkimus- ja suojelujärjestö. Docomomo International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement

 ICOMOSin Suomen osasto ry. ICOMOS Finland onRakennussuojelun ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen asiantuntijajärjestö. ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, is a non-governmental international organisation dedicated to the conservation of the world’s monuments and sites.

 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri tekee työtä luonnon monimuotoisuuden puolesta, suojelee metsiä, soita ja ekologisia verkostoja, Itämerta ja muita vesistöjä sekä uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä. Se edistää luonnon monimuotoisuuden lisäksi materiaalitehokkuutta, kohtuutaloutta ja hiljaisia alueita.