Puolustusministeriön miehittämättömän ilmailun lainsäädäntöhanke etenee

defmin_entrance_1Puolustusministerin marraskuussa 2016 käynnistämä lainsäädäntöhanke koskien miehittämätöntä ilmailua kansallisen turvallisuuden kannalta on edennyt loppusuoralle. Tavoitteena on taata Puolustusvoimille häiriötön tehtävien täyttäminen sekä parantaa toimintakykyä fyysistä uhkaa vastaan.

 Kyseessä on valtion kokonaispuolustukseen liittyvä kokonaisuus toimivaltuudet mukaanlukien. Työryhmä esitteli hankkeen tuloksia Helsingissä 2. lokakuuta.

”Hankkeen taustalla on lennokkien kasvanut määrä ilmatilassa viime vuosien aikana. Sen myötä nähtiin tarve täsmentää lainsäädäntöä Puolustusvoimien näkökohdat huomioiden. Työryhmälle annettiin kertaalleen lisäaikaa mutta nyt työ on loppusuoralla”, pohjusti Puolustusministeriön viestintäjohtaja Max Arhippainen.

B16_HN_nousu_1_HN433 Työryhmä sai toimeksiannon puolustusministeri Jussi Niinistöltä 25. marraskuuta 2016. Hankkeelle annettiin tuolloin takarajaksi 31. toukokuuta 2017. Lisäaikaa myönnettiin 15. marraskuuta 2017 saakka. Lainsäädäntöhanke on loppusuoralla ja työryhmä esitteli tuloksiaan ennen viimeistelyä.

Työryhmän puheenjohtaja toimi lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström. Edustettuna olivat mm. Ilmavoimat, Maavoimat, Rajavartiolaitos, Sotilasilmailun viranomaisyksikkö, Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Poliisi. Mukana oli myös sotilaslakimiehiä. Työryhmässä ei ollut mukana Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tai muita siviili-ilmailutoimijoiden edustajia.

”Pyritään olemaan mahdollisimman avoimia vielä asian ollessa kesken, sillä keskusteluyhteyden avaaminen on kaikkien etujen mukaista” kommentoi työryhmän puheenjohtaja Norsdtröm.

Lainsäädäntöhankkeen taustalla on toimintaympäristön muutos, joka on korostanut valmiudellisia haasteita ja vaikuttanut siten myös varautumisen suunnitteluun. Kehittynyttä UAV-teknologiaa käytetään uusin tavoin. Käynnistynyt hanke oli aluksi ilmavoimallinen aluevalvonnan näkökulmasta, mutta se laajeni merkittävästi koko Puolustusvoimat käsittäväksi.

drone_luonnonmaa”Tällä hetkellä toimivaltuus ja oikeustila ei ole Puolustusvoimien osalta riittävän selkeä. Toimivaltuuksien halutaan ilmenevän laista selkeästi. Esityksessä yksilöidäänkin uudet toimivaltuudet lennokin tai ilma-aluksen kulkuun puuttumiseen. Hallinnonalalla tehdään tällä hetkellä enemmän lainsäädäntötoimia, kuin aiemmin rauhan aikana”, jatkaa Nordström.

Ilmailulain rajoitusalueiden käyttö ei yksin riitä vaan tarvittiin muita toimia. Uusi laki nähtiin parhaaksi lähestymistavaksi. Lainkuuliaisuus ei enää riitä vaan nykytoimijoita varten on oltava valmius muiden keinojen käyttöön ja niiden tulee perustua lakiin.

”Tarkoituksena on puolustusvoimien turvallisuuden parantaminen. Tavoittena on haitallisen toiminnan estäminen ja puolustusvoimien kohteiden ja valtakunnan elintärkeiden toimintojen turvallisuus. Samalla parannetaan myös sotilasilmailun turvallisuutta alle 150 metrin lentokorkeuksissa”, avaa Nordström lainsäädäntöhankkeen tavoitteita.

RPAS_ilmassaKuulemistilaisuudessa puheenvuoronsa ja kantansa lainsäädäntöhankkeeseen saivat esittää myös Poliisihallitus, Suomen Ilmailuliitto, Suomen Ympäristökeskus, Bittium, Suomen Lentopelastusseura ja ammattimaisesti miehittämättömän ilmailun parissa työskenteleviä edustava RPAS Finland.

Puheenvuoroa käyttäneiden sanomassa korostui erityisesti informaation jakaminen dynaamisesti digitalisaation keinoin sekä sujuvan yhteistyön jatkuminen siviili- ja sotilastoimijoiden välillä.


Ilmeinen ja kasvava tarve torjuntakeinoille

UAS_ohjaus_1”Aiemmin taivaalla oli vain isokokoisia valtiollisten toimijoiden laitteita. Nyt edullinen pieni kokoluokka on myös muidenkin käytössä. Niiden myötä valmiusvaatimukset ovat lisääntyneet myös kokonaismaanpuolustuksen näkökulmasta”, kommentoi Ilmavoimien komentajaa edustanut everstiluutnantti Aki Puustinen.

”Toimiva lainsäädäntö ja oikeat välineet ovat tärkeitä päätöksenteon kannalta. Suorituskykyä haetaan valvontaan, seurantaan ja vaikuttamiseen. Kyseiset suorituskyvyt tulevat olemaan käytössä myös muiden viranomaisten toiminnan tukemiseen”, jatkaa Puustinen.

Suojelupoliisin mukaan Puolustusvoimat on nykyisin yksi mahdollinen terrori-iskun kohde. Perinteiset uhat kuten laiton tiedustelu ja tuholaistoiminta eivät ole enää ainoita. Käsiteltävään kokonaisuuteen liittyy myös hybridiuhkiin valmistautuminen. Yksi niiden komponentti ovat juuri miehittämättömät ilma-alukset.

UAS_Talarion_Tanan300Työryhmän mukaan ensimmäisiä havaintoja swarmingista eli UAV-laitteiden parveilusta on jo tehty. Tällaisella operaatiolla voitaisiin vaikuttaa Puolustusvoimien sensoreihin ja valvontaverkkoon.

Maailman kriisipesäkkeissä on jo nähty mitä nykyisillä UAV-laitteilla voidaan tehdä huolimatta siitä liittyykö se tiedusteluun tai iskutoimintaan.

Nykyisin puhutaan laitteiden kyvystä kuljettaa kymmenien kilojen hyötykuormaa yli sadan kilometrin päähän. Tällainen voi olla harmiton laite postikuljetuksissa mutta jonkun toisen toimijan käsissä sama voi aiheuttaa merkittävän uhan.


Lainsäädäntö turvaisi toimivaltuudet tekniikkaneutraalisti

Lainsäädännöllä turvataan toimivaltuuksia voimakeinojen käyttämiseksi teknisten keinojen lisäksi. Ilma-alusten kulkuun halutaan puttua tekniikkaneutraalilla ratkaisulla. Tavoitteena on, ettei laki vanhene käsiin teknologian kehittyessä. Ilma-alus voitaisiin myös ottaa haltuun tai muutoin pysäyttää vahingolliseksi arvioitu toiminta.

Puolustusvoimien NH-90 helikopteriPuolustusvoimien toimintatapa on muuttunut, koska enää ei toimita kiinteiltä alueilta. Joukkojen liikkuminen ei aina ole julkista tietoa ja sensorit liikkuvat eri puolilla perinteisen rajoittamattoman ilmatilan ulkopuolellakin.

Puolustusvoimat voisi käyttää uuden lainsäädännön keinoja, mikäli lennokki tai muu miehittämätön ilma-alus lähestyisi Puolustusvoimien kohdetta tai sen yläpuolista rajoitettua ilmatilaa.

Puolustusvoimien helikoptereiden ja kiinteäsiipisten ilma-alusten matalalentotoimintaa turvataan muilla tavoin lainsäädännön kautta. Pääsääntöisesti se perustuu tulevaan EASA:n määräyskokoelmaan, johon Ilmavoimat on toimittanut oman lausuntonsa.

Kuulemistilaisuudessa käsitellyllä lainsäädäntöhankkeella tavoitellaan vaikutuskykyä sotilasilmailua vaarantavaan toimintaan. Jo nyt on havaittu asiattomia toimijoita maantietukikohtien läheisyydessä sekä perinteisissä sotaharjoituksissa, joissa on mukana helikopteritoimintaa.

B16_HN_laskuunErityisen tärkeänä nähdään lyhyt aika päätöksenteolle mutta päätöksen tekijästä keskustellaan vielä työryhmässä. Lupa päätöksentekoon voitaisiin myös antaa määräajaksi ennakkoon. Tässä huomioitaisiin tilanteen kriittisyys.

Lähitulevaisuudessa toimivaltuuden ollessa olemassa Puolustusvoimat voisi päättää tilanteiden mukaisesta keinovalikoimasta toteuttamiseen sekä tehdä tarvittavia hankintoja.

Eteen voisivat tulla myös vahingonkorvausasiat. Pääsääntöisesti Puolustusvoimat palauttaisi lennokin tai UAV:n omistajalleen ja tarvittaessa asia voitaisiin siirtää toimivaltaiselle viranomaiselle. Kaikesta toiminnasta tehtäisiin myös pöytäkirjat ja viranomaisen toimia valvottaisiin.

Vastaava toimivalta on nykyisin jo Poliisilla ja Rajavartiolaitoksella mutta niidenkin osilta kaivataan täsmennyksiä. Esille nousivat viranomaisyhteistyön ja virka-apumenettelyn rajat, jotka tulisi erotella. Sen myötä tiedettäisiin millä toimivaltuuksilla edetään.

Tilanteet etenevät nopeasti jopa minuuteissa tai sekunneissa eikä päätöksenteossa voida käyttää raskaita prosesseja toimivallan määrittämiseksi.


Lakihankkeen odotetaan etenevän lausuntokierrokselle loppuvuodesta

 Työryhmä kokoontuu edelleen ja edessä on lakipykälien kirjoitusasun viimeistelyä. Aikaa työryhmän toimille on siis 15. marraskuuta 2017 saakka. Pykälät tulevat aikanaan lausuntokierrokselle arviolta joulukuun 2017 aikana.

Lakiesitys sisältää uhkakuva-arvioiden lisäksi myös vaikutukset yhteiskuntaan. Esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn kevään 2018 aikana lausuntokierroksen jälkeen.

Lue myös: