Finnair: Työeläkeuudistus voi kasvattaa lentäjien lisäeläkejärjestelmän kustannuksia 30 miljoonalla

A321ER_10Finnairin mukaan suomalaisten työmarkkinajärjestöjen syksyllä syksyllä 2014 sopimat yleisen työeläkejärjestelmän uudistukset voivat kasvattaa yhtiön lentäjien lisäeläkejärjestelmän kustannuksia. Finnair pyrkii aktiivisesti toimiin jotta uudistus ei tuo yhtiölle kohtuuttomia kustannuksia.

Finnairin lentäjien lakisääteiset eläkkeet ylittävistä eläke-eduista on sovittu heidän työehtosopimuksessaan. Sen vuoksi Finnair joutuu käymään lentäjien kanssa neuvotteluja etuusperusteisten lisäeläke-ehtojen muuttamisesta niin, että niissä otettaisiin huomioon lakimuutoksen vaikutukset. Toistaiseksi ovapuolet eivät ole löytäneet asiaan ratkaisua.

Työeläkeuudistus koskisi muun muassa lakisääteisen eläkeiän asteittaista korottamista 63:sta 65 vuoteen. Lentäjillä on voimassaolevalla sopimuksellaan oikeus varhaiseläkkeeseen. Kyseessä on etu, joka on osa lentäjien kokonaispalkkausta. Eduskunnan odotetaan hyväksyvän lain loppuvuonna 2015, ja sen odotetaan tulevan voimaan vuoden 2017 alusta.

Mikäli työeläkejärjestelmän uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti mutta lentäjien eläke-etuuksia ei voitaisi tarkistaa yleistä eläkemuutosta vastaavasti, Finnair joutuisi kattamaan työeläkelainsäädännön muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset.

Tällöin yhtiön eläkevelvoite kasvaisi yhteensä noin 30 miljoonalla eurolla. Tämä kirjautuisi taseeseen lain vahvistamisen jälkeen eli oletettavasti vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Lisäksi muutos kasvattaisi henkilöstökuluja noin kahdella miljoonalla eurolla vuosittain.

Neuvoteltavana olevat lisäeläke-edut koskevat Finnairin noin 700 liikennelentäjää. Keskimäärin Finnairin lentäjät jäävät lisäeläkkeelle 58-vuotiaana.

Finnairiin rekrytoitavien uusien lentäjien työehtosopimuksessa sovittu lisäeläke on maksuperusteinen, eikä lakimuutoksella näin ollen ole vaikutusta heidän eläkekustannuksiinsa.

Finnair pyrkii aktiivisesti löytämään keinot, joilla työmarkkinaosapuolten yhdessä sopima yleinen työeläkejärjestelmäuudistus toteutetaan niin, ettei yhtiölle aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia.