Finnairin hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän

A330_ net_AY_finnairFinnairin hallitus on hyväksynyt uuden, vuosia 2014–2016 koskevan suoritusperusteisen osakeohjelman Finnair-konsernin avainhenkilöille. Osakeohjelman tarkoitus on kannustaa johtoa työskentelemään pitkän aikavälin omistaja-arvon kasvattamiseksi ja sitouttaa johtoa yhtiöön. Luovutettavien osakkeiden arvo noin 3,2 miljoonaa euroa.

Kannustinohjelma on osa Finnairin hallituksen vuonna 2013 hyväksymää pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää, joka koostuu vuosittain alkavista rullaavista ohjelmista.

Ohjelman osallistujilla on mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet täyttyvät. Vuosia 2014–2016 koskevan osakeohjelman suoritusperusteina ovat sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) sekä osakkeen kokonaistuoton kehitys. Ohjelmaan oikeutettuja osallistujia on yhtiössä noin 50 henkilöä.

Jos ohjelmalle asetetut tavoitteet vuosina 2014–2016 saavutetaan, on luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo noin 1,6 miljoonaa euroa eli noin 600 000 kpl Finnairin osaketta perustuen tämänhetkiseen osakekurssiin (brutto ennen ennakonpidätyksen suorittamista). Jos enimmäispalkkioon oikeuttava suoritustaso saavutetaan, on luovutettavien osakkeiden arvo noin 3,2 miljoonaa euroa eli noin 1 200 000 osaketta (brutto ennen ennakonpidätyksen suorittamista).

Osakkeet luovutetaan kolmessa erässä johtoryhmän jäsenille ja kahdessa erässä muille osallistujille ansaintajaksoa seuraavien kolmen tai kahden vuoden aikana, eli 2017–2019.  Yksittäiselle osallistujalle tämän osakeohjelman perusteella yksittäisenä vuonna luovutettujen osakkeiden arvo ei saa ylittää 60 %:ia henkilön vuosittaisesta peruspalkasta.

Vuosien 2014–2016 osakeohjelman kolmen vuoden ansaintajaksoa seuraa rajoitusaika, jonka aikana osallistuja ei voi myydä tai siirtää kannustinpalkkiona saamiaan osakkeita. Rajoitusaika on kolme vuotta Finnairin johtoryhmän jäsenillä ja yksi vuosi muilla osallistujilla. Lisäksi johtoryhmän jäsenten on kerrytettävä ja sen saavuttamisen jälkeen ylläpidettävä yhtiössä kiinteän vuosipalkkansa määrää vastaavaa osakeomistusta niin kauan kuin osakeohjelmaan kuuluva on johtoryhmän jäsen.

Kannustinjärjestelmään sisältyvien rullaavien osakeperusteisten ohjelmien yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita ja ohjelmilla ei siten ole laimentavaa vaikutusta. Niin vuonna 2013 hyväksytty kannustinjärjestelmä kuin myös uusi, vuosia 2014–2016 koskeva osakeohjelma on talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanoton mukainen. Finnairin neuvonantajana osakeohjelman suunnittelussa toimi PCA Corporate Finance.