Matkapakettien kuluttajansuojaan ehdotetaan parannuksia

eu_logoKuluttajan valintojen mukaan räätälöityjen matkapalvelujen kuluttajansuojaan ehdotetaan parannuksia EU:n jäsenmaissa. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen matkapakettidirektiivin uudistamisesta. Direktiivin soveltamisalan laajentaminen nostaisi todennäköisesti hintoja.

Nykyisin on ollut käytännössä epäselvää, sisältyvätkö verkkokaupan kehittymisen myötä syntyneet erilaiset matkapalvelujen varausmenettelyt EU:n valmismatkadirektiivin soveltamisalaan. Ehdotuksen mukaan direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin räätälöityihin matkapaketteihin ja eräiltä osin myös niin sanottuihin avustettuihin matkajärjestelyihin.

Avustetussa matkajärjestelyssä kuluttaja varaa yhtä matkaa varten vähintään kaksi erityyppistä palvelua, kuten lennot ja majoituksen, ja matkanvälittäjät helpottavat yhdistelmän kokoamista esimerkiksi toisiinsa kytkettyjen sähköisten varauspalvelujen avulla.

Sellaiset matkapalvelut, jotka kuluttaja itse varaa erikseen toimivilta palveluntarjoajilta, eivät kuuluisi direktiivin soveltamisalaan.

Matkapaketteja tarjoavan matkanjärjestäjän ja avustettuja matkajärjestelyjä tarjoavan matkanvälittäjän olisi asetettava vakuus maksukyvyttömyyden varalle ja vakuus olisi tunnustettava muissa jäsenvaltioissa. Aikaisempaa useammalla matkustajalla olisi tämän vuoksi mahdollisuus palveluntarjoajan konkurssitilanteessa saada takaisin ennakolta suorittamansa maksut ja tarvittaessa kuljetustakaisin kotimaahan.

Direktiivin soveltamisalan laajentaminen lisäisi Suomessa merkittävästi niiden toimijoiden määrää, joilla on velvollisuus järjestää maksukyvyttömyyssuoja. Joidenkin matkapalvelujen hinnat todennäköisesti nousisivat. Kuluttajat saattaisivat sen vuoksi yhä useammin ostaa matkapalvelut suoraan yksittäisiltä palveluntarjoajilta, joita direktiivi ei koske.

Valtioneuvoston kanta direktiiviehdotukseen on myönteinen. Ehdotetut muutokset parantavat matkustajien asemaa, takaavat elinkeinonharjoittajille yhtäläiset toimintaedellytykset ja edistävät rajat ylittävää matkojen tarjontaa. Monet ehdotetuista tarkennuksista voivat lisäksi vähentää tulkintaepäselvyyksiä, joita käytännössä on ilmennyt. Ehdotukseen sisältyy kuitenkin myös avoimia kysymyksiä, joita on selvitettävä asian jatkovalmistelun yhteydessä.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI matkapaketeista ja avustetuista matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta