MLY valitti Malmin lentokenttäalueen asemakaavaehdotuksista hallinto-oikeuteen

IMG_20200102_133015Malmin lentoaseman ystävät ry on jättänyt Helsingin hallinto-oikeuteen valitukset Helsingin kaupunginvaltuuston päättämistä Malmin Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavan muuttamisesta. Malmin lentoaseman ystävät ry vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa päätökset lainvastaisena. 


“Esitetyt kaavat näyttävät nykyään kaatuvan laittomina todella usein, viimeisimpinä Hernesaari ja Östersundom. Myös Malmin lentokentän kaavoissa on arviomme mukaan merkittäviä laillisuushaasteita, enkä usko niiden saavan lainvoimaa. Kaupunkilaisena tämä tietenkin harmittaa, kustannuksethan ovat melkoiset", kommentoi Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n mukaan hallinto-oikeudessa asioiden keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 12,3 kuukautta.

Yhdistyksen mukaan luontoarvot on jätetty huomiomatta jopa täydellisesti hankkeen suunnittelussa. Se toteaa, että lentokentän alueen monipuoliset luontoarvot ovat edelleen suurelta osin selvittämättä ja niiden vaikutusarvioinnit tekemättä.

IMG-20200101-WA0002Näiltä osin valituksessa korostetaan erityisesti lentokentän niittybiotoopin ja arvokkaiden reunametsien, liito-oravien, lepakoiden, Longinojan meritaimenien, Vantaajoen vuollejokisimpukoiden ja muun eläinlajiston (hyönteiset, nisäkkäät) oikeudellista arviointia.

Korkeimman hallinto-oikeuden 10.5.2021 tekemä kielteinen päätös Östersundomin yleiskaavasta on yhdistyksen mukaan erityisen merkittävä myös näille asemakaavoille. KHO on asettanut yleisesti korkeat vaatimukset kaavan toteuttamisesta aiheutuvan luontoarvoja vaarantavan epävarmuuden poistamiselle.

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Vuorovaikutusperiaatetta on yhdistyksen mukaan rikottu suunnittelussa ja suunnitteluperusteita muutettiin suunnitelmien mukaisiksi. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti 11.12.2018 täydentää Malmin lentokentän kaavarunkoa siten, että kaavarungossa huomioidaan lentokentän alueen erittäin tärkeiden luontoarvojen säilyttäminen.

Asemakaavoituksen lähtökohtana käytettyä kaavarunkoa päivitettiin yhdistyksen mukaan  asemakaavojen palautteiden perusteella, jotta asemakaavat eivät olisi kaavarungon vastaisia. Tällainen menettely nähdään valituksessa takaperoisena sekä olevan ristiriidassa kaavoituksen vuorovaikutusperiaatteen kanssa.

HF_terminaaliYhdistyksen mukaan kyseiset asemakaavat rikkovat alueelle asetettua valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) suojelun periaatteita. Alueelle on osoitettu sellaista rakentamista, joka ei täytä RKY-päätöksen suojeluvaatimuksia ja ulottuu kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueelle muuttaen sen olemusta merkittävästi.

Muinaismuistolain perusteella turvattujen ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoitteiden  päälle on kaavoitettu rakentamista, eli ne on suunniteltu kokonaan hävitettäviksi.


Liikennejärjestelyjäkin pidetään toteutuskelvottomia


IMG_20200102_123316Asemakaavojen liikennejärjestelyjen perustana olevan raitiotien toteuttamisedellytykset katosivat, kun Lahdenväylän kaupunkibulevardi hylättiin yleiskaavasta. Kaavarungossa Malmin lentokentän alueen joukkoliikenne on toteutettu Lahdenväylän kaupunkibulevardia pitkin johdetulla pikaraitiotiellä.

Asemakaavan selosteen mukaan Malmin nyt käsiteltävän asemakaavan joukkoliikenne perustuu kahteen runkolinjaan. Näistä kummastakaan ei ole sitovaa toteuttamispäätöstä, ja toinen on kokonaisuudessaan toteuttamiskelvoton yleiskaavan vastaisena.

Liikennejärjestelyt perustuvat sellaisiin perusolettamiin, joita ei voida ratkaista asemakaavalla. Tilanne on vastaava kuin Hernesaaren asemakaavan yhteydessä, jossa hallinto-oikeus kumosi asemakaavan päätöksellään. 

Avoinna on myös rajanylityspaikan kohtalo

IMG-20200101-WA0004Asemakaava ei sisällä ajoitusmääräyksiä lentokentän lentotoiminnan lakkaamisesta tai jatkumisesta. Malmin lentokenttä on valtioneuvoston asetuksella vahvistettu rajanylityspaikka ja siten myös Schengen-alueen ulkoraja.

Vaikutuksia lentotoimintaan tai valtioneuvoston asetuksen (904/2016) 8 §:n mukaisen rajanylityspaikan toimintaedellytysten varmistamiseen ei ole selvitetty. 

Malmin lentokentän rajanylityspaikkaan liittyy merkittävä ennakkopäätös siitä, voiko kunta muuttaa aktiivisen, valtioneuvoston vahvistaman valtakunnallisen rajanylityspaikan kaavamerkintöjä siten, että rajanylityspaikan toimintaedellytykset lakkaavat. 


Lentotoiminnan toivotaan jatkuvan


HF_vinoristi_paikallaanMalmin lentoaseman ystävät ry toivoo lentotoiminnan jatkuvan historiallisella lentoasemalla. Lennot keskeytyivät maaliskuussa 2021 kiitotien sulkemiseen ja helikopteritoiminnan kieltämiseen. Malmin lentoaseman ystävät ry pyrkii säilyttämään lentoaseman toimintaedellytykset ja kertoo edelleen toivovansa vuoropuhelua kaupungin kanssa lentotoiminnan jatkumiseksi.

Yhdistyksen tarkoitus on Malmin lentokentän toiminnan säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toiminnan kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on myös vaalia ja suojella Malmin alueen monimuotoista luontoa ja rakennettuja kulttuurikohteita ja -ympäristöjä, vaalia niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää niiden kestävää hoitoa ja käyttöä.

HF_lentotoimintaaLisäksi yhdistyksen tarkoituksena on dokumentoida, tallentaa ja välittää alueen aineettomaan ja aineelliseen kulttuuriperintöön liittyvää tietoa.

“Kaupungille on esitetty lukuisia kompromissiratkaisuja, joissa asuntorakentamiseen päästäisiin nopeasti lentotoiminnan yhä jatkuessa. Valitettavasti keskusteluyhteys on kaupungin puolelta katkaistu jo pari vuotta sitten. Jatkamme työtämme ja odotamme, miten uusi valtuusto asiaa käsittelee", päätti Hyvönen.