Muutokset lentomatkustajien oikeuksista eduskunnan käsittelyyn

terminaali_ja_matkustajatValtioneuvosto lähetti 2. toukokuuta eduskunnalle EU:n komission tekemän ehdotuksen lentomatkustajien oikeuksia koskevien EU-asetusten muuttamiseksi. EU julkisti muutosehdotuksensa maaliskuussa 2013.

Tarkoituksena on täsmentää ja selventää säännöksiä, jotka koskevat matkustajille muun muassa lentojen peruuttamisen tai viivästymisen johdosta maksettavia korvauksia. Tavoitteena on varmistaa, että lentoliikenteen harjoittajat noudattavat matkustajien suojaksi häiriötilanteessa annettuja säännöksiä ottaen kuitenkin nykyistä paremmin huomioon myös yritysten taloudelliset voimavarat.

Ehdotuksen on määrä selkeyttää oikeuksia

EU_pax_rights_logoAsetusehdotus on omiaan parantamaan matkustajien asemaa selkeyttämällä erityisesti ns. ylivarausasetukseen sisältyviä monia tulkinnanvaraisia seikkoja. Ehdotuksen myötä matkustajien oikeus muun muassa huolenpitoon ja apuun vahvistuisi, minkä lisäksi liityntälentojen matkustajien oikeusasema selkeytyisi.

Toisaalta matkustajilla olisi nykyistä harvemmin oikeus asetuksen mukaisiin vakiokorvauksiin lentojen viivästyessä. Myös lentoliikenteen harjoittajan velvollisuutta järjestää matkustajalle majoitus esimerkiksi muutamia vuosia sitten tulivuoren purkausten aiheuttaman laajan tuhkapilven kaltaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa rajoitettaisiin kolmeen yöhön ja majoituksen hinta enintään 100 euroon yöltä. Viimeksi mainittuja rajoituksia ei sovellettaisi tiettyihin erityisryhmiin, kuten liikuntarajoitteisiin henkilöihin.

Asetusehdotuksella pyritään myös edistämään matkustajien pääsyä oikeuksiinsa matkatavaroiden tuhoutuessa tai vahingoittuessa. Erityisesti pyritään parantamaan liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeutta saada täysi korvaus kärsimästään vahingosta pyörätuolin tai muun liikkumisen apuvälineen vahingoittuessa tai kadotessa.


Valtioneuvosto kannattaa selkiyttämistä

Valtioneuvosto pitää kannatettavana, että lentomatkustajien oikeuksiin liittyviä säännöksiä selvennetään, sillä niiden soveltamisessa on ollut paljon tulkintaongelmia. Matkustajilla on ollut monesti vaikeuksia saada oikeutensa toteutetuksi. Asetusten soveltaminen on aiheuttanut kuormitusta myös valvontaviranomaisille ja kuluttajariitalautakunnalle.

On kuitenkin epävarmaa, ovatko ehdotetut uudistukset riittäviä tilanteen selkeyttämiseksi. Ehdotuksen jatkovalmistelussa tulisikin arvioida, olisiko sääntely syytä uudistaa kokonaisuudessaan. Tärkeää on myös vielä arvioida kokonaisuutena vakiokorvauksiin liittyviä säännöksiä siitä näkökulmasta, toteutuuko sääntelyssä kohtuullinen tasapaino matkustajien oikeuksien ja lentoliikenteen harjoittajien velvollisuuksien välillä.

Lue myös:
EU komissio esitteli uudet parannetut lentomatkustajan oikeudet