Tuomioistuin: Espanjalaisen matkustamohenkilökunnan käyttö ei ollut työehtosopimuksen vastaista

Finnair_A319_pushTyötuomioistuin antoi 16. joulukuuta päätöksensä Finnairin ja sen matkustamohenkilökuntaa edustavan SLSY:n välillä olevaan kiistaan espanjalaisen matkustamohenkilökunnan käytöstä. Finnair on käyttänyt espanjalaista työvoimaa lennoillaan vaikka suomalaista henkilökuntaa on ollut lomautettuna. Tuomioistuimen mukaan tämä ei ollut työehtosopimuksen vastaista äänin 5-1.

Finnair Oyj on helmikuusta 2013 alkaen käyttänyt kokonaan espanjalaista matkustamohenkilökuntaa Barcelonan ja Madridin lennoilla. Samaan aikaan Finnairin omaa matkustamohenkilökuntaa on ollut lomautettuna.

Kotimainen lentoemäntiä ja stuertteja edustava yhdistys nosti työtuomioistuimessa kanteen, jonka mukaan järjestelyssä rikottiin vuokratyövoiman käyttöä koskevia työehtosopimuksen määräyksiä. Työtuomioistuin kuitenkin hylkäsi kanteen, koska espanjalaisen työvoiman käyttö katsottiin alihankinnaksi eikä työvoiman vuokraukseksi.

SLSYAlihankinnassa työn johto ja valvonta säilyvät työvoiman toimittajalla – esimerkkinä huolto- tai korjaustyö, jonka huoltoliike tekee itsenäisesti. Työvoiman vuokrauksessa työ tehdään käyttäjäyrityksen työnjohdon alaisuudessa. Vuokratyövoiman käyttöä koskevat monien työehtosopimusten mukaan rajoitukset, joita ei sovelleta alihankintaan.

Tässä tapauksessa katsottiin, että työvoiman espanjalainen toimittaja Adecco johti ja valvoi matkustamotyötä, vaikka palvelujen sisältö ja laatu olivatkin Finnairin ohjeistuksen mukaiset. Yhtiöt olivat sopineet alihankinnasta, jossa Adecco toimitti matkustamotyötä koskevan palvelukokonaisuuden Finnairille ja huolehti palveluista itsenäisesti. Näin myös käytännössä meneteltiin, joten kanteella ei ollut perustetta. Työtuomioistuimen ratkaisusta äänestettiin 5-1.

Tapaus poikkeaa sellaisista järjestelyistä, joissa käytetään niin sanottuja sekamiehistöjä. Näissä tapauksissa lentoyhtiö käyttää ulkomaisia työntekijöitä oman henkilöstönsä rinnalla, ja matkustamon esimiehenä on lentoyhtiön työntekijä. Tällöin on kysymys ulkomaisen työvoiman vuokrauksesta.


Asiakirjat julkistettiin osin salaisiksi

Tuomioistuin määräsi oikeudenkäyntiasiakirjat salassapidettäviksi niiltä osin kuin niihin sisältyy Finnair Oyj:n ja Adeccon liike- tai ammattisalaisuuksiksi katsottavia tietoja.

Asiakirjat on oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 11 §:n nojalla pidettävä salassa 25 vuoden ajan asian vireilletulosta 5.4.2013 lukien.

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys - SLSY ry velvoitettiin korvaamaan Palvelutyönantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla ja Finnair Oyj:n oikeudernkäyntikulut 30.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Tuomioistuimen lausunnon mukaan Finnair Oyj:n oikeudenkäyntikuluja on paljoksuttu siltä osin kuin ne ylittävät 9 896 euroa.

 Työtuomioistuimen ratkaisu TT:2013-187