Ilmailulakiin tehdään EU-sääntelyä täydentäviä muutoksia - kansallista liikkumavaraa käytetään

LVM_1Hallitus esittää ilmailulakiin uudistuvaa EU-sääntelyä täydentäviä muutoksia. Muutosten taustalla on Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta ja EU:n lentoturvallisuusvirastoa koskeva niin kutsuttu EASA-asetus. Mukana on edelleen kansallista liikkumavaraa, jota myös käytetään hallituksen mukaan miltei täysimääräisesti.

Hallitus antoi esityksensä ilmailulain muutoksista eduskunnalle 8. huhtikuuta 2020. Esityksestä käydään eduskunnan täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan. Sen tekemän mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Hallituksen esityksessä on huomioitu lausuntokierroksella tullut palaute. Esityksessä on tarkennettu muun muassa ehdotuksia, jotka koskevat miehittämättömän ilmailun vakuuttamisvelvollisuutta ja vahingonkorvausvastuuta sekä miehittämättömien ilma-alusten käyttöä helpottavia tai rajoittavia ilmatilavyöhykkeitä. Valmistelun aikana sidosryhmiä kuultiin tiiviisti.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020.

EASA-asetus ja sen nojalla annetut säädökset ovat jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Kansallista liikkumavaraa jätetään kuitenkin muun muassa kevytilmailua ja miehittämätöntä ilmailua, kuten drooneja, koskevissa kysymyksissä.

Kevyitä ilma-aluksia, kuten ultrakevyitä lentokoneita, säädellään jo tällä hetkellä kansallisesti EU-sääntelyn sijaan. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että jatkossa Suomessa kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvia kevyitä ilma-aluksia olisivat pääasiassa ilma-alukset, joissa on enintään kaksi paikkaa, eikä niiden suurin sallittu lentoonlähtömassa ylitä 600 kiloa.


Kansallista liikkumavaraa miehittämättömän ilmailun ikärajoissa ja vakuutuksenottovelvollisuudessa

Miehittämättömän ilma-aluksen kauko-ohjaajan ikärajavaatimukset ovat uusi EU-lainsäädännöstä tuleva vaatimus. EU-sääntely jättää kuitenkin kansallista harkintavaltaa ikärajojen osalta.

Hallitus esittää, että sallittua liikkumavaraa käytettäisiin miltei täysimääräisesti. Alhaisimman riskin toiminnassa, jossa lennättäminen tapahtuu esimerkiksi aina näköyhteyden päässä, ikäraja olisi 12 vuotta. Riskien lisääntyessä, esimerkiksi silloin kun lennättäminen tapahtuisi ilman näköyhteyttä, ikärajaksi esitetään 15 vuotta. Korkeimman riskin toiminnassa ikäraja olisi 18 vuotta, minkä osalta EU-lainsäädäntö ei jätä liikkumavaraa.

Muutoksia olisi tulossa myös miehittämätöntä ilmailua koskevaan vastuuvakuutuksenottovelvollisuuteen. EU-lainsäädäntö asettaa vakuuttamisvelvollisuuden yli 20 kilon painoisille miehittämättömille ilma-aluksille. Kansallisesti voidaan päättää tätä kevyempien miehittämättömien ilma-aluksien vakuutuksenottovelvollisuudesta. Hallitus esittää, että vastuuvakuutusvelvollisuus koskisi myös ilma-aluksia lukuun ottamatta vähäriskisintä toimintaa. Vakuutuksen tulisi olla tavanomainen vastuuvakuutus vahinkojen varalle.

Lisäksi esitetään, että jatkossa Liikenne- ja viestintävirasto voisi perustaa ilmatilavyöhykkeitä, joissa helpotetaan tai rajoitetaan miehittämättömien ilma-alusten käyttöä. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto vastaisi myös miehittämättömien ilma-alusten markkinavalvonnasta.

Lue myös: