Kaupallisia lentoja voidaan pian lentää entistä pienemmillä lisäpolttoaine- ja energiamäärillä

RefuelEuroopan lentoturvallisuusvirasto julkisti 25. maaliskuuta päätöksen, joka mahdollistaa lentoyhtiöille lennoilla kuljetettavan polttoainekuorman vähentämisen sekä sitä kautta myös lentoliikenteen CO2-päästöjen leikkaamisen eli lentämisen ympäristövaikutusten vähentämisen. Muutos mahdollistaa Euroopan-laajuisesti lentoliikenteessä vuosittain noin yhden prosentin päästövähennykset.

Ilmailumääräysten mukaan lentokoneissa on kuljetettava tarvittava määrä polttoainetta turvallisuuden varmistamiseksi esimerkiksi tilanteissa, joissa lennolle tulee viiveitä tai sääolosuhteet muuttuvat siten, ettei määrälentopaikalle voida laskeutua niiden tai muiden operatiivisten syiden seurauksena. Tämä lennoilla kannettava ylimääräinen polttoaine lisää painoa, joka puolestaan lisää polttoaineen kulutusta sekä kasvattaa lennon päästöjä.

"Tämä määräyspaketti on osa EASA:n suurempaa pyrkimystä vähentää ilmailun ympäristövaikutuksia", sanoi EASA:n lentämisen standardoinnista vastaava johtaja Jesper Rasmussen.

Muutoksen taustalla on EU-komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1296, joka annettiin 4. elokuuta 2021, asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta ja oikaisemisesta koskien polttoaine-/energiasuunnittelua ja polttoaineen/energian kulutuksen hallinnan vaatimuksia.

EU:n mukaan lentotoiminnan harjoittajien olisi voitava käyttää suorituskykyyn perustuvia suunnittelu- ja hallintamenettelyjä, joilla parannetaan tehokkuutta tuottamalla taloudellisia ja ympäristöhyötyjä ja samalla säilytetään turvallisuustaso tai jopa parannetaan sitä.

Taivas_1Kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettäviä lentokoneita koskevissa uusissa vaatimuksissa tulee EU:n mukaan ottaa käyttöön kattava polttoainejärjestelmä, joka käsittää kolme polttoainetta koskevaa päätoimintalinjaa: polttoaine-/energiasuunnittelu, lentopaikan valinta sekä polttoaineen ja energian kulutuksen hallinta lennon aikana. Näiden odotetaan joustavoittavan lentotoiminnan harjoittajan riskinhallintaa, mikä voi mahdollisesti johtaa tehokkuushyötyihin kuten päästövähennyksiin.

Lentoyhtiöt ovat aiemmin mm. muistuttaneet matkustajiaan ylimääräisen matkatavaran kuljettamisen lisäävän päästöjä, kun koneiden paino kasvaa. Esimerkiksi Finnair on esitellyt laskelmia, joiden mukaan jokaisen matkustajan matkatavaroistaan vähentämä yksi kilogramma toisi polttoainesäästöjä , joilla voisi lentää jopa 20 Tokion-lentoa. Vastaavasti painosäästö ilman lisälentoa tarkoittaisi päästövähennyksiä.

EU:n tavoitteena on polttoaine/energiasuunnittelua ja polttoaineen/energian kulutuksen hallintaa koskevien uusien sääntöjen myötä mahdollistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille asianomaisille osapuolille ilmailun sisämarkkinoilla sekä paranaa unionin ilmailualan kilpailukykyä.

Nyt EASA haluaa mahdollistaa tämän lisäpolttoainevaatimuksen optimointia kuitenkin korkea turvallisuustaso säilyttäen. Uudistettu määräys perustuu kehittyneeseen riskiarviointiin sekä laskentamalleihin, jotka perustuvat aiempaa parempaan tietoon sekä päätöksentekoon. Päätös on linjassa myös kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n ohjeistuksen kanssa. Uudet periaatteet koskevat perinteisten ilma-alusten lisäksi myös vaihtoehtoisilla energialähteitä käyttäviä ilma-aluksia kuten sähkölentokoneita.

Engine_rotating"Ei ole syytä nostaa tarvetta enempää polttoainereserviä taivaalle. Lisäpolttoaineen kantaminen kuluttaa enemmän polttoainetta. Mikä tärkeintä tämä muutos voidaan tehdä vaarantamatta turvallisuutta. Vähennykset ovat mahdollisia aiempaa parempien pohjatietojen ja niiden analysoinnin myötä, joka mahdollistaa lentoyhtiöille entistä tarkemman riskianalyysin", jatkoi Rasmussen.

 EASA:n uudistetut lisäpolttoainevaatimukset tulevat voimaan 30. lokakuuta 2022 lähtien ja ne sisältävät kolme vaihtoehtoa: perustason polttoaine/energiajärjestelmä, perustason polttoaine-/energiajärjestelmä, jossa on muunnelmia ja yksittäinen polttoaine/energiajärjestelmä, joka perustuu lentotoiminnan harjoittajan turvallisuus- ja lentotoimintatietojen vertailevaan analyysiin. Siinä sovelletaan lisäksi tieteellisiä periaatteita.

Kaikkiin näihin polttoaine-/energiajärjestelmiin on sisällyttävä edelleen polttoaine-/energiasuunnittelun ja lennonaikaisen uudelleensuunnittelun vaatimukset, lentopaikan valinnan vaatimukset ja lennonaikaisen polttoaineen/energian kulutuksen hallinnan vaatimukset.

Ympäristön kannalta EASA ja EU odottavat muutoksen tuovan  enintään yhden miljoonan tonnin polttoainevähennykset EU-operaattoreille verrattuna vuoden 2015 lentomääriin.

Lineup_jono_1Tämä mahdollistaisi jopa noin kolmen miljoonan CO2-tonnin vähennyksen, sillä perusajatuksella, että yksi tonni polttoainetta tuottaa kolme tonnia hiilidioksidipäästöjä. Käytännössä tämä tarkoittaisi mahdollisuutta säästää 0,29 kg minuutissa lyhyenmatkan lennoilla ja 2,31 kg minuutissa kaukolennoilla. Euroopan laajuisesti päästövähennys olisi noin yksi prosentti.

Polttoainesäästöt korostuisivat siis erityisesti kaukolennoilla, jotka tuottavat eniten hiilidioksidipäästöjä. Eurocontrolin mukaan kaukolennot edustavat 6,2 prosenttia lennoista, mutta 51,9 prosenttia kaikista CO2-päästöistä.