Lentäjäliitto: Lentoturvallisuus uhattuna - RPAS-toimintaan tarvitaan tiukemmat rajoitukset

DJI_inspire_1Suomen lentäjäliitto FPA:n turvatoimikunta esittää vakavan huolensa miehittämättömien ilma-alusten dramaattisesti kasvavalle määrälle.Turvatoimikunta peräänkuuluttaa julkilausumassaan nykyistä tiukempia vaatimuksia ja esittää välittömiä toimia nykyisen lentoturvallisuustason säilyttämiseksi. RPAS-laitteille vaaditaan pakollista rekisteröintiä, lennättäjille lupakirjavaatimusta sekä valvonnan lisäämistä.

FPA_logo_1Ilmailun ammattilaiset huomauttavat, että väärin käytettynä RPAS/UAV -laitteet muodostavat turvallisuusriskin muulle ilmailulle. FPA:n turvatoimikunnan mukaan lisääntyneet läheltä piti -tilanteet matkustajakoneiden kanssa ja toisaalta pelastushelikoptereiden haavoittuvuus törmäystilanteessa edellyttävät toimenpiteitä turvallisuusriskien minimoimiseksi.

Suomen lainsäädäntö ja ilmailumääräykset miehittämättömän ilmailun osalta ovat maailman liberaaleimpia, millä on pyritty helpottamaan toimijoiden liiketoiminnan kehitystä. Turvatoimikunta pitää liiketoiminnan mahdollistamista hyvänä asiana mutta huomauttaa, ettei turvallisuus saa koskaan jäädä mahdollistamisen jalkoihin.

approachRPAS/UAV -laitteet  yleistyvät ja ovat jokaisen ulottuvilla. Ilmailun ammattilaisten mielestä perinteiset lennokkiharrastajien toimintamallit eivät enää riitä.

Vaikka nykyinen lainsäädäntö antaa melko hyvän turvallisuustason osaavien ja vastuullisten kaupallisten toimijoiden kanssa niin uhan muodostavatkin ensi sijassa ne kaupalliset toimijat, jotka eivät noudata tai tunne määräyksiä, sekä etenkin alati kasvava harrastajalennättäjien joukko.

FPA:n turvatoimikunnan mukaan tiukempia vaatimuksia puoltavat nykyisten määräysten valvonnan vaikeus ja kuluttajien heikko tietämys ja ymmärrys määräyksistä. Käyttäjillä ei ole tietoa siitä, minkälaista vahinkoa miehittämättömän ilma-aluksen törmäys miehitettyyn voi aiheuttaa.

Lisäksi RPAS-laitteita on mahdollista käyttää suoraan tai välillisesti tahallisiin haitantekoihin tai laittomaan puuttumiseen toisten ilma-alusten kulkuun.


Tarve välittömille korjaaville toimenpiteille

A320_wingtip_1Julkilausuman allekirjoittajat Suomen lentäjäliitto FPA:n turvatoimikunta ja Finnish Helicopter Pilots’ Association vaativat korjaavia toimenpiteitä ja esittävät kuusikohtaisen toimenpidelista jotka tulisi toteuttaa heti ja samanaikaisesti totutun turvallisuustason säilyttämiseksi ilmailussa.

1. Miehittämättömien ilma-alusten rekisteröinti.

Jo nyt kaupallisessa käytössä olevat miehittämättömät ilma-alukset tulee rekisteröidä Trafin helpolla nettilomakkeella.

Rekisteröintivelvoite tulisi ulottaa kaikkiin miehittämättömiin ilma-aluksiin, pienimpiä leluja lukuun ottamatta. Leluksi voidaan luokitella esim. alle puolen kilon painoiset ja toimintaetäisyydeltään merkittävästi rajoitetut laitteet. Rekisteröinti auttaisi omistajan jäljittämisessä, nostaisi kynnystä sääntöjen rikkomiseen ja tekisi koulutusmateriaalin jakamisen helpommaksi.

2. Pakollinen koulutus ja/tai lupakirja.

Miehittämättömän ilma-aluksen lennättäjän, myös harrastajan, tulee tietää, missä ja miten len-nätystä saa harjoittaa. Ilmatilan ja muun ilmailun lisäksi myös maassa olevat ihmiset on osattava ottaa huomioon. Lupakirja ja pakollinen koulutus mahdollistavat myös helpomman valvonnan, kun lennättäjällä olisi mahdollisuus todistaa tietonsa. Lelulennokkien osalta vaatimusta ei välttämättä tarvita.

3. Valvonnan resurssien lisääminen

Poliisille, jonka vastuulla valvonta käytännössä etenkin harrastajalennättäjien osalta on, on saatava lisää tietotaitoa miehitetyistä ilma-aluksista, niihin liittyvistä määräyksistä ja riskeistä. Ilman kykyä valvoa määräykset menettävät merkityksensä. Lentokenttäoperaattoreiden tulisi kyetä valvomaan kenttiensä lähialueita ja kyetä havaitsemaan siellä tapahtuva riskialtis miehittämätön lentotoiminta.

4. Tekniset rajoitukset

Ns. geo-fencing on tarpeen, etenkin lähellä lentokenttiä. Tämä tarkoittaa teknisesti laitteeseen ohjelmoituja rajoituksia, jotka estävät laitteen käytön tietyillä alueilla tai korkeuksissa.

5. Tietoisuuskampanja

Yleisön, kaupallisten toimijoiden asiakkaiden ja ennen kaikkea lennättäjien tulee tuntea paremmin riskit, vaatimukset ja vastuut, joita miehittämättömän ilma-aluksen lennättämiseen vaaditaan. Tähän tarvitaan nykyistä aktiivisempaa tiedotusta. Myös määräysten rikkomisesta aiheutuvat mahdolliset sanktiot tulisi saattaa lennättäjien tietoon.

6. Tutkimus törmäysten vaikutuksista

Tällä hetkellä ei ole tietoa, mitä harrastajan lennättämän multikopterin törmäys matkustajakoneeseen aiheuttaa. Lintutörmäyksiä on tutkittu, mutta ne eivät ole suoraan verrannollisia. Pelas-tushelikoptereiden osalta kysymys on vielä kriittisempi. Niiden ikkunoita ei ole sertifioitu törmäyksiin, ja toisaalta roottoreiden voimansiirto on erittäin herkkä ulkoisille iskuille. Sen vaurioituessa kopterin hallinta menetetään kokonaan, katastrofaalisin seurauksin. Törmäysten vaikutuksista tulisikin hankkia nykyistä enemmän tutkimustietoa.

Lue myös: