LVM:n uudistus yhdistää Trafin, Viestintäviraston sekä Liikenneviraston viranomaistehtävät

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää hallinnonalansa virastouudistuksen. Siinä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto sekä Liikenneviraston viranomaistehtävät yhdistetään yhdeksi virastoksi. Uudet organisaatiot aloittavat 1. tammikuuta 2019. Uudistuksen tavoitteina on mm. parantaa asiakaspalvelua, varautua toimintaympäristön muutoksiin sekä parantaa tuottavuutta.

Virastouudistuksessa Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminto yhtiöitetään valtion kokonaan omistamaksi erityistehtäväyhtiöksi tai yhtiöiksi. Jäljelle jäävä Liikennevirasto jatkaa väyläverkosta vastaavana virastona. Ilmatieteen laitos jatkaa nykymuodossaan omana virastona.

Raporttinsa aiheesta helmikuussa 2017 julkistanut työryhmä aikataulutti yhdistysmishankkeen tammikuulle 2018. LVM pidensi äytäntöönpanoaikataulun vuoden 2019 alkuun. Virastouudistus toteutetaan muutoin pitkälle siten kuin virastojen pääjohtajat yhteisessä esiselvityksessään ehdottivat.

Viestintävirastossa toimivan Kyberturvallisuuskeskuksen osalta tarkastellaan kuitenkin myös kyberturvallisuusasioiden mahdollista yhtiöittämistä tai siirtämistä Huoltovarmuuskeskukselle.

LVM_Harri_Pursiainen"Liikenne ja viestintä ovat kovassa murroksessa. Digitalisaatio, liikenteen palveluajattelu ja liikennemarkkinoiden syntyminen uuden lainsäädännön tuella lähentävät liikenteen ja viestinnän toimialoja. Kun hallinnon resurssit todennäköisesti yhä niukkenevat, jo tunnistettuja synergiaetuja on etsittävä yhä aktiivisemmin. Myös valtion omistajaohjauspolitiikka on kehittynyt ja hallintotehtävien yhtiöittämisessä on alettu nähdä uusia mahdollisuuksia", sanoi LVM:n kansliapäällikkö Harri Pursiainen.

Virastouudistuksen ensisijaisena tavoitteena on LVM:n mukaan parantaa hallinnonalan kykyä vastata asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin sekä kehittää ja vahvistaa hallinnonalan strategista ohjausta sekä saada synergiaetuja. Tavoitteena on myös parantaa edelleen hallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta resurssien monipuolisemmalla ja tehokkaammalla käytöllä.

Virastouudistus edellyttää useiden uusien lakien ja asetusten valmistelua ja nykyisten muuttamista. Hanketta varten perustetaan viisi työryhmää, joissa on edustajia liikenne- ja viestintäministeriöstä, Liikenteen turvallisuusvirastosta, Viestintävirastosta, Liikennevirastosta sekä puolustus- ja sisäministeriöistä. Henkilöstö otetaan mukaan työhön. Hallinnonalan virastoja sekä muita sidosryhmiä kuullaan valmistelun yhteydessä.

Valtion virkamieslain sekä työsopimuslain mukaisesti nykyinen henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana siihen organisaatioon, johon heidän hoitamansa tehtävät siirtyvät. Henkilöstön palvelusuhde on turvattu siirtymähetkellä. LVM kertoo noudattavansa hankkeessa valtion yt-lakia ja hyvää hallintotapaa.

"Oli ilahduttavaa havaita, että esiselvityksestä saaduissa lausunnoissa uudistus nähtiin laajasti perusteltuna. Lisäselvityksen tarvettakin toki huomattiin, mm. uudistuksen suhteesta muuhun hallinnon kehittämiseen. Nämä ja jotkin muutkin lausunnoissa esitetyt asiat vaativat laaja-alaista valmistelua. Hallinnollisesti on hyvä, että uudet virastot ja yhtiöt aloittavat samanaikaisesti kuin maakuntahallinto", jatkoi kansliapäällikkö Pursiainen.

Jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota viranomaisrajapintoihin ja yhteistyön toimivuuteen sekä varmistetaan toiminnan ja palvelutason laadukkuus, luotettavuus sekä häiriötön jatkuminen muutoksen aikana ja sen jälkeen. Puolustus- ja sisäministeriö otetaan mukaan hankkeen valmisteluun.

Lue myös: